Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (2) 2014

Year of publication: 2014
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Content)
6 (1-6) --- More
1.

Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu


(Identity, performativity, communication – gendered aspects of autobiographism)
5 (7-11) Inga Iwasiów More
2.

Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych


(Women’s autobiographical writing. Evolution of Theory, Changes in Praxis of Reading)
16 (13-28) Anna Pekaniec More
3.

„Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych


(„My own awareness of the feminine hue of what I do keeps growing”. "Trances - Traums - Transgressions" and „The Rose Series” in the context of the trends in woman’s autobiography)
10 (29-38) Magdalena Piekara More
4.

Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing


(Doris Lessing’s counterfactual auto/biography)
11 (39-49) Agnieszka Gajewska More
5.

Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide


(Queering An Autobiography. Zawieyski, Iwaszkiewicz, Gide)
17 (51-67) Bartosz Dąbrowski More
6.

Matka, autobiografia. Próby


(Mother, autobiography. Essays)
14 (69-82) Maciej Duda More
7.

Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje


(Between suffering and trivialization: trans corporeality and its cinematic representations)
16 (83-98) Grzegorz Stępniak More
*

Autobiografizowanie jak powietrze


(Autobiography writing like an air)
5 (99-103) Krystyna Kofta More
8.

Lista


(A List)
12 (105-116) Roma Sendyka More
*

Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński


(We Were a Blank Spot On The Academic Map… Piotr Krupiński Talks To Professor Erazm Kuźma)
16 (117-132) Piotr Krupiński, Erazm Kuźma More
*

Pożegnanie Szefa

2 (133-134) Mieczysław Czajko More
*

Zapiski z grudnia 1981


(Notes from December 1981)
3 (135-137) Ewa Graczyk More
*

Ze wspomnień starego stoczniowca


(From the memories of an old shipyard worker)
13 (139-151) Tadeusz Cenkier More
9.

Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii


(Nadezda Durowa and the Beginnings of Russian Autobiography)
10 (153-162) Bożena Karwowska More
10.

Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig


(The (un)told old age in the late works of Julia Hartwig)
12 (163-174) Tatiana Czerska More
11.

„Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy


(“Life and life – there is a big difference”. On the biographies of Bronislawa Wajs – Papusza)
20 (175-194) Arleta Galant More
12.

Historia pisana na własnej skórze


(The History Written on Own Skin)
11 (195-205) Dariusz Śnieżko More
13.

Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej


(Autobiography as the genre and communicative feature of popular literature exemplified by Joanna Chmielewska’s novels)
13 (207-219) Małgorzata Stadnik More