Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński
(The Possibility of Building Transborder Tourist Regions Czech-Polish Border on the Example of Euroregion Śląsk Cieszyński)

Authors: Izabela Gąsior
Szkoła Języków Obcych Egida, Katowice

Michał Żemła
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Keywords: euroregion transborder tourism transborder tourist region
Year of publication:2016
Page range:10 (327-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Creating a transborder tourist regions within the Euroregions is a complex and difficult problem, and an example of an area with great potential is the Polish-Czech border region. The article presents an analysis of the behavior and preferences of visitors to Śląsk Cieszyński Euroregion. Compared with other Euroregions on Czech-Polish border, the situation is opposite. Both visitors from Poland, as well as from the Czech Republic would like to visit the Polish side of the Euroregion, especially the holiday resorts of Beskid Śląski and the historic Cieszyn. Conducted surveys indicated a strong imbalance in development between the different parts of the Euroregion, and a very limited knowledge of visitors on the Euroregion and its territory.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czernek, K. (2013). Determinants of Cooperation in a Tourist Region. Annals of Tourism Research, no. 40 (1), 83–104.
2.Fyall, A., Garrod, B., Wang, Y. (2012). Destination Collaboration: A Critical Review of Theoretical Approaches to a MultiDimensional Phenomenon. Journal of Destination Marketing & Management, no. 1 (1), 10–26.
3.http://euroregiony.kz.prv.pl/slask.html (20.01.2015).
4.Kołodziejczyk, K. (2014). Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945–2013. Prace Geograficzne, nr 136, 81–101.
5.Potocki, J. (2009). Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: WTN.
6.Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013. (2007), Warszawa.
7.Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013. (2013). Unia Europejska.
8.Przegląd Rządowy nr 6–7 Euroregion Śląsk Cieszyński Informacja Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA (84–85) czerwiec–lipiec 1998.
9.Puczko, L., Ratz, T., Smith, M. (2007). Old City, New Image: Perception, Positioning and Promotion of Budapest. Journal of Travel and Tourism Marketing, no. 22 (3–4), 21–34.
10.Rapacz, A. (2003). Wpływ Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa” na rozwój współpracy transgranicznej w turystce. W: A. Rapacz (red.), Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
11.Rapacz, A. (red.). (2004). Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
12.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
13.Tideswell, C., Faulkner, B. (1999). Multidestination Travel Patterns of International Visitors to Queensland. Journal of Travel Research, no. 37 (4), 364–374.
14.Węcka, B. (2008). Ruch turystyczny w Euroregionie Pradziad. W: J. Telus (red.), Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowowschodniej. Kielce: Wyd. WSETiNS.
15.Węcka, B. (2009). Dysproporcje w zagospodarowaniu turystycznym polskiej i czeskiej części Euroregionu Pradziad. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 95–104). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
16.Źurba, I. (2010). Euroregiony jako najbardziej zaawansowany organizacyjnie i funkcjonalnie poziom współpracy transgranicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, 125–133.
17.Żemła, M. (2009). Perspektywy budowy konkurencyjnej oferty turystycznej na drodze współpracy w regionach pogranicza nysko-jesenickiego. W: A. Bukała, P. Mielec, V. Ptak, M. Sauer, J. Stefek, J. Styrsky, J. Zavesicki, M. Żemła (red.), Prehranicni spoluprace Jeseniky–Nysa (s. 90–95). Jesenik: Sdruzeni Cestoviho Ruhu Jeseniky.
18.Żemła, M. (2014). Inter-Destination Cooperation: Forms, Facilitators and Inhibitors – the Case of Poland. Journal of Destination Marketing & Management, no. 3 (4), 241–252.
19.www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-slask-cieszynski (10.01.2015).
20.www.olza.pl