Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (29) 2015
Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych
(The Characteristic of Ecotourism Services in Polish Rural Areas. Case Study of Chosen Ecotourism Operators)

Authors: Sylwia Graja-Zwolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aleksandra Spychała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: ecotourism ecotourism supply rural areas
Year of publication:2015
Page range:11 (87-97)

Abstract

Many strategic studies concerning rural areas have appealed to ecotourism as one of their development possibilities. However, majority of these papers has not defined precisely neither ecotourism definition (ecotourism is interpreted very widely – sometimes even wrongly), nor potential of the area, where people can arrive. On the other hand, literature appealing to ecotourism does not concern tourism supply and demand analysis. The authors, interested in this subject, tried to research them on the basis of available data via the Internet, thanks to them ecotourism supply becomes possible. The present paper should be regarded as initial and theoretical analyses and contribution to properly planned and detailed research of ecotourism supply.
Download file

Article file

Bibliography

1.Corbett J.B., Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Messages, Island Press, Washington 2006.
2.Dowling R., Weiler B., Ecotourism in South-East Asia, „Tourism Management” 1997, no. 18(1).
3.Dudek S., Kowalczyk A., Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia, „Prace i Studia Geograficzne” 2003, nr 32.
4.Fennell D., A Content Analysis of Ecotourism Definitions, „Current Issues in Tourism” 2001, no. 4(5).
5.Graja-Zwolińska S., Spychała A., What is Nature Tourism? Case Study of University Students, „Turyzm” 2013, nr 1(23).
6.Graja-Zwolińska S., Uglis J., Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 590, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 52.
7.Grenier A.A., The Nature of Nature Tourism, University of Lapland, Rovaniemi 2004.
8.Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku,
9.http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/9731/original/Kierunki_rozwoju_turystyki_do_2015_roku___RM-26_09_2008_r__.pdf?1334718997.
10.Kotala A., Niedziółka A., Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury ekoturystycznej w województwie małopolskim, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 5.
11.Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz S.A., Poznań 2005.
12.Krippendorf K., Tourism in the System of Industrial Society, „Annals of Tourism Research” 1986, no. 13(4).
13.Kronenberg M., Włoszczowski T., Musiaka Ł., Starowiejska I., Serafin R., Raport o stanie ekoturystyki w Polsce, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2012.
14.Leung Y.F., Marion J.L., Farrell T.A., The Role of Recreation Ecology in Sustainable Tourism and Ecotourism, CABI Publishing, New York 2001.
15.Luzar E.J., Diagne A., Ecgan Ch., Henning B.R., Profiling the Nature-Based Tourist: A Multinomial Logit Approach, „Journal of Travel Research” 1998, no. 37(1).
16.Mason P., Zoo Tourism: The Need for More Research, „Journal of Sustainable Tourism” 2000, no. 8(4).
17.Priskin J., Assessment of Natural Resources for Nature-based Tourism: the Case of the Central Coast Region of Western Australia, „Tourism Management” 2001, no. 22(6).
18.Snopek A., Teoria i praktyka rozwoju ekoturystyki w Puszczy Białowieskiej – przykład gmin Białowieża i Hajnówka, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, nr 37(4).
19.Spychała A., Graja-Zwolińska S., Wlekła E., Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego. Przykład Rzeczpospolitej Ptasiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 698, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 83.
20.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Nowy Sącz, http://www.nowysacz.pl/content/resources/dokumenty_strategiczne/Strategia_Rozwoju_2020.pdf.
21.Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2008–2013, https://www.slaskie.pl/stratur/srt_4_3.htm.
22.Woś B., Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2009, nr 5.
23.www.artystyka.eu.
24.www.bialowieza.com.pl.
25.www.bialowieza.info.pl.
26.www.biebrza-explorer.pl.
27.www.ecofrontiers.net.
28.www.ecohotelsoftheworld.com/homepage.html.
29.www.hoopoe.com.pl.
30.www.karczak.pl.
31.www.new.biebrza.com.
32.www.perkoz.lublin.pl.
33.www.turystyka-rys.pl.
34.www.uroczanka.prv.pl.
35.Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2010.15.07.2014
36.Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dolina Baryczy”,
37.http://twardogora.pl/aktual/dolinabaryczy/lokalna_strategia_rozwoju.pdf.