Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole

Autorzy: Marian Zając
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Słowa kluczowe: katecheza maryjna szkoła religia Kościół katolicki wiara
Rok wydania:2018
Liczba stron:29 (223-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Historia prowadzenia katechizowanych do Chrystusa poprzez katechezę o Maryi, Matce Bożej ma na ziemiach polskich długą tradycję. Prorocze słowa Maryi, iż błogosławić Ją będą wszystkie pokolenia, zaczęły spełniać się w trudnych czasach katechizacji w powojennej Polsce. Z analizy dostępnych programów nauczania religii oraz podręczników dla ucznia i poradników metodycznych wynika, że element maryjny był mocno wyeksponowany w polskiej katechezie. Katecheza maryjna w nauczaniu w szkole była strategią wynikająca z przyjętych przez Kościół założeń teologicznych i duszpasterskich oraz z dobrego planowania. W pomocach katechetycznych znalazły się jednostki, które w całości dotyczyły Maryi, lub tematyka maryjna była umieszczana w pewnych punktach katechezy, pojawiając się w formach okazjonalnych, z racji przypadających świąt, okresów liturgicznych, miesięcy maryjnych. Najważniejsze elementy kształtujące polską katechezę maryjną dotyczyły z jednej strony duchowego przeżywania chrześcijaństwa nakierowanego chrystocentrycznie i eklezjalnie, a z drugiej strony krzewienia wartości narodowych i społecznych. Można także potwierdzić, że droga maryjna w nauczaniu katechetycznym stanowiła w warunkach polskich ważny moment, dlatego powinna być kontynuowana.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, red. M. Zając, Lublin 2015.
2.Bartnik C., Matka Boża, Lublin 2003.
3.Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005), Kraków 2006.
4.Bielecki S., Idea historii zbawienia i jej prezentacja w katechizmach ks. bpa E. Materskiego, „Roczniki Teologiczo-Kanoniczne” 36 (1989), z. 6.
5.Bliscy Sercu Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, red. W. Kubik, T. Czarnecka, Kraków 2005.
6.Bóg z nami cz. I, red. J. Charytański, W. Kubik, Kraków 1971.
7.Bóg z nami cz. II, red. J. Charytański, W. Kubik, Kraków 1989.
8.Bóg z nami cz. III, red. J. Charytański, W. Kubik, Kraków 1995.
9.Bóg z nami cz. IV, red. J. Charytański, W. Kubik, Kraków 1976.
10.Charytański J., Offmański A., Program katechizacji młodzieżowej, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989.
11.Człowiek wobec problemu wiary cz. III. Materiały katechetyczne, red. J. Szpet, Poznań 1992.
12.Dziekoński S., Zadania współczesnej katechezy w dokumentach katechetycznych Kościoła w Polsce, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.
13.Franciszek, Jedyną skrajnością dozwoloną wierzącym jest ekstremalna miłość. Homilia podczas Mszy św. odprawionej na stadionie egipskich Wojsk Ochrony Powietrznej 29.04.2017, „L’Osservatore Romano” 5 (2017).
14.Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, „L’Osservatore Romano” 14 (1993), nr 2.
15.Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, red. Z. Marek i in., Kraków 2002.
16.Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, red. Z. Marek i in., Kraków 2004.
17.Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, red. Z. Marek i in., Kraków 2003.
18.Jezusowa wspólnota serc. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, red. W. Kubik, T. Czarnecka, Kraków 2005.
19.Kasjaniuk E., Nowacka M., Katechizacja, EK, t. VIII, Lublin 2002, kol. 1037.
20.Katechizacja w szkole, red. M. Majewski, Lublin 1992.
21.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
22.Katechizm Religii Katolickiej, cz. I. W Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym, red. P. Bednarczyk
23.i in., Paryż 1977.
24.Katechizm Religii Katolickiej, cz. II. Chrystus żyje wśród nas, red. P. Bednarczyk i in.,
25.Paryż 1977.
26.Katechizm Religii Katolickiej, cz. III. Z Chrystusem idziemy przez życie, red. P. Bednarczyk
27.Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – Biuro Programowania
28.Katechezy, pod hasłem „Numery programów i podręczników”, http://www.
29.katecheza.episkopat.pl/bpk.htm.
30.Konferencja Episkopatu Polski, Program nauczania religii, Kraków 2001.
31.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
32.Kraków 2001.
33.Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego
34.w Polsce, Kraków 2001.
35.Konferencja Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach
36.i szkołach, Kraków 2010.
37.Konferencja Episkopatu Polski, Komisja Wychowania Katolickiego, Podstawa Programowa.
38.Poznań 1999.
39.Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997.
40.Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie
41.28 lipca 1993, Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318, s. 2045–2055.
42.Koska W., Propozycje metodyczne do materiałów katechetycznych „Wiara i życie
43.chrześcijanina”
44.część I–III, Poznań 1982.
45.Koska W., Wiara i życie chrześcijanina cz. I. Spotkania z Chrystusem, Poznań 1983.
46.Koska W., Wiara i życie chrześcijanina cz. III. Człowiek wobec problemu wiary, Poznań
47.1984.
48.Kulpaczyński S., Polskie zwyczaje religijne. Wierność dziedzictwu cz. IV, red. M. Majewski,
49.Kraków 1982.
50.List pasterski Biskupów Polskich do rodziców, dzieci i młodzieży katolickiej o nauczaniu
51.prawd wiary świętej 2 września 1961 r., w: Listy Pasterskie Episkopatu 1945–2000,
52.t. 1, red. P. Libera, A. Rybicki, S. Łącki, Warszawa 2003.
53.Łuczak H., Od religii do wiary, Warszawa 1990.
