Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (29) 2015
Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku
(Tourist Activity of Senior in 2012 on the Example of Tourists – Foreigners of the Podkarpackie Province)

Authors: Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Keywords: Podkarpackie Province senior tourism remote regions TOURage
Year of publication:2015
Page range:15 (287-301)

Abstract

The main aim of this article was to define the activity level of senior foreigners who visited the Podkarpackie Province during summer and autumn of 2012. The research was conducted within the international project TOURage – Developing Senior Tourism in Remote Regions, which included twelve partners from ten European countries. Survey was conducted in selected places of Podkarpackie Province, both in the tourist accommodation base, as well as tourist attractions, with the usage of questionnaire earlier prepared by the project’s coordinator, accepted and delivered by the representatives of the Podkarpackie Marshal Office. In most cases they decide to stay on vacation for 1–2 weeks, usually during summer and autumn, accompanied by a spouse or friends. Journey and accommodation is organized by them individually, based on their own experiences or the opinions of relatives and friends. The greatest obstacles of tourist trips of senior citizens are security concerns during traveling and place of residence, money and health. They decide on going for trips mainly because they want to rest in a peaceful environment as well as spend some time with their families, and also because of possibility of taking part in new adventure. Sometimes they also seek new friends. Their choice of place to stay depends among others on: level of standard and quality of hotel accommodation, quality of services, safety, natural and cultural values, gastronomy, the opportunity to visit friends and relatives. Things like: handicraft, education, convenient transport connections, life in the city, camping have no influence on the choice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku. Raport końcowy, praca zbiorowa wykonana pod kierunkiem K. Szpary, badanie wykonane przez WSIiZ w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2009.
2.Górska E., Modele turystyki społecznej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
3.Grabowski J., Europe Senior Tourism – turystyka społeczna czy turystyka grupy społecznej, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
4.Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Problem aktywności turystycznej seniorów, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011.
5.Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS. Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf.
6.Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r., Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2011.
7.Regional Analysis, E-brochure, Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency–Észak-Alföld Regional Development Agency Nonprofit ltd. 2014, http://www.tourage.eu/uploads/REGIONAL%20ANALYSIS_FINAL13032014.pdf.
8.Rocznik demograficzny GUS 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLK_HTML.htm.
9.Szpara K., Aktywność turystyczna lokalnych seniorów w województwie podkarpackim w 2012 r., raport, badanie wykonane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „TOURage – Wsparcie dla Turystyki Seniorów w Regionach Peryferyjnych”, Rzeszów 2013.
10.Szpara K., Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 roku, w: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
11.Szpara K., Skała M., Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w latach 1989–2010, w: Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
12.Śniadek J., Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce (Tourism Consumption of Polish Seniors in the Light of Global Tendencies in Tourism), „Gerontologia Polska” 2007, t. XV, nr 1–2.