Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Aktualnie: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.16-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 16, 2/2015
Model of a regional cluster as an example of the concept for the development of the region

Autorzy: Krystian Dębski
University of Gdańsk
Słowa kluczowe: regional cluster regionalization regional competitiveness growth strategy of region management main factors of functioning regional cluster functioning model of regional cluster.
Rok wydania:2015
Liczba stron:7 (19-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Increasing the competitiveness of a region has a significant impact on improving the quality of inhabitants` life. A perfect example of a concept that relates to this idea is a regional cluster. It is the concept specific for regions considered as smart environments, based on business affiliation with academic institutions and creation of a network of mutual relations to facilitate information flow. Cooperation between participants involved in regional clusters, their mutual contact, carrying out joint studies, research and projects are key elements determining the connections between them. Their relationships are an excellent example of a properly functioning competition. Cluster initiatives intensify the implementation of innovation in the economy, thus leading to a long-term economic success of the companies participating in the cluster and stimulate participating regions` economic growth. The economic phenomenon of a free market competition and complex processes of resource flows, that occur at the regional scale, force local authorities to analyze their management strategies and risk of informed decision-making. Such strategy should be based on creating clusters and integrating them with existing processes and regional innovation strategies. The prospect of potential benefits from implementing cluster initiatives encourages companies and local authorities to implement cluster friendly policies.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baczwarow M. & Suliborski A. (2002). Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
2.Berezowski S. (1964). Wstęp do regionalizacji gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.
3.Domański R. (2004). Geografia Ekonomiczna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
4.Gorynia M. & Jankowska B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja gospodarki. Warszawa: Difin.
5.Ketels C., Lindqvist G. & Solvell O. (2006). Cluster initiatives in developing and trnsition economies. Stockholm: Stockholm School of Economics.
6.Klasik A. (ed.) (2002). Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej Im. Karola Adamieckiego.
7.Leśniewski M. Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujęcie teoretyczne. Zarys problemu. Available as pdf (accesed on 15.05.2015).
8.Mańkowski C. (2009). Synergia w logistyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Olesiński Z. (2005). Zarządzanie zmianami w regionie. Warszawa: Difin.
10.Olszewska B. (ed.) (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego.
11.Stabryla A. (ed.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Stankiewicz M. (2006). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Atelier.
13.Kazimierski J. (2010). Prokonkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych. Logistyka (4) p. 16–19.