European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-55
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Determinants of the success of the project „Implementation of CSR strategy” implemented in a microenterprise – case study

Autorzy: Rafał Szymański
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: CSR management strategy microenterprise rural areas
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (453-459)
Klasyfikacja JEL: M11 M14 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article was to collect the most important factors that had an impact on achieving success in implementing the CSR strategy in a microenterprise. The author discussed the most important concepts related to the CSR strategy. The article also presents the specificity of the microenterprise operating in the rural area, including the barriers encountered and the benefits. Based on the research and analysis carried out, the article lists the main factors that have influenced the successful implementation of the CSR strategy in this company. The analysis of this implementation and its implications can constitute a set of good practices for managers who will implement CSR projects, especially in rural areas. The experience gained in the described implementation also shows how the stakeholders react to initiatives in the area of social responsibility.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Atkinson, R. (1999). Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it’s time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, 6 (17), 337–342.
3.Du, S., Bhattacharya, C., Sen, S. (2011). Corporate social responsibility and competitive advantage: Overcoming the trust barrier. Management Science, 57 (9), 1528–1545.
4.Filek, J. (1999). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. In: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (eds.), Etyka biznesu i gospodarki i zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
5.Gonzalez-Benito, J., Gonzalez-Benito, Ó. (2006). A review of determinant factors of environmental proactivity. Business Strategy and the Environment, 15 (2), 87–102.
6.Hong, H., Kubik, J.D., Scheinkman, J.A. (2012). Financial constraints on corporate goodness. National Bureau of Economic Research, 12, 1–44.
7.Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2010). Podstawy strategii. Warszawa: PWE.
8.Karim, S., Chase, L., Rangan, K. (2015). Czym naprawdę jest CSR. Harvard Business Review, 151, 56.
9.Komisja Europejska (2011). Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela.
10.Korpus, J. (2006). Społeczna odpowiedzialność w obszarze kształtowania środowiska pracy. Warszawa: Placet.
11.Koźmiński, A.K. (ed.) (1995). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
12.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2010). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Warszawa.
13.Moszkowicz, M. (2000). Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. Warszawa: PWE.
14.PKN (2012). Retrieved from: www.pkn.pl/iso-26000.
15.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013). Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w konkursie ogłoszonym w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Retrieved from: http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/16070.pdf.
16.Scott, R. (2016). Are You Defining CSR Success All Wrong. The Forbes. Retrieved from: www.forbes.com/sites/causeintegration/2016/04/06/are-you-defining-csr-success-all-wrong/2/#279419f9703b.
17.Shenhar, A., Levy, O., Dvir, D. (1997). Mapping the Dimensions of Project Success. Project Management Journal, 28 (2), 2–10.
18.Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN.
19.Skalik, J., Strzelczyk, A. (2013). Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi. Journal of Management and Finance, 1 (4), 265–265.
20.Szymański, R. (2013). Opracowanie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w firmie X. Szczecin.
21.Trocki, M. (ed.) (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
22.Trocki, M. (2012). Kompleksowa ocena projektów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyty Naukowe SGH, 113, 7–23.
23.UE (2014). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.Urz. UE L 187/1 26.06.2014.
24.Wołczek, P., Skrzypek, A., Szymański, R. (2016). Strategiczny CSR. Warszawa: Texter.