Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Wątki Maryjne w katechezie parafialnej i przedsiewzięciach pastoralnych

Autorzy: Andrzej Kielian
Wydział Teologiczny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Natalia Walkowiak
Słowa kluczowe: katecheza maryjna katecheza parafialna pobożność maryjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:30 (65-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane wątki maryjne w katechezie parafialnej i przedsięwzięciach pastoralnych w polskich parafiach. Autorzy ukazali znaczenie parafii oraz rolę mariologii w przekazie katechetycznym. Została zwrócona uwaga zarówno na aspekt pobożnościowy, jak i formacyjny nauczania. W dalszej części przedstawiono wyniki sondażu dotyczącego form kultu maryjnego i uczestnictwa w nich dzieci oraz młodzieży, a także maryjny profil ich formacji w parafialnych grupach. Badania pokazały, iż parafialne wspólnoty skupiają tyko niewielki odsetek dzieci i młodzieży, natomiast większą frekwencją cieszą się formy pobożności i kultu maryjnego w parafiach. Analiza poszczególnych grup wykazała, że ważne jest odpowiednie przygotowanie animatorów i liderów poszczególnych wspólnot nie tylko o charakterze maryjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.I Synod diecezji legnickiej 2007–2012, Instrukcja katechetyczno–pastoralna o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej, nr 12, www.synod.diecezja.legnica.pl/KSIEGA/TOMI/16-I14.pdf (dostęp: 10.09.2017).
2.Adamiak E., Maryja i kobiety – zapis różnic i zbieżności, „Teofil” 36 (2017), nr 1,s.112–125.
3.Amato A., Maryja, w: Słownik katechetyczny, red. J. Gaevert, K. Misiaszek, Warszawa 2007, s. 569–574.
4.Balthasar H.U. von, Maryja w nauce i pobożności Kościoła, w: Dlaczego właśnie Ona?, red. W. Łaszewski, Warszawa 1991, s. 31–56.
5.Bożek B., Charyzmat maryjny w Ruchu Światło–Życie, w: Matka Pana w katechezie, red. A.E. Klich, Kraków 2006, s.119–125.
6.Czym jest DSM?, http://dsm.diecezja.tarnow.pl/czym-jest-dsm/ (dostęp: 15.11.2017).
7.Falak T., Parafia w nauczaniu Magisterium Kościoła, „Warszawskie Studia Pastoralne” 12 (2010), s. 15–26.
8.Historia Grup Apostolskich RAM, http://www.grupyapostolskie.pl/new2/index.php/o-nas/historia-ram (dostęp: 15.11.2017).
9.Instrukcja duszpasterska dotycząca przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”LVI (2001), wyd. specjalne, http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/dokumenty_kosciola_o_rodzinie/dokumenty_partykularne/abp_henryk_muszynski/instrukcja_duszpasterska_dot_przygotowania.html (dostęp: 08.10.2017).
10.Instrukcja w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej, 18 września 2012 r., http://www.diecezja.swidnica.pl/index.php/katechetyczny/1002-instrukcja-w-sprawie-przygotowania-do-przyjcia-sakramentu--bierzmowania-w-diecezji-widnickiej (dostęp: 10.09.2017).
11.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”, 16 października 1979.
12.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 30 grudnia 1988.
13.Jan Paweł II, Omelia del Santo Padre, Giubileo dei catechisti e dei docent di religione, 10 dicembre 2000, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20001210_jubilcatechists.html (dostęp: 15.11.2017).
14.Kaczmarek R., Elementy organizacyjne katechezy przygotowującej młodzież do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech, „Studia Katechetyczne” 11 (2015), s. 233–252.
15.Kaczmarek R., Model katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech, Katowice 2015.
16.Kamiński R., Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, Lublin 2002, t. 2, s. 11–78.
17.Kochel J., Maryja w katechezie Kościoła, w: Matka Pana w katechezie, red. A. E. Klich, Kraków 2006, s. 99–109.
18.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 20 czerwca 2001.
19.Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
20.Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 15 sierpnia 1997.
21.Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.
22.Misiaszek K., Porażka katechezy parafialnej, w: „Warszawskie Studia Pastoralne” 23 (2014), nr 2, s. 75–87.
23.Morcinek J., Ruch „Dzieci Maryi”, w: Matka Pana w katechezie, red. A. E. Klich, Kraków 2006, s. 111–117.
24.Paliński J., Służba liturgiczna w dokumentach ogólnokościelnych i II Polskiego Synodu Plenarnego, „Anamnesis” 3 (2003), nr 9, s. 57–69.
25.Panuś T., Jaka katecheza dla współczesnego człowieka?, w: Katecheza i katechetyka u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, s. 403–445.
26.Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus”, 2 lutego 1974.
27.Pilch T, Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
28.Podkomisja ds. Służby Liturgicznej, Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej, bmw 2013.
29.Puszkiewicz O., Formacja dzieci i rodziców w Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej, http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=52&Itemid=63 (dostęp: 15.11.2017).
30.Ratzinger J., Mariologia i pobożność maryjna w odniesieniu do wiary i teologii, w: Dlaczego właśnie Ona?, red. W. Łaszewski, Warszawa 1991, s. 11–30.
31.Sanktuarium Jasna Górka w Ślemieniu, https://www.polskieszlaki.pl/sanktuarium-jasna-gorka-w-slemieniu.htm (dostęp: 15.11.2017).
32.Sekretariat WMM, Kim jesteśmy?, www.mlodziezmaryjna.pl/wordpress/?page_id=8 (dostęp: 19.11.2017).
33.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, 21 listopada 1964.
34.Wolontariat Codziennego Miłosierdzia, https://web.facebook.com/wolontariatcodziennegomilosierdzia/(dostęp: 15.11.2017).
35.Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 6 kwietnia 2017, http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu--bierzmowania/ (dostęp: 10.09.2017).
36.Zając M., Elementy maryjne w katechezie młodzieży, w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież, red. A. Offmański, Szczecin 2008, s. 251–265.
37.Zając M., Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905–2005, Lublin 2006.