Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (1) 2013
Pamiątka
(Keepsake)

Authors: Dariusz Śnieżko
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: keepsake heirloom national memorial relic trophy gift tourist souvenir memory reminiscence past time
Year of publication:2014
Page range:10 (99-108)

Abstract

A history of meaning of the term (in Polish) starts with synonymous significances to ‘memory,’ ‘commemoration’ and ‘reminiscence.’ Over the centuries the semantic scope was gradually evolving to the contemporary use exposing material connotations of the word: a keepsake means an object that refers to the past. Comprehended in this way, keepsakes might encompass family heirlooms, national memorials, relics, trophies, gifts (donated „in memory”) and tourist souvenirs. One should include to this enumeration – as relatively separated categories – medial keepsakes that are results of commemorative reification of a message and corporal keepsakes that relate to permament changes in body (tattoos, scars, etc.). Every approach places a keepsake in a context of time, past and memory. A stuff has the characteristics of a keepsake as long as it takes an emotional attitude to the past. Generally, keepsakes belong to orders of private or collective memory and can move between them. It also means that in appriopriate circumstances keepsakes can migrate from category to category: e.g. some of trivial souvenirs can increase their value in time and became estimable family heirlooms; in turn some of family heirlooms can be promoted to the status of venerable national memorial.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ankersmit Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Pod redakcją i ze wstępem Ewy Domańskiej,
2.Universitas, Kraków 2004.
3.Assmann Aleida, Canon and Archive. W: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary
4.Handbook, edited by Astrid Erll, Ansgar Nünning in collaboration with Sara B. Young,
5.Walter de Gruyter, Berlin–New York 2008.
6.Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych,
7.przeł. Anna Kryczyńska-Pham. Wstęp i redakcja naukowa Robert Traba, Wydawnictwa
8.Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
9.Banaszkiewicz Magdalena, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”
10.2011, nr 4 (www.turystykakulturowa.org).
11.Barański Janusz, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
12.Kraków 2007.
13.Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław, Słownik języka polskiego, t. 4, Państwowy
14.Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952.
15.Kopytoff Igor, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces. W: Badanie kultury. Elementy
16.teorii antropologicznej. Wyboru dokonali i przedmową opatrzyli Marian Kempny, Ewa Nowicka,
17.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
18.Linde Bogumił Samuel, Słownik języka polskiego, t. 4: P, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
19.1951.
20.Nora Pierre, Czas pamięci, „Respublica Nova” 2001, nr 7.
21.Słownik języka polskiego L–P, red. Mieczysław Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
22.1999.
23.Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. 6, PWN, Warszawa 1964.
24.Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. Marian Kucała, t. 3: N–PŁ, Instytut Języka Polskiego
25.PAN, Kraków 2003.
26.Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria Renata Mayenowa, t. 23: P–Phy, Wydawnictwo IBL,
27.Warszawa 1995.
28.Słownik staropolski, red. Stanisław Urbańczyk, t. 6: P – Pożżenie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
29.Wrocław 1970–1973.
30.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, t. 3: O–Q, Wydawnictwo Naukowe
31.PWN, Warszawa 2003.
32.Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.