Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (33) 2016

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika


(Contemporary Marketing in Tourist Industry .)
11 (9-19) Janusz Olearnik More
2.

Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce


(Sharing Economy and its Examples in Tourism)
10 (21-30) Katarzyna Majchrzak More
3.

Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym


(What does Sharing Economy Mean on the Tourist Market?)
12 (31-42) Anna Krajewska–Smardz, Izabela Gruszka, Katarzyna Szalonka More
4.

Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną


(Econometric Modelling of the Demand)
12 (43-54) Romana Głowicka-Wołoszyn, Izabela Kurzawa, Andrzej Wołoszyn More
5.

Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce


(Virtualization & Prosumption – Innovative Trends in Tourism Consumption and their Impact on the Distribution Strategies of Organization & Intermediary Entities)
14 (55-68) Daria E. Jeremen, Izabela Michalska-Dudek, Andrzej Rapacz More
6.

Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów


(Tourist Function as Smart Specialization in Shaping the Regional Competitiveness)
12 (69-80) Piotr Gryszel More
7.

Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)


(Foresight as a Tool in Regional Tourism Development – a Case Study of Tourism Foresight Project)
12 (81-92) Matylda Awedyk More
8.

Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego


(The Impact Assessment of European Union Funds)
14 (93-106) Aleksander Panasiuk More
9.

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce


(Organizations in the Areas of Tourist Reception in Poland)
18 (107-124) Wojciech Fedyk, Mieczysław Morawski More
10.

Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego


(Mobility Projects Supported Financially by European Union Funds as Examples of Contemporary Forms of Staff)
10 (125-134) Małgorzata Starczewska More
11.

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych


(Determinants of the Effectiveness of Regional Tourist Organizations in Poland in the Formulation of Tourism Clusters)
16 (135-150) Wojciech Fedyk, Magdalena Kachniewska More
12.

Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim


(Active Tourism in the Tourism Development Strategy for Wielkopolska Province)
12 (151-162) Stefan Bosiacki More
13.

Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau


(Theoretical Determinants of Convention Bureau’s Activity)
12 (163-174) Natalia Piechota More
14.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce


(European Grouping of Territorial Cooperation (Egtc) – a New Legal and Economic Tool of Cross - Border Tourism Development in Poland)
12 (175-186) Tomasz Studzieniecki More
15.

Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych


(Determinants of Ecoagritourism Activity Development on Organic Farms)
12 (187-198) Iwona Wilk More
16.

Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji


(The Role of Animals in Travels Creation and Their Logistic)
12 (199-210) Jadwiga Berbeka More
17.

Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi


(Online Advertising in Promotion of Tourist Movement in Rural Areas)
14 (211-224) Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska More
18.

Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi


(Trends in the Meetings Industry Based on Segmentation Model of Business Meetings Management)
10 (225-234) Krzysztof Celuch More
19.

Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce


(Events as Ethnic Cultural Attraction – New Trend Within Event Tourism – the Example of Jewish Minority in Poland)
12 (235-246) Magdalena Duda-Seifert More
20.

Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej


(Selected ICT Solutions Used in Business Tourism)
12 (247-258) Krzysztof Borodako More
21.

Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej


(Individual Low-Budget Tourism as a Form of Tourist Activity)
14 (259-272) Leszek Kozłowski, Aneta Brzykca, Roman Rudnicki More
22.

Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem


(The Identity of a Contemporary Backpacker – Between Counterculture and Individualism)
14 (273-286) Jolanta Barbara Jabłonkowska More
23.

Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej


(Determinants of Health Tourism Development)
14 (287-300) Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik, Jakub Ryśnik More
24.

Geoturystyka – nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa ziemi w turystyce. Studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów W Sudetach Zachodnich


(Geotourism – New Opportunities to Use Geoheritage for Tourism Development. Case Study of Land of Extinct Volcanoes In the West Sudetes)
12 (301-312) Edyta Pijet-Migoń More
25.

Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej


(Silvanus Tourism Development Opportunities In The Area Of The Bialowieza Forest)
10 (313-322) Mikołaj Jalinik More
26.

Zarządzanie jakością w rozwoju agroturystyki w wybranych powiatach województwa małopolskiego


(Quality Management in the Development of Agritourism in Selected Counties of the Malopolska Province)
12 (323-334) Arkadiusz Niedziółka More