Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Po wykładzie wysłuchanym na stojąco. Strategie uciszania głosów żydowskich studentek wobec getta ławkowego

Autorzy: NATALIA JUDZIŃSKA ORCID
Instytut Slawistyki PAN
Słowa kluczowe: getto ławkowe antysemityzm przemoc wobec kobiet dwudziestolecie międzywojenne segregacja płeć
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (275-291)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W swoim artykule przeprowadzam analizę porównawczą dwóch postępowań dyscyplinarnych wszczętych przeciwko studentkom Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Rywce Profitkier i Esterze Tajc, jeszcze przed wprowadzeniem getta ławkowego, które nie chcąc podporządkować się ówczesnej praktyce studenckiej, nie zajęły miejsca po lewej stronie sali wykładowej, a w końcu wysłuchały wykładu, stojąc pomiędzy ławkami. Analizę swoją osadzę w kontekście wydarzeń całego roku akademickiego 1936/1937, w którym to uniwersytet był zamknięty przez prawie trzy miesiące z uwagi na przemoc antyżydowską. Materiałem badawczym będą dokumenty dwóch postępowań dyscyplinarnych, których podstawą były zdarzenia mające miejsce w odstępie zaledwie jednego dnia, lecz, co najważniejsze, wydarzenia te miały podobny przebieg. Ze względu jednak na różne strategie obrane przez bohaterki sankcje, które spotkały je za niepodporządkowanie się ówczesnej praktyce wydzielania miejsc studentom i studentkom żydowskim, były znacząco odmienne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksiun, Natalia. „Christian Corpses for Christians!: Dissecting the Anti-Semitism behind the Cadaver Affair of the Second Polish Republic”. East European Politics and Societies 25 (2011), 3: 393–409.
2.Aleksiun, Natalia. „Crossing the Line: Violence Against Jewish Women and the New Model of Antisemitism in Poland in the 1930s”. Jewish History 33 (2020): 133–162.
3.Aleksiun, Natalia. „Jewish Students and Christian Corpses in Interwar Poland: Playing with the Language of Blood Libel”. Jewish History 26 (2012), 3–4: 327–342.
4.Aleksiun, Natalia. „Nihil novi? Historiografia pogromów z lat 1921–1939”. W: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 93–110. Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny UW, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Uniwersytet Marii Curie¬-Skłodowskiej w Lublinie, 2019.
5.Aleksiun, Natalia. „The Cadaver Affair in the Second Polish Republic. A Case Study of Practical Antisemitism?” W: Alma Mater Antisemitica: akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939, 203–220. Wien: New Academic Press, 2016.
6.Aleksiun, Natalia. „Together but Apart: University Experience of Jewish Students in the Second Polish Republic”. Acta Poloniae Historica, 109 (2014): 109–137.
7.Bumblauskas, Alfredas, Birutė Butkevičienė, Ryšard Gaidis, Sigitas Jegelevičius, Nijolė Klingaitė- -Dasevičienė, Inga Leonavičiūtė, Eligijus Raila, Loreta Skurvydaitė, Arūnas Streikus, Tomas Vaiseta, Dalia Vitkauskaitė-Meurice. Alma Mater Vilnensis. Trumpa universiteto istorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
8.Fritz, Regina, Grzegorz Rossoliński-Liebe, Jana Starek, red. Alma mater antisemitica. Wien: New Academic Press, 2016.
9.Gawrońska-Garstka, Magdalena. „Mniejszości narodowe na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wil¬nie w dwudziestoleciu międzywojennym”. Język. Religia. Tożsamość 2 (2015): 21–34.
10.Gawrońska-Garstka, Magdalena. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno¬-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919–1939) w świetle źródeł. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016.
11.Jagodzińska, Agnieszka. Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wro¬cław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
12.Janicka, Elżbieta, Joanna Tokarska-Bakir. „Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej”. Studia Litteraria et Historica 2 (2013): 1–2.
13.Janion, Maria. Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2000.
14.Judzińska, Natalia. „«Odmowa ta spowodowała zajście». Sprawa dyscyplinarna Rywki Profitkier a «getto ławkowe»”. W: Utopie kobiet. Sto lat praw wyborczych kobiet (1918–2018), red. Kry¬styna Slany, Justyna Struzik, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Marta Warat, Ewelina Ciaputa, Ewa Krzaklewska, Agnieszka Król, Anna Ratecka, 155–173. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
15.Kita, Małgorzata. „«Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna» : o wielości odmian grzecz¬ności językowej”. Postscriptum Polonistyczne 1 (2016), 17: 193–212.
16.Krall, Hanna. „Strzępy nie na temat. Posłowie”. W: Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opie¬kunkach w czasie wojny, red. Magdalena Kicińska, Monika Sznajderman, 197–204. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
17.Krall, Hanna. Sublokatorka. Paryż: Libella, 1985.
18.Kridl, Manfred. „Przypomnienie starych i prostych prawd”. Wiadomości Literackie 45 (1937): 2.
19.Natkowska, Monika. Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemi¬tyzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1999.
20.Ożóg, Kazimierz. „O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych”. W: Język a kultura. T. 6: Polska etykieta językowa, red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik, 51–56. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1992.
21.Redzik, Adam, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wójtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski. Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017.
22.Robin, Regine. „Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud”. W: Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński, 252–281. Warszawa: Czy¬telnik, 1980.
23.Rudnicki, Szymon. „From «numerus clausus» to «numerus nullus»”. W: From Shtetl to Socialism: Studies from Polin, red. Antony Polonsky, 359–382. London: Liverpool University Press, Litt¬man Library of Jewish Civilisation, 1993.
24.Rudnicki, Szymon. Równi, ale niezupełnie. Warszawa: Biblioteka Midrasza, 2008.
25.Shmulewitz, Yitshak, red. Der Byalistoker yizker bukh [Białystok Memorial Book]. New York: The Bialystoker Center, 1982.
26.Srebrakowski, Aleksander. „Sprawa Wacławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko-żydow¬skich na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie”. Przegląd Wschodni 9 (2004), 3: 575–601.
27.Szpakowska, Małgorzata. „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich. Warszawa: Wydawnic¬two W.A.B., 2012.
28.Szymaniak, Karolina. „Wstęp. Cwiszn, czyli projekt kulturowej dywersji”. Cwiszn 1–2 (2010): 3.
29.Tomaszewski, Patryk. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018.
30.Żyndul, Jolanta. Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935–1937. Warszawa: Fundacja im. K. Kelles-Krauza, 1994.