Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (44)
Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu

Autorzy: Ewa Piepiora
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki

Rafał Flis
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: polityka migracyjna uchodźcy Niemcy pomoc socjalna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (17-27)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza polityki integracyjnej Niemiec wobec uchodźców ubiegających się o pobyt w Niemczech oraz próba oceny charakteru i zakresu pomocy udzielanej w ośrodkach dla uchodźców. Autorzy koncentrują się na regionalnym wymiarze polityki wobec uchodźców, problemach związanych z realizacją jej założeń, a także specyficznych uwarunkowaniach udzielania pomocy socjalnej. Analiza opiera się na działaniach realizowanych przez ośrodek dla uchodźców Billstieg. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaka liczba uchodźców przebywa w ośrodkach w Hamburgu, tj. jaka jest skala zjawiska w tym mieście? Czy i jakie problemy pojawiły się wraz z wdrożeniem „polityki otwartych drzwi”? Jakie działania na rzecz integracji proponuje się uchodźcom? Jakie podmioty są odpowiedzialne za realizację zadań związanych z polityką socjalną wobec uchodźców w Niemczech? Jaką pomoc uchodźcom oferują agendy państwowe, a jaką organizacje pozarządowe w ośrodku Billstieg? Czy oferowane formy wsparcia są adekwatne do potrzeb uchodźców? W pracy wykorzystano analizę instytucjonalno-prawną, analizę treści, analizę danych zastanych oraz analizę komparatystyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AsylG (1992). Asylgesetz (AsylG). Ausfertigungsdatum: 26.06.1992. Pobrane z: https://www.gesetze-im internet.de/asylvfg_1992/AsylG.pdf (22.08.2017).
2.AufenthG (2004). Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG, Ausfertigungsdatum: 30.07.2004). Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html (24.08.2017).
3.Balicki, J. (2012). Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
4.Bundesamt für Migration und Flüchtlige (2016). Rechtsmittel gegen die Entscheidung. Pobrane z: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Rechtsmittel/rechtsmittel-node.html (31.08.2017).
5.Bundesministerium des Innern (2016). Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Migrationsbericht 2015. Berlin: Bundesministerium des Innern.
6.Der Spiegel Online (2015). Prämie soll Flüchtlinge zur Rückkehr bewegen. Anstieg der Asylanträge. Pobrane z: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-praemie-soll-asylbewerber-zurrueckkehr-bewegen-a-1046049.html (11.08.2017).
7.Dz.U. (1991). Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. Dz.U. z 1991, nr 119, poz. 515.
8.Flüchtlingsrat (2016). Regelbedarfssätze nach AsylbLG, SGB II und XII ab 1.1.2017, Flüchtlingsrat Berlin, Oktober 2016. Pobrane z: http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Regelbedarf_AsylbLG_2017.pdf (25.08.2017).
9.Hamburg.de (2017a). Daten zur Zuwanderung. Pobrane z: http://www.hamburg.de/fluechtlinge-daten-fakten/(31.08.2017).
10.Hamburg.de (2017b). Erste AnlaufstelleZentrale Erstaufnahme (ZEA). Pobrane z: http://www.hamburg.de/fluechtlinge/4374140/zentrale-erstaufnahme/ (25.08.2017).
11.Hamburg.de (2017c). Juni: Drei weitere Erstaufnahmen geschlossen, Zahl der Überresidenten weiter gesunken. Pobrane z: http://www.hamburg.de/zkf-pressemeldungen/9107882/2017-07-06-zkf-bilanz-juni/ (31.08.2017).
12.Hamburg.de (2017d). ÜbersichtStandorte im Bezirk Hamburg-Mitte. Pobrane z: http://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung-standorte/4373128/unterbringung-mitte/ (31.08.2017).
13.Kammholz, K. (2015). Linke-willdeutsche-Entwicklungshilfe-fuer-Balkan. Die Welt online. Pobrane z: https://www.welt.de/politik/deutschland/article144963902/Linke-will-deutsche-Entwicklungshilfe-fuer-Balkan.html (31.08.2017).
14.Konrad Adenauer Stiftung (2016). Flucht und Migration als Herausforderung für Europa. Internationale und nationale Perspektiven aus der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Hauptabteilung
15.Europäische und Internationale Zusammenarbeit.
16.Kwiecień, M. (2015). Polityka migracyjna Niemiec. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 211, 79–96.
17.Lesińska, M. (2013). Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
18.Niejahr, E. (2015). Das Schweigen der Sozialexperten ist ärgerlich. Zeit Online. Pobrane z: zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-08/fluechtlinge-sozialsysteme-einwanderungrenten (31.08.2017).
19.PE (2007). Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE. L 199/24 z 31.07.2007 r.).
20.Statistisches Amt (2017). Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bevölkerung in Hamburg am 31.12.2016 – Auszählung aus dem Melderegister. Pobrane z: https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistische_Berichte/bevoelkerung/A_I_S_1_j_H/A_I_S1_j16.pdf (22.07.2017).
21.SGB (1990). Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder-und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) SGB 8, Ausfertigungsdatum: 26.06.1990. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html (24.08.2017).
22.Statistisches Bundesamt (Destatis) (2017). Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2016. Pobrane z: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220167004.pdf?__blob=publicationFile (22.07.2017).
23.Ustawa (2010). Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec, stan: październik 2010. Deutscher Bundestag. Pobrane z: https://www.btg bestellservice.de/pdf/80205000.pdf (31.08.2017).
24.Wahlers, G. (2016). Flucht und Migration als Herausforderung für Europa. Internationale und nationale Perspektiven aus der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Berlin: Konrad Adenauer Stiftung.
25.Wierzbicki, B. (1993). Uchodźcy w prawie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
26.Zeit Online (2015). Verfassungsschutz warnt vor Eskalation rechter Gewalt. Pobrane z: zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-08/fluechtlingsheime-anstieg-angrifferechtsextreme (21.07.2015).