Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2018.1.10-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (103-114)
Słowa kluczowe: esej autobiografia eseistyka kobiet literatura kobiet Kuncewiczowa Maria podróże do Włoch
Autorzy: Dobrawa Lisak-Gębala
Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę rozpatrzenia późnego tomu eseistycznego Marii Kuncewiczowej pod tytułem Przeźrocza w kontekście pisarstwa eseistycznego widzianego przez pryzmat gender studies oraz w kontekście związków eseistyki z autobiograficznością. Projekt eseistyczny zaproponowany przez Kuncewiczową powiązany jest z rezygnacją z autobiograficzności na rzecz własnej wersji senilnego eseju kobiecego, czyli tekstu migawkowego, antyerudycyjnego, w którym dominuje specyficzna formuła metaforyzmu jako kodowania sensów metafizycznych w ramach opisywania codziennych konkretów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adorno, W. Theodor. „Esej jako forma”. W: tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Tłum. Krystyna Krzemień-Ojak, wybór i wstęp Karol Sauerland. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
2.Atkins, G. Douglas. Tracing the Essay. Through Experience to Truth. Athens – London: The University of Georgia Press, 2005.
3.Banot, Aleksandra. W rytmie księżyca. Problemy tożsamości kobiecej w twórczości Marii Kuncewiczowej. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Hutniczej, 2016.
4.Bieńkowska, Ewa. Spacery po Rzymie. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010.
5.Boetcher Joeres, Ruth-Ellen, Elisabeth Mittman, The Politics of Essay. Feminist Perspectives. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
6.DuPlessis, Rachel Blau „f-Words: An Essay on the Essay”. W: tejże, Blue Studios. Poetry and Its Cultural Work, 34–47. Alabama: The University of Alabama Press, 2006.
7.Faery, Rebbecca Blevins. „On the Possibilities of the Essay: A Meditation”. Iowa Reviev 20 (1990), 2: 19–27.
8.Galant, Arleta „Autobiografia i płeć”. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpr. Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys, 265–276. Warszawa: Feminoteka, 2006.
9.Galant, Arleta. Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: DiG, 2010.
10.Gautier, Brigitte. „Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej”. W: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, 152–157. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2000.
11.Gutkowska, Barbara. Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
12.Janion, Maria. Odnawianie znaczeń. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.
13.Kazimierczyk, Barbara. Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczości Marii Kuncewiczowej. Warszawa: PAX, 1977.
14.Klaus, Carl H. „Toward a Collective Poetics of Essay”. W: Essayists on the Essay. Montaigne to Our Time, red. Carl H. Klaus, Ned Stuckey-French, XV–XXVII. Iowa City: University of Iowa Press, 2012.
15.Kuncewiczowa, Maria „Metaforyzm a męskie kasztele”, Wiadomości Literackie 44 (1928).
16.Kuncewiczowa, Maria. Natura. Warszawa: PAX, 1975.
17.Kuncewiczowa, Maria. Odkrycie Patusanu. Warszawa: PAX, 1958.
18.Kuncewiczowa, Maria. Przeźrocza. Notatki włoskie. Warszawa: PAX, 1985.
19.Lazar, David „Queering the Essay”. W: Bending Genre: Essays on Creative Nonfiction, red. Margot Singer, Nicole Walker, 15–20. New York: Bloomsbury, 2013.
20.Lisak-Gębala, Dobrawa. „Interferencje obrazów jako zapis percepcji przez pryzmat sztuki”. W: tejże, Ultraliteratura. O strategiach transmedialnych i poszukiwaniu pozawerbalnego, 161–178. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014.
21.Mairs, Nancy. „Essaying the Feminine. From Montaigne to Kristeva”. W: Mairs, Voice Lessons: On Becoming a (Woman) Writer, 71–87. Boston: Beacon, 1994.
22.Napierski, Stefan. „Niezwykły debiut”. W: Wiadomości Literackie (1924–1939). Wybór, oprac. Agata Zawiszewska, 597–598. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2015.
23.Ozick, Cynthia. „She: Portrait of the Essay as Warm Body”. W: Essayists on the Essay. Montaigne to Our Time, red. Carl H. Klaus, Ned Stuckey-French, 151–158. Iowa City: University of Iowa Press, 2012.
24.Sendyka, Roma. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
25.Sendyka, Roma. „Problemy kobiecej eseistyki („Dlaczego nie ma kobiecego Hazlitta i Lamba…”?)”. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, 232–249. Warszawa: Elipsa, 2008.
26.Szałagan, Alicja. „Maria Kuncewiczowa” [hasło]. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Biobibliograficzny, oprac. Jadwiga Czachowska et al. T. 4. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
27.Węgrzyniakowa, Anna. „Kobieta-Fantom, czyli prawda Kuncewiczowej o kobiecie”. W: W stronę Kuncewiczowej. Studia i szkice, red. Włodzimierz Wójcik, 32–48. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988.
28.Wroczyński, Tomasz. Późna eseistyka Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.