Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (44)
Polscy intelektualiści o znaczeniu Niemiec dla Polski w Unii Europejskiej (2009–2016)

Autorzy: Krzysztof Malinowski
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: polskie elity polityczne stosunki polsko-niemieckie Unia Europejska
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (5-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dyskursie polskich intelektualistów odniesienia do Niemiec są integralnym składnikiem rozważań o miejscu Polski w Europie. Oś podziału, która przebiega między zwolennikami integracji i zakorzenienia Polski w Unii Europejskiej a rzecznikami sceptycznej postawy wobec UE, odzwierciedla odmienne rozumienie znaczenia Niemiec dla Polski oraz rozwoju Unii. W pierwszym – bardziej znaczącym – nurcie podkreśla się kluczową rolę współpracy Polski z Niemcami (w zakresie WPBiO, polityki wschodniej czy tworzenia przyszłej konstrukcji UE). Drugi nurt, krytyczny, sprzyjający prawicy, artykułuje raczej aspekty geopolitycznego bezpieczeństwa Polski i potrzebę podmiotowości Europy Środkowej, w której upatruje alternatywy dla współpracy z Niemcami. Wzmacnianie współpracy z Niemcami w UE traktuje raczej jako działania niezgodne z polskimi interesami i blokadę podmiotowej roli Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cichocki, M. (2014). Rola państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Pobrane z: https://www.teologiapolityczna. pl/marek-a-cichocki-rola-panstw-europy-srodkowej-w-unii-europejskiej (28.01.2018).
2.Cichocki, M. (2015). Polityka Niemiec wobec Rosji w świetle aneksji Krymu. Pobrane z: https://nowakonfederacja.pl/polityka-niemiec-wobec-rosji-w-swietle-aneksji-krymu (28.01.2018).
3.Cziomer, E. (2013). Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
4.Góralski, W.M. (2007). Polsko-niemiecka wspólnota interesów. Geneza, dokonania, zagrożenia. W: W.M. Góralski (red.), Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i materiały (s. 303–350). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
5.Grosse, T.G. (2012). W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
6.Grosse, T.G. (2014). W poszukiwaniu geoekonomii w Europie. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
7.Grudziński, P. (2008). Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
8.Kamiński, A.Z. (red.) (2008). Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
9.Koszel, B. (2007). Wprowadzenie. W: B. Koszel (red.), Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa? (s. 5–6). Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
10.Koszel, B. (2012). Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku. Realia i perspektywy (Raport z badań). Poznań: Instytut Zachodni.
11.Krasnodębski, Z. (2010). Między Rosją a Niemcami? Wpływ niemieckiej polityki na położenie Polski. Pobrane z: https://wpolityce.pl/polityka/116301-nasze-polozenie-miedzy-niemcami-a-rosja-przypomina-to-w-ktorym-rzeczpospolita-tkwila-przed-ii-wojna-swiatowa (28.01.2018).
12.Krasnodębski, Z. (2014). Liberalny hegemon. Niemcy. Pobrane z: http://www.uwazamrze.pl/artykul/804929/liberalny--hegemon-niemcy (28.01.2018).
13.Kuźniar, R. (2008). Drogi do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
14.Kuźniar, R. (2012). Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
15.Malinowski, K. (2015). Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Różnice interesów – uwarunkowania i konsekwencje. Poznań: Instytut Zachodni.
16.Mróz, M. (2013). Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej. Dyplomacja i Bezpieczeństwo, 1 (1), 15–30.
17.Najder, Z. (2007). Kontynuacja nieskuteczności. Polityka wschodnia RP po 1989 roku. W: J. Borkowicz, J. Cichocki, K. Pełczyńska-Nałęcz (red.), Okręt Koszykowa (s. 64–82). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Nowak, A. (2010). Europa Wschodnia – polskie pytania o Europę i jej Wschód (po 10 kwietnia 2010 r.). Pobrane z: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=21 (28.01.2018).
19.Nowak, A., Rokita, Z. (2016). Koniec podległości. Pobrane z: http://www.new.org.pl/2484-koniec-podleglosci (28.01.2018).
20.Rotfeld, A.D. (2007), Niemcy – Polska – Rosja (Refleksje o przeszłości, współczesności i przyszłości). W: W.M. Góralski (red.), Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty (s. 19–36). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
21.Sikorski, R. (2009). Lekcje historii, modernizacja i integracja. „Gazeta Wyborcza”, 29–30 sierpnia.
22.Stadtmüller, E. (2004). Niemcy w polityce i opinii polskiej. W: A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.), Polacy–Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu (s. 76–115). Poznań: Instytut Zachodni.
23.Staniszkis, J., Tylka, D. (2016). Europa Środkowa jest mitem. Pobrane z: https://www.teologiapolityczna.pl/prof-jadwiga-staniszkis (8.01.2018).
24.Stolarczyk, M., (2014). Wzrost międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu w strefie euro. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2, 135–154.
25.Szczerski, K. (2009). Analiza neogeopolityczna (neo-geo). W: K. Szczerski (red.), Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną (s. 7–58). Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
26.Szczerski, K., Dmochowski, A. (2013). Widziałem ministrów, którzy płakali. W: A. Dmochowski (red.), Między Unią a Rosją. O polskiej racji stanu, polityce zagranicznej i miejscu Polski w Unii Europejskiej (s. 11–61). Kraków: Wydawnictwo Słowa i Myśli.
27.Szczerski, K., Żaryn, S. (2014). Szczerski: „Niemcy i Rosja nie zakładają podmiotowości Europy Środkowej. Chcą panować nad nami. I o to mogą się kłócić”. Pobrane z: http://wpolityce.pl/polityka/188762-szczerski-niemcy-i-rosjanie-zakladaja-podmiotowosci-europy-srodkowej-chca-panowac-nad-nami-i-o-to-moga-sie-klocic-nasz-wywiad (28.01.2018).
28.Szczerski, K. (2015). A draft for the theory of affiliation with Middle Europe as an example. Confrontation and Cooperation 1000 Years of Polish–German–Russian Relations. The Journal of Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, 2, 58–62. DOI: 10.1515/conc-2015-0005.
29.Świeboda, P. (2014). Ewolucja polskiego stanowiska w sprawie kształtu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Narodowe, 4 (32), s. 47–60.
30.Wolff-Powęska, A. (2007), Polska racja stanu w procesie normalizacji stosunków z Niemcami warunkach demokracji i normalizacji. W: W.M. Góralski (red.), Polska – Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty (s. 159–210). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
31.Wóycicki, K. (2008). „Wspólnota interesów” czy wspólne interesy? W: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i sąsiedzi (s. 211–220). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
32.Zięba, R. (2013). Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
33.Żurawski vel Grajewski, P. (2008). Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy Polski. W: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone sąsiedzi (s. 29–46). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
34.Żurawski vel Grajewski, P. (2014). Polska wobec przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej. Przegląd Zachodni, 1, 111–135.
35.Żurawski vel Grajewski, P. (2015). Unia Europejska jest lepsza od koncertu mocarstw. Pobrane z: http://www.fronda.pl/a/prof-zurawski-vel-grajewski-dla-frondapl-unia-europejska-jest-lepsza-od-koncertu-mocarstw,61190.html (28.01.2018).