Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej

Autorzy: Jan Kochel
Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła katecheza maryjna tradycja i pobożność maryjna inkulturacja maryjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (95-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie o model katechezy maryjnej w naszych czasach. Współczesna katecheza maryjna powinna być – na wzór katechezy apostolskiej i patrystycznej – biblijna, chrystologiczna, eklezjalna i antropologiczna, czyli wierna Bogu i człowiekowi. Nie może być ckliwa i egzaltowana czy oparta tylko na emocjach i pobożności ludowej. Domaga się pogłębienia biblijnego i patrystycznego, czyli fachowej interpretacji i aktualizacji tekstów Starego i Nowego Testamentu, odwołujących się do osoby Matki Jezusa. Trzeba też sięgać do Ojców Kościoła i wielkich teologów maryjnych, którzy byli piewcami Matki Słowa. Nie wolno również zapomnieć o rozwoju tradycji maryjnej w kulturze i sztuce, czyli o inkulturacji maryjnej. Dobrym tego przykładem jest kult Matki Jezusa na ziemiach polskich, gdzie rycerstwo już w XV w. śpiewało pieśń maryjną Bogurodzica przed bitwą pod Grunwaldem. Nasza carmen patrium to pierwsza pogłębiona biblijnie i kulturowo katecheza maryjna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI, Święty Bernard z Clairvaux – audiencja generalna. Rzym, 21 października 2009 r., „L`Osservatore Romano” 10 (2010).
2.Bernard z Clairvaux, Kazania o Najświętszej Maryi Pannie, tł. I. Bobicz, Kielce 1924.
3.Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1989.
4.Carroll D., Dom Maryi, tł. J. Kołocz, Kraków 2009.
5.Cazelles H., Córa Syjonu, w: Mały słownik maryjny, Niepokalanów 1987.
6.Cechin F., W poszukiwaniu Maryi. Komentarz egzystencjalny do encykliki „Redemptoris Mater”, tł. A. Szymanowski, Warszawa 1989.
7.Emmerich A.K., Leben der hl. Jungfrau Maria, red. C. Brentano, Wien 1978 (pol. Życie Najświętszej Maryi Panny, tł. s. S.J, Kraków 2004).
8.Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, red. serii W. Chrostowski, Warszawa 20043.
9.Grecko-polski Nowy Testament, tł. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 19948.
10.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”, Watykan 1979.
11.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, Watykan 1987.
12.Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, Watykan 2002.
13.Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. naukowa wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 20002
14.Kochel J., Maryja w katechezie Kościoła, w: A.E. Klich (red.), Matka Pana w katechezie, Kraków 2006, s. 99–109.
15.Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
16.Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, red. S. Cichy, Poznań 2003.
17.Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela, Kielce 1996.
18.Kudasiewicz J., Wymiar biblijny, w: Podstawowe wymiary katechezy, red. M. Majewski, Kraków 1991, s. 7–35.
19.Läpple A., Maryja w wierze i życiu Kościoła, tł. K. Wiśniewska, Warszawa 1991.
20.Laurentin R., Matka Pana. Traktat mariologiczny, tł. R. Siemieńska, Częstochowa 1989.
21.Martini C.M., Dio educa il suo popolo, Milano 1987.
22.Messner F., Maryja, Matka Jezusa w Nowym Testamencie, tł. J. Aszyk, Kraków 2014.
23.Mrowiec K., Bogurodzica, w: EK, t. 2, Lublin 1985, s. 722–726.
24.Naumowicz J., Theotokos, w: EK, t. 19, Lublin 2013, s. 762 i n.
25.Nowak A. (red.), Gdy nastała pełnia czasów, Lublin 2001.
26.Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.
27.Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tł. W. Szymona, Kraków 2012.
28.Ratzinger J., Maria il si di Dio all`uomo, Brescia 1987.
29.Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tł. J. Zakrzewski, Kraków 2001.
30.Schulz A., Anna Katarzyna Emmerich. Mistyczne życie, tł. J. Kubaszczyk, Kraków 2013.
31.Sima, J.L., Nasza Pani Efeska i Jej dom w Meryem Am, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1997.
32.Sobór Watykański II., Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Poznań 2002.
33.Stanula E., Wstęp, w: Święty Cyryl Aleksandryjski. W obronie tytułu Bogarodzica. Homilie efeskie (PSP 18), Warszawa 1980, s. 7–33.
34.Tronina A., „Pełnia czasu” (Ga 4, 4). U źródeł chrześcijańskiej eschatologii, w: A. Nowak (red.), „Gdy nastała pełnia czasów”, Lublin 2001, s. 63–72.
35.Tronina A., „Wzniosła Córa Syjon” (KK 55), „Częstochowskie Studia Teologiczne” 23/24 (1995/96), s. 137–148.
36.Tronina A., Maryja „Córa Syjonu”. Perspektywa eklezjologiczna, „Salvatoris Mater” 4 (2002), nr 2, s. 11–25.
37.Włodarczyk S., Zwiastowanie Maryi zapowiedzią nadejścia „pełni czasów”, RBL 36 (1983), nr 3, s. 206–213.