Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Wybrane instrumenty marketingu usług agroturystycznych na Roztoczu
(Pricing, promotion and agro-tourism services distribution in Roztocze)

Authors: Sylwia Golian
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Keywords: distribution promotion price Roztocze tourism
Year of publication:2017
Page range:12 (133-144)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Intense competition in the tourist services market makes that also farmers involved in agro-tourism have to use marketing tools to succeed in their business. The purpose of this paper is to identify and evaluate marketing activities used by agro-tourism accommodation providers in Roztocze. Prices of agritourism services, promotional activities and distribution channels were taken into account. Based on the obtained results, it was found that the marketing activities undertaken by the agritourism farms owners are insufficient. They most often use the cheapest promotion tools and distribution channels for their services, but they are not fully utilized either. The prices of agrotourism services vary across the region, with the highest ones in Central Roztocze. During the high season, rates are higher by 9%, and the full board by about 13–20%.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogucka, A., Ziółkowski, R. (2005). Wybrane problemy promocji produktów turystycznych na obszarach wiejskich. W: M. Jalinik (red.), Determinanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (s. 177–185). Białystok: Wydawnictwo Politechnika Białostocka.
2.Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne. Warszawa: Difin.
3.Karbowiak, K. (2005). Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7 (4), 153–158.
4.Knecht, D. (2010). Cele i instrumenty marketingu w agroturystyce. W: D. Knecht (red.), Uwarunkowania integracji w agroturystyce (s. 105–118). Wrocław: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.
5.Kondracji, J. (1998). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Kotler, P. (2004). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.
7.Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2013). Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 299 (70), 141–150.
8.Musiał, W., Kania, J., Leśniak, L. (2005). Agroturystyka i usługi towarzyszące. Kraków: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.
9.Nalazek, M., Moskała, J. (2003). Internet w turystyce i hotelarstwie. Warszawa: Wydawnictwo Polskie Zrzeszenie Hoteli.
10.Niedziółka, A. (2010). Koncepcja marketingu skoncentrowanego jako ważna determinanta rozwoju agroturystyki. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3 (52), 341–352.
11.Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
12.Sawicki, B., Antoszek, J. (2005). Rola usług internetowych w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. W: J. Bergier, B. Sawicki (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi (s. 169–173). Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ.
13.Sawicki, B., Golian, S. (2013). Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 9 (58), 435–445.
14.Sikora, J. (2006). Promocja warunkiem rozwoju agroturystyki. W: M. Jalinik (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki (s. 250–256). Białystok: Wydawnictwo Eko-Press.
15.Strzembicki, L. (2003). Marketing usług turystycznych. W: T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna (s. 190–197). Warszawa: Biuro Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu Uniconsult. Turkowski, M. (2010). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
16.Zawadka, J. (2010). Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.