Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Podróże do Niemiec i do Polski. Emocje Żydów odwiedzających poholocaustową Europę

Autorzy: Michael Meng
Clemson University
Słowa kluczowe: emocje pamięć ruiny nostalgia
Rok wydania:2014
Liczba stron:24 (33-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na problem konfrontowania się Żydów z poholocaustowymi Niemcami i Polską. Jest to spojrzenie z perspektywy emocji wyrażanych przez Żydów podróżujących do tych krajów od lat czterdziestych XX wieku do dziś. Artykuł stanowi więc swoisty montaż nakładających się uczuć Żydów wobec odwiedzanych regionów. Celem tekstu jest udowodnienie, że Niemcy i Polska to dla Żydów nie tylko „krajobraz ruin”, ale przestrzeń krzyżowania się wielu skomplikowanych emocji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Another Road Home (DVD), reż. Danae Elon, Phoenix 2005.
2.Arendt Hannah, The Aftermath of Nazi Rule: Report from Germany, „Commentary”, 1950, nr 10.
3.Aviv Caryn, David Shneer, New Jews: The End of the Jewish Diaspora, New York University Press,
4.New York 2005.
5.Bartana Yael, And Europe Will be Stunned, Artangel, Londyn 2012.
6.Benjamin Walter, The Arcades Project, tłum. Howard Eiland, Kevin McLaughlin, Harvard University
7.Press, Cambridge 2002.
8.Conversations with Contemporary Artists: Yael Bartana (film), New York, 24.01.2012.
9.Coping with the Nazi Past: West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 1955–1975,
10.red. Philipp Gassert, Alan E. Steinweis, Berghahn, New York 2006.
11.DeKoven Ezrahi S., Booking Passage: Exile and Homecoming in the Modern Jewish Imagination, University
12.of California Press, Berkeley 2000.
13.Edelman Udi, Till Imagination Takes Us Back – A Conversation with Yael Bartana, „Ma’arav”, 29
14.kwietnia 2012.
15.Ein Gespräch mit Amos Elon – 20 Jahre danach. W: Amos Elon, In einem heimgesuchten Land: Reise
16.eines israelischen Journalisten in beide deutsche Staaten, Kindler, Nordlinger 1988.
17.Elon Amos, A German Requiem, „The New York Review of Books”, 15 listopada 2011.
18.Elon Amos, Europa bauen, den Wandel gestalten, Robert Bosch Stiftung, Stuttgart 2004.
19.Elon Amos, Journey through a Haunted Land: The New Germany, tłum. Michael Roloff, Rinehart
20.and Winston, Holt, New York 1967.
21.Elon Amos, The Antagonist as Liberator, „New York Times”, 26 stycznia 1997.
22.Engel David, Patterns of Anti-Jewish Violence in Poland, 1944–1946, „Yad Vashem Studies” 1998,
23.vol. XXVI.
24.Engelking Barbara, „Szanowny panie Gistapo”. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach
25.w latach 1940–1941, IFiS PAN, Warszawa 2003.
26.Engelking Barbara, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej
27.1942–1945, IFiS PAN, Warszawa 2011.
28.Feldman Jackie, Above the Death Pits, Beneath the Flag: Youth Voyages to Poland and the Performance
29.of Israeli National Identity, Berghahn, New York 2008.
30.Frevert Ute, Emotions in History – Lost and Found, Budapest, Central European University Press,
31.New York 2011.
32.Gammerl Benno, Emotional Styles – Concepts and Challenges, „Rethinking History” 2012, nr 15 (2).
33.Gammerl Benno, History of Emotions, „German History” 2010, nr 28 (1).
34.Goldberg Sylvie-Anna, Crossing the Jabbok: Illness and Death in Askenazi Judaism in Sixteenththrough
35.Nineteenth-Century Prague, University of California Press, Berkeley 1997.
36.Grabowski Jan, „Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939–1943, IFiS PAN,
37.Warszawa 2004.
38.Grabowski Jan, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, IFiS
39.PAN, Warszawa 2011.
40.Grass Günter, Die Blechtrommel, Verlag Volk und Welt, Darmstadt/Berlin/Neuwied am Rhein 1959.
41.Gross Jan, Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland, Princeton University
42.Press, Princeton 2002.
43.Gross Jan, Fear: Antisemitism in Poland after Auschwitz, Random House, New York 2006.
44.Gross Jan, Grudzińska-Gross Irena, Golden Harvest: Events at the Periphery of the Holocaust, Oxford
45.University Press, New York 2012.
