Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998     DOI: 10.18276/cto.2017.2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017
Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski

Rok wydania:2017
Liczba stron:26 (7-32)
Słowa kluczowe: dziekan duchowni formacja dekanat duszpasterstwo
Autorzy: Jerzy Adamczyk
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia prawnej relacji dziekana do duchownych dekanatu. W pierwszej części przedstawiono kwestię troski dziekana o prowadzenie przez duchownych życia odpowiadającego ich stanowi. W drugiej części wskazano na obowiązki dziekana odnośnie do formacji duchowieństwa, natomiast część trzecia została poświęcona stosunkowi dziekana do duchownych znajdujących się w trudnych sytuacjach. W części czwartej omówiono sprawę troski dziekana o właściwą posługę duszpasterską duchownych dekanatu
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012), t. I, Legnica 2012.
2.I Synod Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2005.
3.I Synod Diecezji Sosnowieckiej. Prawo partykularne Kościoła Sosnowieckiego, Sosnowiec 2005.
4.II Synod Diecezji Lubelskiej 1977–1985, Lublin 1988.
5.Arcidiocesi di Amalfi -Cava de’ Tirreni, Statuto dei vicari foranei, http://www.diocesiamalfi cava.it (dostęp: 15.11.2015).
6.Arcivescovo Metropolita Campagna, Statuto dei Vicari Foranei (2 dicembre 2014), http://www.parrocchiagesurisorto.it (dostęp: 15.11.2015).
7.Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Statut księży dziekanów Archidiecezji Częstochowskiej, http://kuriaczestochowa.pl/wp-content/uploads/2013/02/14.pdf (dostęp:15.11.2015).
8.Biskup Kielecki, Statuty dziekańskie (22 października 1981), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 57 (1981), nr 6, s. 257–264.
9.Bistum Mainz. Statut für die Dekanate, http://www.bistummainz.de (dostęp: 21.01.2016).
10.Bistum Passau, Statut ist der Dekan, http://www.bistum-passau.de/bistum/dekanate-pfarreien/dekanate/dekane-prodekane (dostęp: 21.01.2016).
11.Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus (28 octobris 1965), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966),
12.s. 673–701, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Ko ściele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety,deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 236–258.
13.Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi „Apostolorum Successores” (22 febbraio 2004), Città del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005.
14.Congregatio pro Clericis, Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), Città del Vaticano, 1994, tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Città del Vaticano 1994.
15.Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale (4 agosto 2002), Città del Vaticana 1999, tekst polski: Kongregacja ds.Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Poznań 2002.
16.Diocesi di Concordia-Pordenone, Statuti degli organi di partecipazione diocesani, Pordenone 2006.
17.Diocesi di Nicosia, Statuto dei vicari foranei, http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it (dostęp: 15.11.2015).
18.Estatutos de los arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid (16 julio 1997) http://lavozdelcardenal. archimadrid.com/1997/07/16/estatutos-de-los-arciprestazgos-de-la-archidiocesis-de madrid (dostęp: 20.11.2015).
19.Estatutos del Arciprestazgo de la Diócesis de Cartagena, http://www.diocesisdecartagena.org (dostęp: 20.11.2015).
20.Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis: Pastores dabo vobis (25 marti 1992), „Acta Apostolicae Sedis” 84 (1992), s. 657–804, tekst polski: „L’Osservatore Romano” wydanie polskie, 24 (2004), nr 1, s. 4–48.
21.Paulus PP. VI, motu proprio Ecclesiae Sanctae (6 augusti 1966), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 757–787, tekst polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk Mirosław, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 138–143.
22.Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007–2009. Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz 2009.
23.Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005). Statuty i aneksy, Opole 2005.
24.Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996–2001, Zamość 2001.
25.Sacra Congregatio pro Episcopis, Directorium Ecclesiae imago de pastorali ministerio Episcoporum (22 februarii 1973), w: Enchiridion Vaticanum, t. 4, Bologna 1997,nr 1945–2328, tekst polski: Kongregacja Biskupów, Instrukcja Ecclesiae imago na temat pasterskiej posługi biskupów, „Posoborowe Prawodawstwo Kościelne” 1975, t. 6, z. 1, red. E. Sztafrowski, nr 10370–11035.
26.Sinodo 47° della Chiesa ambrosiana, Milano 1995.
27.Statut Księży Dziekanów Archidiecezji Lubelskiej (2 grudnia 2000), „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 74 (2000), nr 4, s. 713–726.
28.Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń 2011.
29.Wytyczne dla pracy dekanatu i urzędów dekanalnych Archidiecezji Krakowskiej (3 czerwca 1992), „Notifi cationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 130 (1992), nr 7–9, s. 58–64.
30.Aymans W., Mörsdorf K., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, t. 2, Paderborn–München–Wien–Zürich 1997.
31.Bressani A., La chiesa particolare, w: Il diritto nel mistero della Chiesa. Il popolo di Dio e la sua struttura organica, red. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, vol. 2, Roma 1981, s. 309–404.
32.Cappellini E., Comentario a los cánones 553–555, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 2, cz. II, wyd. 3, Pamplona 2002, s. 1333 –1343
33.Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 2, cz. II, wyd. 3, Pamplona 2002.
34.Dyduch J., Posoborowe ujęcie funkcji dziekana, „Notifi cationes” 120 (1982), nr 12, s. 286–291.
35.Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.Krawczyk W., Dziekan we wspólnocie dekanalnej, „Studia Płockie” 8 (1980), s. 62–75.
36.Laquet J., Arcipreste, w: Diccionario General de Derecho Canónico, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A.Viana, J. Sedano, vol. I, Pamplona 2012, s. 463–465.
37.Montini G., I Vicari foranei, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 4 (1991), z. 3, s. 376–389.
38.Pawluk T., Konferencje dekanalne w kanonicznym prawie powszechnym i warmińskim, „Studia Warmińskie” 3 (1966), s. 79–93.
39.Sztafrowski E., Funkcje dziekana w świetle prawa posoborowego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 57 (1981), nr 6, s. 264–273.
40.Sztafrowski E., Ponadparafi alni współpracownicy biskupa diecezjalnego, „Prawo Kanoniczne” 35 (1992), nr 3–4, s. 25–55.