Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (12) 2019

Year of publication: 2019
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (5-6) --- More
1.

„Brakująca sytuacja” autobiograficzna a literatura migracyjna badana po sąsiedzku


(The “missing” autobiographical situation and migrant literature – a neighborly Polish-German perspective)
13 (7-19) MAŁGORZATA ZDUNIAK-WIKTOROWICZ More
2.

Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego


(Writer and critic, about Gombrowicz Kijowski’s)
19 (21-39) MARIAN BIELECKI More
3.

Śmierć zwierząt w narracjach autobiograficznych osadników na "Ziemiach Odzyskanych". Uwagi o obecności


(The death of animals in the autobiographical narratives of Polish settlers in the former-German "Recovered Territories". Remarks on the idea of presence)
15 (41-55) MAŁGORZATA PRACZYK More
4.

Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach


(The fragmented “biography” of displacement and resettlement: Displaced and resettled German and Polish women and children)
20 (57-76) BOŻENA CHOŁUJ More
5.

Autobiografia Erwina Kruka jako zapis powrotu do rodzinnego domu


(Erwin Kruk’s autobiography as a record of returning to the family home)
12 (77-88) ELŻBIETA KONOŃCZUK More
6.

Strategie kreowania wizerunków dziecka w narracjach autobiograficznych pokolenia wojenno-pojałtańskiego. Wstęp do analizy przypadków


(Constructing images of childhood in autobiographical narratives of the post-Yalta generation. An introduction to some case studies)
13 (89-101) KATARZYNA TABORSKA More
7.

Bycie nie na miejscu: Listy Georga Forstera z Wilna (1784–1787) jako narracja autobiograficzna


(Out of Place: Georg Forster’s Letters from Vilnius (1784–1787) as autobiographical testimony)
16 (103-118) MONIKA BEDNARCZUK More
8.

Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie


(Wedged between East and West? The tangled identity of Frank Meisler)
24 (119-142) MIŁOSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK More
9.

„Jestem, bo wrócili”. Autobiograficzna pamięć zbiorowa na przykładzie świadectw potomków bieżeńców


(‘I am because they came back’. Autobiographic collective memory based on the examples of the descendants of the bieżeńcy)
14 (143-156) KATARZYNA SAWICKA-MIERZYŃSKA More
10.

Etnolog i pisarz. O autokreacji w romologicznej spuściźnie Jerzego Ficowskiego


(Ethnologist and Writer. On Self-creation in the Romological Studies of the Ethnologist and Writer Jerzy Ficowski)
22 (157-178) EMILIA KLEDZIK More
11.

O rozterkach biografki, czyli jak opowiedzieć o życiu na pograniczach


(On the dilemmas of a biographer, or: How to tell the story of a life in the borderlands?)
16 (179-194) BEATA HALICKA More
12.

Autofikcja we współczesnym komiksie włoskim. Przypadek Toffola i Gipiego


(Autofiction in contemporary Italian comics. The cases of Toffolo and Gipi)
15 (195-209) ANETA WIELGOSZ More
13.

Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją


(The discourse of fashion blogs: Between cooperation and co-optation)
20 (211-230) ANETA DUDA More
14.

Uwięzione ciało. Wokół Listów z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej


(The imprisoned body. Around Bronisława Waligórska’s Listy z Cytadeli 1886)
13 (231-243) MONIKA ŚWIERKOSZ More
15.

Życie, które podzielił Atlantyk. Biografia Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego


(A Life Divided by the Atlantic. The Biography of Zbigniew Anthony Kruszewski seen through the eyes of Beata Halicka)
13 (245-257) ANNA TOMCZYK More