46.Grossmann Atina, The ‘Goldhagen Effect’: Memory, Repetition, and Responsibility in the New Germany.
47.W: The “Goldhagen Effect:” History, Memory, Nazism – Facing the German Past, red. Geoff
48.Eley, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
49.Herzog Dagmar, Sex after Fascism: Memory and Morality in Twentieth-Century Germany, Princeton
50.University Press, Princeton 2005.
51.Hirsch Marianne, Spitzer Leo, Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory, University
52.of California Press, Berkeley 2010.
53.http://blog.mayaescobar.com/category/berlins-eruv.
54.Jay Martin, Adorno, Harvard University Press, Cambridge 1984.
55.Jensen Olaf, Geschichte machen: Strukturmerkmale des intergenerationellen Sprechens über die NS
56.Vergangenheit in deutschen Familien, Edition Diskord, Tübingen 2004.
57.Jensen Uffa, Emotions and the History of Modern Antisemitism, raport z konferencji H-Soz-u-Kult,
58.czerwiec 2012.
59.Kugelmass Jack, Bloody Memories: Encountering the Past in Contemporary Poland, „Cultural Anthropology”
60.1995, nr 10 (3).
61.Kugelmass Jack, The Rites of the Tribe: The Meaning of Poland for American Jewish Tourists”, „YIVO
62.Annual” 1993, nr 21.
63.Kugelmass Jack, Boyarin Jonathan, From a Ruined Garden: The Memorial Books of Polish Jewry,
64.Indiana University Press, Bloomington 1998.
65.Mann Barbara E., Space and Place in Jewish Studies, Rutgers University Press, New Brunswick 2012.
66.Meng Michael, Shattered Spaces: Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland, Harvard
67.University Press, Cambridge 2011.
68.Moeller Robert G., Germans as Victims? Thoughts on a Post-Cold War History of World War II’s
69.Legacies, „History & Memory” 2005, nr 17 (1/2).
70.Moller Sabine, Welzer Harald, Tschuggnall Karoline, “Opa war kein Nazi”: Nationalsozialismus und
71.Holocaust im Familiengedächtnis, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2002.
72.Moses A. Dirk, German Intellectuals and the Nazi Past, Cambridge University Press, New York 2007.
73.Pat Jacob, Ashes and Fire, tłum. Leon Steinberg, International Universities Press, New York 1947.
74.Pendas Devin O., The Frankfurt Auschwitz Trial, 1963–1965: Genocide, History, and the Limits of
75.the Law, Cambridge University Press, New York 2006.
76.Plamper Jan, The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and
77.Peter Stearns, „History and Theory” 2010, nr 49 (2).
78.Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i Materiały, red. Andrzej Żbikowski, IPN,
79.Warszawa 2006.
80.Prowincja Noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. Barbara Engelking, Jacek
81.Leociak, Dariusz Libionka, IFiS PAN, Warszawa 2007.
82.Rosenthal Andrew Mark, Forgive them Not, For They Knew What They Did, „New York Times”,
83.24 października 1965.
84.Roth Philip, Operation Shylock: A Confession, New York 1994.
85.Shandler Jeffrey, Adventures in Yiddishland: Postvernacular Language and Culture, University of
86.California Press, Berkeley 2006.
87.Sheramy Rona, From Aushwitz to Jerusalem: Re-enacting Jewish History on the March of the Living,
88.„POLIN: Studies in Polish Jewry” 2007, nr 19.
89.Skibińska Aina, Petelewicz Jakub, The Participation of Poles in Crimes Against Jews in the
90.Świętokrzyskie Region, „Yad Vashem Studies” 2007, nr 35 (2).
91.Stankowski Albert, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku.
92.W: Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., red. Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert
93.Stankowski, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000.
94.Stern Fritz, Five Germanys I Have Known, Farrar Straus and Giroux, New York 2006.
95.Weinbaum Laurence, The Struggle for Memory in Poland: Auschwitz, Jedwabne and Beyond, Institute
96.of the World Jewish Congress, Jerozolima 2001.
97.Young James E., Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation,
98.Indiana University Press, Bloomington 1988.
99.Zarys działalności CKŻP w Polsce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946, CKŻP, Warszawa 1946.
100.Żbikowski Andrzej, Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie. W: Następstwa
101.zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Grabowska, Wydawnictwo
102.UMCS, Lublin 2011.
103.Żbikowski Andrzej, U genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej,
104.Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa 2006.
105.Żbikowski Andrzej, Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945, Stowarzyszenie
106.Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011.