Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2016.2.7-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia

Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (75-91)
Słowa kluczowe: biografia zwrot topograficzny zwrot materialny biografizacja przestrzeni duchowość
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Michalina Krytowska
Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

Tekst jest próbą analizy wybranej twórczości biograficznej polskich pisarek w kontekście kulturowych zwrotów – topograficznego i materialnego. Biografie takich autorek, jak m.in. Ewa Kuryluk, Agata Tuszyńska czy Joanna Olczak-Ronikier, stanowią przykłady narracji odzwierciedlających założenia historii nieantropocentrycznej, wedle której tożsamość człowieka budowana jest w relacji z rzeczami, a rzeczywistość materialna i cała sfera tego, co „nie-ludzkie”, odsłaniają nowe możliwości interpretacji ludzkiej egzystencji. Twórcze ambicje autorek biografii coraz częściej ukierunkowane są na poszukiwanie tego, co określić można jako antropoteocentryczny wymiar historii, w którym to, co „boskie”, nie ma charakteru religijnego czy moralnego, ale jest wyrazem konfrontacji badaczki z tajemnicą duchowych, pozamaterialnych wymiarów egzystencji człowieka. Biografizacja przestrzeni oraz uprzestrzennienie narracji biograficznych stają się w konsekwencji manifestem duchowego potencjału współczesnych dyskursów (auto)biograficznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Böhme Hartmut, Fetyszyzm i kultura. Inna teoria nowoczesności, przeł. Mateusz Falkowski, Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
2.Buczyńska-Garewicz Hanna, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Uni¬versitas, Kraków 2006.
3.Caillois Roger, Człowiek i sacrum, przeł. Anna Tatarkiewicz, Ewa Burska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009.
4.Czapliński Przemysław, Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki, w: Teoria – literatura – życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. Anna Legeżyńska, Ryszard Nycz, Wydaw¬nictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, s. 63–93.
5.Czermińska Małgorzata, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
6.Domańska Ewa, Ku historii nieantropocentrycznej, w: Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 104–130.
7.Gumbrecht Hans Ulrich, Użyteczność historii (uobecnienie i odkupienie), przeł. Ewa Domańska, w: Pamięć, etyka i historia: anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Anto¬logia przekładów, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 117–126.
8.Heidegger Martin, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, opracował i wstępem opa¬trzył Krzysztof Michalski, przeł. Krzysztof Michalski, Krzysztof Pomian, Marek J. Siemek, Józef Tischner, Krzysztof Wolicki, Czytelnik, Warszawa 1977.
9.Heidegger Martin, Pytanie o rzecz. Przyczynek do kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, przeł. Janusz Mizera, KR, Warszawa 2001.
10.Hirsch Marianne, Żałoba i postpamięć, przeł. Katarzyna Bojarska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 247–280.
11.Karwowska Bożena, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Universitas, Kraków 2013.
12.Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, red. Ewa Furgał, Fundacja Prze¬strzeń Kobiet, Kraków 2009.
13.Kuryluk Ewa, Frascati. Apoteoza topografii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
14.Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, Znak, Kraków 2002.
15.Ricoeur Paul, Czas i opowieść, t. 3: Czas opowiadany, przeł. Urszula Zbrzeźniak, Wydawnictwo Uni¬wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
16.Ricoeur Paul, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz Margański, Universitas, Kraków 2006.
17.Rybicka Elżbieta, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i prakty¬kach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 471–488.
18.Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literac¬kich, Universitas, Kraków 2014.
19.Rybicka Elżbieta, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach lite¬rackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 21–38.
20.Serkowska Hanna, Rzecz o Elsie Morante, Universitas, Kraków 2004.
21.Stein Edyta, Zasady kształcenia kobiet, w: Edyty Stein refleksje o kobiecie, wprowadzenie Zofia Bing¬geli, opracowanie Maria Amata Neyer OCD, przeł. J. Immakulata Adamska OCD, Małgorzata Grzywacz, Borne Sulinowo 2005, s. 35–53.
22.Szpociński Andrzej, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20.
23.Tuszyńska Agata, Ćwiczenia z utraty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
24.Tuszyńska Agata, Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej, Iskry, Warszawa 1999.