Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2017.2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017
Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (57-67)
Słowa kluczowe: przekład brama wrota moc potęga eklezja gardziel paralelizm kontekst
Autorzy: Daniel Dzikiewicz
Instytut Teologiczny Seminarium św. Józefa w Wilnie Filia Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie

Abstrakt

Opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu przekładu greckiego słowa πύλη w wersecie Mt 16,18. W pierwszej części artykułu przedstawiono i poddano ocenie krytycznej dwie polskojęzyczne tradycje translatorskie tego wyrazu w danym fragmencie: tradycję przekładu wyrazowego („brama”, „brona”, „wrota”) i tradycję przekładu metaforycznego („moc”, „oddział”, „potęga”). Następnie w drugiej części na postawie przytoczonych argumentów o charakterze lingwistyczno-egzegetycznym zaproponowano oddanie terminu πύλη za pomocą pojęcia „gardziel”, które lepiej pasuje do najbliższego kontekstu literackiego perykopy Mt 16,18 oraz do całokształtu biblijnego ujęcia sił przeciwstawnych Bogu
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alter R., The Art of Biblical Narrative, New York 1985.
2.Baldick C., Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford 20083.
3.Dzikiewicz D., Zasady czytania Pisma Świętego, w: Józef Obrembski – kapłan według serca Bożego. Księga pamiątkowa dedykowana w Roku Kapłańskim Księdzu Prałatowi Józefowi Obrembskiemu, red. D. Dzikiewicz, J. Witkowski („Wielcy Ludzie Wileńszczyzny” 1), Wilno 2010, s. 101–118.
4.Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału, komentarz (Pismo Święte Nowego Testamentu III/1), Poznań–Warszawa 1979.
5.Jaeger H., Wäsch M., Das Buch der Superlative, w: Die Bibel. Daten. Fakten. Wissenswertes, red. H. Jaeger, M. Wäsch, Dillenburg 20132, s. 7–8.
6.Kratz R., Πύλη, w: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, red. H. Balz, G. Schneider, t. 2, Brescia 1998, s. 1220–1222.
7.Nixon R.E., Das Evangelium nach Matthäus, w: Kommentar zur Bibel. AT und NT in einem Band, red. D. Guthrie, J.A. Motyer, Witten 20128, s. 1–53.
8.Pauritsch K., Parallelismus, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1995, s. 930–931.
9.Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 19973.
10.Roloff J., Ἐκκλησία, w: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, red. H. Balz, G. Schnei der, t. 1, Brescia 1995, s. 1092–1106.
11.Romizi R., Negri M., Greco antico. Vocabolario greco italiano etimologico e ragionato, Bologna 2001.
12.Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958.
13.Viviano B.T., Ewangelia według świętego Mateusza, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 20042, s. 911–980.
14.Wansbrough H., St Matthew, w: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, red. R.C. Fuller, L. Johnston, C. Kearns, Nashville–Camden–New York 19843, s. 902–953