54.Łuczak H., Spełnienie obietnicy, Warszawa 1990.
55.Łuczak H., Świadectwo chrześcijańskie, Warszawa 1990.
56.Łuczak H., Wierność dziedzictwu, Warszawa 1990.
57.Łuczak H., Wspólnota zbawienia, Warszawa 1990.
58.Materski E., Hekker N., Mój katechizm. Czekamy na Zbawiciela cz. II, Warszawa 1978.
59.Materski E., Hekker N., Mój katechizm. Pan Jezus pośród nas cz. III, Warszawa 1978.
60.Materski E., Hekker N., Mój katechizm. Przyjdź, Panie Jezu cz. I, Warszawa 1983.
61.Mąkosa P., Wkład Księdza Profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej, Lublin 2004.
62.Mickiewicz A., Dziady cz. III, w: tenże, Dzieła, t. 3, Warszawa 1999.
63.Miralles A., Maryja – odwieczną ikoną działania Kościoła, w: Jan Paweł II, Tertio millennio adveniente. Komentarz teologiczno-pastoralny w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Sandomierz 1995, s. 189–201.
64.Młyńska E., Wniebowzięcie Maryi Panny. Spełnienie obietnicy cz. V, red. M. Majewski, Kraków 1984.
65.Niparko R., Program katechezy w szkole podstawowej, w: Katechizacja w szkole, Lublin 1992.
66.Oddani Jezusowi Chrystusowi. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej, red. R. Lis, Lublin 2004.
67.Offmański A., W kierunku katechezy ewangelizacyjnej: polska katecheza młodzieżowa w latach 1945–2000, Szczecin 2001.
68.Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.
69.Program nauki religii rzymsko-katolickiej w gimnazjach państwowych ogólnokształcących z polskim językiem nauczania. „Biblioteka Oświaty i Wychowania”, Warszawa 1935.
70.Program szczegółowy katechizacji, red. D. Stelmach, L. Szreder, Pelplin 1992.
71.Radość spotkania z Jezusem. Podręcznik do nauki religii dla klasy III, red. R. Lis, Lublin 2002.
72.Ramowy program katechizacji. Szkoła podstawowa: klasy I–VIII. Szkoła średnia: klasy I–IV, Tarnów [b.a.r.w].
73.Spotkania z Bogiem w Kościele cz. II, red. J. Charytański, R. Murawski, A. Spławski, Kraków 1994.
74.Spotkania z Bogiem w prawdzie cz. III, red. J. Charytański, R. Murawski, A. Spławski, Kraków 1995.
75.Spotkania z Chrystusem cz. I, Materiały katechetyczne, red. J. Szpet, Poznań 1992.
76.Spotkania z Chrystusem cz. I, red. J. Charytański, R. Murawski, A. Spławski, Kraków 1994.
77.Świadek Chrystusa w Kościele. Podręcznik do nauki religii dla klasy pierwszej szkół
78.ponadgimnazjalnych, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2004.
79.Świadek Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do nauki religii dla klasy trzeciej szkół licealnych,
80.red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2005.
81.Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989.
82.Tomasik P., Królowa Polski. Dom na skale. Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum,
83.Warszawa 2000.
84.Tomasik P., Lekcje religii katolickiej: wybór między dwiema skrajnościami.
85.„Katecheta”
86.7–8 (1999).
87.Tomasik P., Matka Jezusa – Matka Kościoła. Słowo blisko Ciebie. Podręcznik do nauki
88.religii dla I klasy gimnazjum, Warszawa 1999.
89.Tomasik P., Nauczanie religii w publicznym liceum ogólnokształcącym wobec założeń
90.programowych polskiej szkoły, Warszawa 1998.
91.Tomasik P., Programy i podręczniki do nauczania religii obowiązujące w roku szkolnym
92.2002/2003 (stan na 13 V 2002), „Katecheta” 46 (2002), nr 6.
93.Tomasik P., Różaniec. Tak niech świeci wasze światło. Podręcznik do nauki religii dla
94.III klasy gimnazjum, Warszawa 2001.
95.Ustawa o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
96.Uświęceni w Duchu Świętym. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej,
97.red. R. Lis, Lublin 2005.
98.W domu i rodzinie Jezusa. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej,
99.red. W. Kubik, T. Czarnecka, Kraków 2005.
100.W miłości Ojca. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum, red. T. Śmiech, Kielce 2005.
101.W moim Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum, red. T. Śmiech, Kielce 2005.
102.W oczekiwaniu na Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla klasy II, red. R. Lis, Lublin 2002.
103.W życiu i w prawdzie. Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum, red. T. Śmiech,
104.Kielce 2005.
105.Wierni Bogu Ojcu. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, red. R. Lis,
106.Lublin 2003.
107.Wrońska H., Matka Boża, Matka Kościoła, w: Wspólnota zbawienia cz. II, red. M. Majewski,
108.Kraków 1981.
109.Zając M., Rodzina kościołem domowym, w: Świadectwo chrześcijańskie cz. III, red.
110.M. Majewski, Kraków 1981.
111.Zając M., Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905–2015, Lublin 2007.
112.Zając M., Losy katechizacji w okresie polskich przemian ustrojowych po drugiej wojnie
113.światowej, w: W trosce i teologię pastoralną i duszpasterstwo, red. W. Śmigiel,
114.M. Fiałkowski, Lublin 2013.
115.Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, red. Z. Marek i in., Kraków 2004.
116.Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej, red. Z. Marek i in., Kraków 2004.
117.Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, red. Z. Marek i in., Kraków 2005.
118.Zaproszeni przez Pana. Podręcznik do nauki religii dla klasy I, red. R. Lis, Lublin 2002.