Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (39) 2017

Year of publication: 2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Front page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of Contents)
2 (3-4) --- More
1.

Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki


(The Public Participation as a Condition of Realization of the Tourism Development Strategy)
11 (7-17) Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak More
2.

Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia


(Patterning of The Tourism Development Strategy Applications on Regional and Local Level of Management – Chosen Issues)
11 (19-29) Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak More
3.

Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej


(The Contemporary Model of Tourism Policy)
11 (31-41) Aleksander Panasiuk More
4.

Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej


(Assess the Usefulness of Advertising Space in the Promotion of Hotel Service)
9 (43-51) Maria Jeznach, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Agnieszka Bobola, Joanna Bursztyka More
5.

Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych


(Assessment of the Possibility of Using Television and the Internet in the Promotion of Regional Food Offered in the Form of Catering Services)
12 (53-64) Marzena Jeżewska-Zychowicz, Iwona Kowalczuk More
6.

Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych


(Culinary Trails Promotion In Poland Based on Questionnaire Surveys)
11 (65-75) Irena Ozimek, Julita Szlachciuk, Agata Dobkowska, Natalia Przeździecka-Czyżewska More
7.

Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów


(The Familiarity with Polish Regional and Traditional Products among Young Consumers)
12 (77-88) Julita Szlachciuk, Agnieszka Bobola, Irena Ozimek, Elżbieta Czyż More
8.

Związki turystyki z rozwojem regionu nadmorskiego


(The Correlation between Tourism and Development of Coastal Region)
12 (89-100) Ewa Hącia More
9.

Polityka turystyczna województwa lubelskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski


(Tourism Policy Implemented in Lubelskie Voivodeship by the Marshal Office)
13 (101-113) Agata Kobyłka, Anna Mazurek-Kusiak More
10.

Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim


(Seasonality in Health Tourism in Zachodniopomorskie Voivodeship)
14 (115-128) Czesław Koźmiński, Bożena Michalska More
11.

Atrakcyjność oferty Chorwacji w zakresie turystyki żeglarskiej dla polskich turystów


(Attractiveness of Croatian Nautical Tourism for Polish Sailors)
12 (129-140) Aleksandra Łapko More
12.

Kierunki działań promocyjnych miasta Lublina


(Directions Promotional Activities of Lublin)
13 (141-153) Anna Mazurek-Kusiak More
13.

Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży


(Place of Szczeci’n Tourist Products in the Offer of Selected Travel Agencies)
12 (155-166) Iza Opas-Zajdlewicz More
14.

Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej


(Possibilities of Integration of Elements of Tourist Policies Szczecin and of Berlin Metropolis)
9 (167-175) Bogusław Stankiewicz More
15.

Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego


(Industriada – the Celebration of Technology Monuments Trail of the Province of Silesia as an Example of the Industrial Heritage)
13 (177-189) Kamila Ziółkowska-Weiss More