European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.23-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 23, 3/2017
Entrepreneurship in the development of sylvan tourism

Autorzy: Mikołaj Jalinik
Bialystok University of Technology
Słowa kluczowe: entrepreneurship sylvan tourism tourist attractions tourist values
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (31-38)
Klasyfikacja JEL: L31 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Different forms of leisure activities are being developed in different areas in all regions in Poland. The choice of localities and specific places depends primarily on tourist values and attractions as well as the prices of services. Considering natural and landscape, as well as cultural values, on the other hand, this confirms the belief in the fantastic opportunity and possibilities of having a rest in such areas. Apart from tourist values and attractions, using the offer also depends on the anthropogenic values and attractions. In this case, entrepreneurship, which is the driving force behind the development of tourism and recreation, is very important. On the other hand, it brings a profit to the inhabitants of forest areas buffer zones. Entrepreneurship is where entrepreneurial people (creative, risky, resourceful) live and work. The more there are entrepreneurial people in each area, the more tourists are likely to visit this area, and at the same time their family budget is likely to improve.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bwisa H.M., The Visible Hand, Entrepreneurship Resource Website, www.professorbwisa. com (07.01.2010).
2.Bratnicki M., Strużyna J., (2001) Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
3.Drucker P. F., (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, pp. 34 – 35.
4.Gaweł A., (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Prace Habilitacyjne 34, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, p. 13.
5.Gaworecki W.W., (2010), Turystyka, PWE, Warszawa, pp. 20 - 21.
6.Griffin R. W., (2014), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, p. 311.
7.Jalinik M., (2016) Zarządzanie turystyką na obszarach leśnych, w: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, (red.) M. Jalinik, S. Bakier, Wyd. EkoPress, Białystok, pp. 78 - 79.
8.Kapusta F., (2006), Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań, pp. 19-20.
9.Krajewski K., (2002), Przedsiębiorczość i integracja, Decydent, Nr 6/34.
10.Klasik A., (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, p. 279.
11.Kraśnicka T., (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, p.75.
12.Michałowski K., B. Łagowska B., (2007). Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych, w: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, pp.126 - 130.
13.Muszyńska B., (2000), Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych, w: Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski, red. K. Pieńkoś, Wyd. PTL, Komisja Inżynierii Leśnej i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
14.Sikora J., (2012), Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, p. 58.
15.Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, p. 104.
16.Waśkiewicz J., (2015), Przedsiębiorczość: istota, pojęcie i jej rodzaje, „Zarządzanie. Przedsiębiorczość. Innowacyjność”, nr 1, p.13.
17.Wiatrak A.P., (2003), Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości–szanse i zagrożenia, red., K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg, p. 26.
18.www.maskulinskie.bialystok.lasy.gov.pl/.../-/asset...-/pop_up?_