European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.17/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 17, 1/2016
The effectiveness of actions in the field of road safety

Autorzy: Mariusz Ogłoziński
Słowa kluczowe: effectiveness efficiency road safety road safety system social calculus of efficiency
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (43-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article moves on the measurement of effectiveness of efforts to improve road safety. It was indicated that the need to measure the effectiveness of these actions stems from strategic documents in the field of transport. Effectiveness was defined as an economic category used for evaluating the activities, the diversity of the definition of the concept of efficiency was shown. Efficiency in economic sciences is presented in terms of economic and organizational chart. The article refers to the study on the effectiveness of the allocation of resources carried out by the Italian mathematician Vilfredo Pareto, who formulated the theory of the balance of the management, acting as the main interpretation of the concept of efficiency in the economy. In the article it was also indicated on the specificity of measuring efficiency in efforts to improve road safety and an essential element of which is the human factor. The investment efficiency calculus in the area of road safety was presented as a social one.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowiecki R. (ed.) (1995), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody – analiza – przykłady, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa – Kraków.
2.Drobniak A. (2002), Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
3.Kasiewicz S., Rogowski W. (2009), Inwestycje hybrydowe – nowe ujęcie oceny efektywności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
4.Michałowska M. (ed.) (2012), Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
5.Piekarz H., Stabryła A. (1989), Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, [in]: Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego,
6.no. 12.
7.Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
8.Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
9.Varian H.R.V. (2005), Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.