Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (44)
The Russian Federation’s involment in peace missions after the dissolution of the USRR
(Zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w misje pokojowe po rozpadzie ZSRR)

Autorzy: Michał Romańczuk
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: siły pokojowe konflikty zbrojne Federacja Rosyjska obszar postradziecki Bałkany
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (41-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalny charakter ONZ jest rezultatem zapisów zawartych w art. 34 Karty Narodów Zjednoczonych, który przyznaje Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawo rozpatrywania każdej sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu międzynarodowemu. W latach 90. XX w. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej brały udział w ramach ONZ w misjach na Bałkanach (m.in. w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Kosowie), a także w operacjach na obszarze postradzieckim, prowadzonych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR szczególnie angażowała się w operacje militarne na obszarze postradzieckim, co niekiedy budziło wiele zastrzeżeń natury etycznej i prawnej. Celem zaangażowania rosyjskich sił pokojowych na tym obszarze jest dążenie do utrzymania tam dominacji. Często ich działania wykraczają poza ramy prawne i sprzyjają jednej ze stron konfliktu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abilova, O. (2016). Peacekeeping Contribution Profile. Russia. Pobrane z: http://www.providingforpeacekeeping.
2.org/2016/10/31/peacekeeping-contribution-profile-russia/ (25.07.2017).
3.Bartuzi, W., Pełczyńska-Nałęcz, K., Strachota, K. (2008). Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach. Rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem. Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_kkpd.pdf (25.07.2017).
4.Bryc, A. (2004). Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.Cianciara, A. (2014). Operacje pokojowe. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu (s. 14–24). Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
6.Ciechanowski, G. (2013). Operacje pokojowe ONZ w XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Esslemont, T. (2009). UN monitors to leave Georgia. Pobrane z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8150946.stm(19.07.2017).
8.Falkowski, M. (2006). Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2006-06-15/polityka-rosji-na-kaukazie-poludniowymi-w-azji-centralnej (25.07.2017).
9.Конституция (1993). Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Pobrane z: http://constitution.kremlin.ru/ (12.07.2018).
10.Kranz, J. (2011). Zbrojny konflikt rosyjsko-gruziński (2008) w świetle prawa międzynarodowego. W: Konflikt rosyjsko-gruziński w 2008 roku (s. 60–84). Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
11.Kremlin.ru (2014). Военная доктрина Российской Федерации. Pobrane z: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (25.07.2017).
12.Kremlin.ru (2016). Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации. Pobrane z: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (25.07.2017).
13.Lott, A., (2012). The Tagliavini Report Revisited. Jus ad Bellum and the Legality of the Russian Intervention in Georgia. Utrecht Journal of International and European Law, 28 (74), 4–21. DOI: http://doi.org/10.5334/ujiel.aw.
14.Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего профессионального образования (2016). Pobrane z: http://dspace.susu.
15.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/11167/2016_420_burobinasb.pdf?sequence=1 (25.07.2017).
16.Nikitin, A. (2011), Russia’s Participation in International Peacekeeping. Security Index. A Russian Journal of International Security, 3 (14), 43–48. DOI: 10.1080/19934270.2011.588449.
17.О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Федеральный закон от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ, (1995). Pobrane z: http://www.kremlin.ru/acts/bank/8002 (12.07.2018).
18.Операции ООН при поддержaнию мира (2017). Цифры и факты. Pobrane z: http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml (25.07.2017).
19.Sepashvili, G., Khutsidze, N.S. (2006). Ossetia: Mapping Out Scenarios. Pobrane z: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=11710 (20.08.2017).
20.Соглашение о принципах урегулирования грузинско-осетинского конфликта (1996). Pobrane z: http://docs.cntd.ru/document/1902246 (24.7.2017).
21.Solak, J. (2010). Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
22.Topolski, I. (2009). Instrumenty militarne Federacji Rosyjskiej w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 4, 100–109.
23.UN News (2009), Russia vetoes extension of UN mission in Georgia. Pobrane z: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=31151&Cr=georgia&Cr1=#.VONFMCy0k_Q (19.07.2017).
24.United Nations (2008). United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines. Pobrane z: http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf (25.07.2017).United Nations (2017a). Charter of the United
25.Nations. Pobrane z: http://www.un.org/en/charter-united-nations/ (25.07.2017).
26.United Nations (2017b). Tajikistan – UNMOT Background. Pobrane z: http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmot/UnmotB.htm (24.07.2017).
27.United Nations Peacekeeping (2017). Troop and police contributors archive (1990-2016) (2017). Pobrane z: http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors_archive.shtml (25.07.2017).
28.United Nations Security Council (1993). Resolution 858, adopted on 24 August 1993. Pobrane z: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/858(1993) (20.08.2017).