Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych

Autorzy: Anna Pekaniec
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: autobiografia kobieta lektura teoria historia
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (13-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł to próba rekapitulacji powstawania i przemian sposobów czytania oraz interpretowania autobiografii kobiet. W tekście szczególny nacisk położono na wskazanie stopniowego narastania refleksji teoretycznej, wspieranej przez rozwiązania zaczerpnięte z krytyki feministycznej. Zarówno historia, jak i teoria autobiografii pisanych przez kobiety, w miarę ewolucji dyskursu emancypacyjnego i literaturoznawczego, zmieniały swoje oblicze, stawały się bogatsze, dzięki uwzględnianiu coraz zasobniejszej biblioteki kobiecej literatury dokumentu osobistego. Dodatkowo, na zmiany w obrębie praktyk lekturowych niebagatelny wpływ miały nowe odmiany gatunków autobiograficznych, tworzone przez piszące kobiety. Także dzięki nim literatura dokumentu osobistego z kobiecą sygnaturą ciągle jest niezwykle ciekawym polem działań pisarskich oraz interpretacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błędowska z Działyńskich Henrietta, Pamiątka z przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832, oprac.
2.i wstęp Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, PIW, Warszawa 1960.
3.Burek Tomasz, Zamiast powieści, Czytelnik, Warszawa 1971.
4.Buss Helen M., A Feminist Revision of New Historicism to Give Fuller Readings of Women’s Private
5.Writing. W: Women, Autobiography, Theory. A Reader, red. Sidonie Smith, Julia Watson, The
6.University of Wisconsin Press 1998.
7.Galant Arleta, Autobiografia i płeć. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpracy
8.Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys, Feminoteka, Warszawa 2006.
9.Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii
10.Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.
11.Gilmore Leigh, Autobiographics. A Feminist Theory of Women’s Self-Representation, Cornell University
12.Press, Ithaca and London 1994.
13.Iwasiów Inga, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
14.2004.
15.Iwasiów Inga, Intymność i rynek, „Dekada Literacka” 2004, nr 3.
16.Marszałek Magdalena, „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej. „Dzienniki” 1899–
17.1954, wstęp German Ritz, Universitas, Kraków 2004.
18.Nikliborc Agnieszka, Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet
19.odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.
20.Ostrowska-Grabska Halina, Bric à brac 1848–1939, PIW, Warszawa 1978.
21.Peterson Linda H., Traditions of Victorian Women’s Autobiography, The Poetics and Politics of Life
22.Writing, University Press of Virginia, Charlottesville and London 1999.
23.Smith Sidonie, A Poetics of Women’s Autobiography. Marginality and the Fictions of Self-representation,
24.Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1987.
25.Smith Sidonie, Watson Julia, Reading Autobiography. A Guide of Interpreting Life Narratives, University
26.of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2001.
27.Stanford Friedman Susan, Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice. W: Women, Autobiography,
28.Theory. A Reader, red. Sidonie Smith, Julia Watson, The University of Wisconsin
29.Press 1998.
30.Stanton Domna, Autogynography. Is the Subject Different? W: Women, Autobiography, Theory.
31.A Reader, red. Sidonie Smith, Julia Watson, The University of Wisconsin Press 1998.
32.Wolska Maryla, Obertyńska Beata, Wspomnienia, PIW, Warszawa 1974.
33.Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.
34.Znaniecki Florian, O znaczeniu pamiętników dla badań socjologicznych, „Pamiętnikarstwo Polskie”
35.1971, z. 2.