European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 27/2, 3/2018
Impact of Regional Operational Program for Wielkopolskie Voivodeship 2007–2013 on innovation of micro, small and medium enterprises in Wielkopolska region

Authors: Maciej Cieślukowski
Poznań University of Economics, Faculty of Economics
Keywords: EU funds SME innovation Regional Operational Program for Wielkopolskie Voivodeship grants
Year of publication:2018
Page range:9 (95-103)
Klasyfikacja JEL: D22 H25 O31 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The micro, small and medium enterprises (SMEs) sector is crucial for the development of an innovative and competitive European Union economy. In each programming period, the EU prepares a number of activities and tools for these companies to improve their market position. The article attempts to assess the impact of the Regional Operational Program for Wielkopolskie Voivodeship 2007–2013 (ROPW) on the innovation level of the SME sector in the region. The evaluation was based on 255 projects implemented by these companies within the ROPW. Research shows that there was little interest in EU funds from Wielkopolska entrepreneurs. However the examined projects were characterized by a high degree of innovation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, OJ L 289.
2.European Union (2014). Enterprise. Topics of The European Union. Retrieved from: http://europa.eu/pol/index_en.htm.
3.GUS (2017). Bank danych lokalnych. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
4.Kraśnicka, T. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw – uwarunkowania organizacyjne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 136, 165–179,
5.Michalski, E. (2014). Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, 6 (353), 78–87.
6.Mikołajczyk, B. (2013). Pomiar i ocena innowacyjności MSP. Zarządzanie i Finanse, 2 (cz. 2), 265–279,
7.Napiórkowski, J. (2014), Charakterystyka podstawowych pojęć. In: J. Napiórkowski (ed.), Techniczne podstawy innowacyjności. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
8.Nowacki, R. (2010). Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność. In: R. Nowacki (ed.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
9.Oslo Manual (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data. European Commission, 3rd edition.
10.Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań. Warszawa: Difin.
11.Salavou, H. (2004). The Concept of Innovativeness: Should we Need to Focus? European Journal of Innovation Management, 7 (1), 33–44.
12.Sikora, J., Uziębło, A. (2017). Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania. Retrieved from: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_27.pdf.
13.Sprawozdanie WRPO (2017). Sprawozdanie końcowe z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007–2013. Retrieved from: http://wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/index.php/wrpo-informacje/sprawozdania-z-realizacji-wrpo183.
14.Szopik-Depczyńska, K., Depczyński, R. (2012). Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25, 373–391.
15.Wiśniewska, A.M. (2014). Wpływ sytuacji finansowej MSP na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego. In: T. Kamiński, O. Charucka (eds.), Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju – dylematy, kierunki zmian, cz. II. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
16.WRPO (2009). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, Poznań, kwiecień.
17.WRPO (2015). Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, marzec.