Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2019.28-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 28
Zur Straßenumbenennung in ausgewählten Ortschaften der ehemaligen NS-Kreisstadt Busko während des Zweiten Weltkriegs
(O zmianie nazw ulic w wybranych miejscowościach dawnego powiatu buskiego podczas II wojny światowej)

Autorzy: Piotr Owsiński ORCID
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: hodonim ulica Busko okupacja nazistowska
Rok wydania:2019
Liczba stron:18 (237-254)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 243

Abstrakt

Nazwy ulic nie są jedynie wyrazami posiadającymi funkcję orientacyjną i wskazującą, lecz również są często nośnikami treści z obszaru polityki i kultury. W artykule prezentowane są wyniki analizy motywacji przemianowywania ulic w wybranych miejscowościach niegdysiejszego nazistowskiego powiatu buskiego podczas II wojny światowej, a prezentowane przykłady zostały pogrupowane ze względu na funkcję nazwy ulicy. Wprawdzie można było oczekiwać, iż powodem takich kroków ze strony władz okupacyjnych była chęć zarówno wyrażenia swojej siły i ideologii na okupowanych terenach, jak również usunięcia takich nazw ulic i placów z przestrzeni publicznej oraz społecznej, które stały w sprzeczności z polityką i kulturą narodowego socjalizmu podczas II wojny światowej. Z analizy wynika jednak jednoznacznie, iż Niemcy albo bez zmian przejęli polski hodonim, albo tylko go zniemczyli nie zmieniając jego funkcji. Ukazuje to, że polski językowy obraz świata mógł bez przeszkód funkcjonować również w świadomości innej społeczności językowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.QUELLEN
2.„Beschluss des Gemeinderats in Stopnica“ Nr. 28/2000 vom 5.10.2000.
3.„Beschluss des Gemeinderats in Wiślica“ Nr. XXI/176/2016 vom 25.11.2016.
4.Dokumente aus der Sammlung 2123, Staatsarchiv in Kielce: „Verzeichnis der im Kreise Busko bis zum 31.5.45 zum Abbruch verkauften Gebäude“.
5.Dokumente aus der Sammlung 2123, Staatsarchiv in Kielce: „Einwohnerzahl des Kreises Busko-Zdrój nach dem Stande vom 1. September 1943.“
6.„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic“ (Dz. U. 2018 poz. 2478).
7.„Sitzungsprotokoll Nr. 2. des Vorsitzes des Stadtnationalrats in Chmielnik“ vom 26. Juni 1945.
8.LITERATUR
9.Bartmiński, Jerzy. „Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata“. In: Językowy obraz świata, hrsg. v. Jerzy Bartmiński, 103–120. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.
10.Bralczyk, Jerzy. Język na sprzedaż. Gdańsk: Wydawnictwo psychologiczne, 2004.
11.Feret, Andrzej S. „Der Wechsel von Straßenbezeichnungen als ‚Kulturwechsel‘. Zu urbanen Bezeichnungen in Rzeszów in den Jahren 1939–1944“. In: Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: interdisziplinäre Perspektiven, Bd. 2, hrsg. v. Krystyna Mihułka, Małgorzata Sieradzka, 9–18. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017.
12.Feret, Magdalena Zofia. „Zur Straßenumbenennung in Tarnów (Tarnow) im Zweiten Weltkrieg“. In: Auf den Spuren der Deutschen in Mittel- und Osteuropa. Sławomira Kaleta-Wojtasik in memoriam, hrsg. v. Piotr A. Owsiński, Andrzej S. Feret, Grzegorz M. Chromik, 77–86. (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2017.
13.Lamberty, Christiane. Reklame in Deutschland 1890–1914. Wahrnehmung, Professionalisierung und Kritik der Wirtschaftswerbung. Berlin: Duncker & Humblot, 2000.
14.Myszka, Agnieszka. „Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego“. In: Jednotlivé a všeobecne v onomastiké, hrsg. v. Martin Ološtia, 251–262. Preszów 2011. Zugriff 22.12.2018. http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak3/subor/33-myszka.pdf.
15.Nübling, Damaris, Fabian Fahlbusch, Rita Heuser. Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Narr Verlag, 2012.
16.Owsiński, Piotr A. „Urbane Bezeichnungen in der Stadt Busko-Zdrój während des Zweiten Weltkrieges“. In: Polilog. Studia Neofilologiczne, Bd. 8, hrsg. v. Galina Nefagina, 257–266. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018.
17.Owsiński, Piotr A. „Zu Motivierungstendenzen der gegenwärtigen Urbanonyme in der Stadt Busko-Zdrój“. In: Germanica Wratislaviensia, Bd. 143: Quellen – Details – Argumente, hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Anna Małgorzewicz, Tomasz Małyszek, 293–310. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
18.Zieliński, Lech. „Einige Bemerkungen zur Strassenumbenennungspolitik in Bydgoszcz/Bromberg unter nationalsozialistischer Herrschaft“. In: Kontakty językowe w Europie Środkowej, hrsg. v. Andrzej Kątny, 187–196. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2004.