Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 30
Funktionen des Artikels in verbal-nominalen Gruppen mit Akkusativobjekt (anhand des Sprachsystems und der Narration/Corpora)
(Funkcje rodzajnika w grupach werbalno-nominalnych z dopełnieniem biernikowym (na podstawie systemu językowego i narracji/corpora))

Autorzy: Olga Kostrova ORCID
Sozial-pädagogische Universität, Fakultät für Fremdsprachen (Samara)
Słowa kluczowe: wpływ poznawczy i semantyczny determinacja pozycja rematyczna nowa gramatyka
Rok wydania:2021
Liczba stron:16 (43-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 202

Abstrakt

Problem powiązań kognitywnych w obszarze werbalno-nominalnym obejmuje interakcję semantyki werbalnej i nominalnej z jednej strony oraz tło poznawcze komunikujących się ze sobą osób z drugiej strony. W językoznawstwie istnieje hipoteza, że domena funkcjonalna czasowników i rzeczowników w kategoriach determinacji i nieokreśloności jest analogiczna; chodzi o koordynację aspektu i użycia rodzajnika. Należy wyjaśnić następujące pytania: co dokładnie oznacza determinacja; czy analogia dotyczy zarówno systemu językowego, jak i narracji; w jakim stopniu semantyka werbalna i nominalna są skoordynowane z tłem poznawczym; od czego dokładnie zależy użycie rodzajnika z dopełnieniem biernikowym; w jaki sposób zachodzi interakcja poznawcza w językach nie stosujących rodzajnika. W artykule omówiono wymienione pytania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Admoni, Wladimir Grigorjewitsch. Der deutsche Sprachbau. Москва: Просвещение, 1986.
2.Dudenredaktion (Hg.). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1998.
3.DWDS-Kernkorpus 1900–1999. Zugriff 14.08.2019. https://www.dwds.de/r?q=stellen;corpus=kern;format=full;date-start=1900;date-end=1999;genre=Belletristik;p=2;sort=date_desc;limit=50.
4.Engel, Ulrich. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos, 1996.
5.Engel, Ulrich, Danuta Rytel-Kuc, Jan Antoni Czochralski, Krystyna Pisarkowa, André de Vincenz et al. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
6.Erben, Johannes. Abriss der deutschen Grammatik. Berlin: Akademie-Verlag, 1966.
7.Fandrych, Christian, Maria Thurmair. Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2018.
8.Leiss, Elisabeth. Artikel und Aspekt: die grammatischen Muster der Definitheit. Berlin: Walter de Gruyter, 2000.
9.Leiss, Elisabeth. „Koverter Abbau des Artikels im Deutschen.“ In: Kodierungstechniken im Wandel. Das Zusammenspiel von Analytik und Synthese im Gegenwartsdeutschen, hrsg. v. Dagmar Bittner, Livio Gaeta, 137–157. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010.
10.Müller, Wolfgang (Hg.). Bedeutungswörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1985.
11.Pátrovics, Peter. „Aspektualität – Kasus – Referentialität – Temporalität. Ihre Relation im Deutschen und in den slawischen Sprachen“. In: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen, hrsg. v. Andrzej Kątny, 69–86. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000.
12.Weinrich, Harald. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1964.
13.Адмони, Владимир Григорьевич. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система построения. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1973.
14.Аверина, Анна Викторовна, Ольга Андреевна Кострова. „Эволюция дискурса о немецкой грамматике: новое в интерпретации артикля.“ In: Эволюция и трансформация дискурсов 2, 11–18. Самара: Самарский университет, 2017.
15.Зиндер, Лев Рафаилович, Татьяна Викторовна Строева. Историческая морфология немецкого языка. Ленинград: Просвещение, 1968.
16.Кашкин, Вячеслав Борисович. Функциональная типология (неопределенный артикль). Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2001.
17.Кострова, Ольга Андреевна. „Стратегии создания аспектуально-детерминантного равновесия в немецком и русском языках.“ Вопросы когнитивной лингвистики 3 (2019): 72–84.
18.Котин, Михаил Львович. „Коррелирующие категориальные сигналы в синхронии, диахронии и типологии“. In: Грамматические категории германских языков в антропоцентрической перспективе. Коллективная монография, hrsg. v. Дина Борисовна Никуличева, 9–16. Москва: Канцлер, 2017.
19.Национальный корпус русского языка. Русская классика в немецких переводах. Zugriff 17.10.2019. https://ruscorpora.ru/new/search-para-de.html.
20.Ревзин, Исаак Иосифович. Структура немецкого языка. Москва: О.Г.И., 2009.