Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2018.43-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (43)
Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia

Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (5-12)
Klasyfikacja JEL: Z19
Słowa kluczowe: poniemieckie artefakty warchitecture dekonstrukcja mitu „złego Niemca” regionalne odniesienia do przeszłości polsko-niemieckiej
Autorzy: Anna Wachowiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych

Abstrakt

Badania nad regionami pełnią istotną rolę, gdyż to właśnie regiony są dzisiaj podstawą identyfikacji tożsamościowych. Na charakterystykę polskich regionów (zwłaszcza tych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, ZZiP) wpływ ma m.in. spuścizna postkomunistyczna i konsekwencje braku „otwartej” polityki regionalnej w okresie socjalizmu. Trwające od początków transformacji procesy (w różnym nasileniu), takie jak odzyskiwanie podmiotowości regionów, polegające m.in. na otwarciu się na pluralizację pamięci przeszłości oraz budowaniu kultury lokalnej/regionalnej ze względu na kompetencje wspólnoty regionalnej/lokalnej i jej poszczególnych członków, sprzyjają otwarciu się regionów na wielokulturowość. Może to pozytywnie wpływać na zmianę stosunku do niemieckiego dziedzictwa na ZZiP. Nie oznacza to jednak, że nie powstają tam ruchy, które sprzeciwiają się takiej aktualizacji. Dualizm i dynamika tych opozycyjnych tendencji tworzą dzisiejszą niejednorodną rzeczywistość regionalną na ZZiP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Social Survey (2013). Pobrane z: http://www.europeansocialsurvey.org/ (20.10.2013).
2.Gray, J. (2001). Dwie twarze liberalizmu. Warszawa: Fundacja Aletheia.
3.Internetowa Encyklopedia Szczecina (2013). Pobrane z: http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Internetowa_Encyklopedia_Szczecina (5.07.2017).
4.Konieczka-Śliwińska, D. (2011). Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty – koncepcje programowe – realia. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM.
5.Lipski, J.J. (2006). Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. Gazeta Wyborcza, 25 września.
6.Machałek, M. (2010). Szczecin 1945-1990 moje miasto. Materiały pomocnicze do nauczania historii. Szczecin: Muzeum Narodowe.
7.Marcinkiewicz, S.M. (2014). Pisanie o Mazurach. Między fascynacją wschodniopruskością a postmigracyjną przestrzenią społeczną. W: I. Skórzyńska, A. Wachowiak, W. Urbanik (red.), Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce?
8.Aspekty historyczno-socjologiczne (s. 95–104). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM.
9.Nijakowski, L. (2006). Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Pomnik Czynu Polaków (2018). Wikipedia, wolna encyklopedia. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Czynu_Polak%C3%B3w (5.07.2017).
11.Senderek, B. (2016). Protest w ratuszu. Sprzeciwiają się germanizacji Wrocławia. Pobrane z: https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,protest-w-ratuszu-sprzeciwiaja-sie-germanizacji-wroclawia,wia5-3266-30499-6.html (5.07.2017).
12.Skórzyńska, I., Wachowiak, A. (2017). Deconstructing the Myth of the “Wicked German” in Northern and Western Parts of Poland. Local Approaches to Cultural Heritage. W: C.F. Dobre, C.E. Ghiţă (red.), Quest for the Suitable Past. Myth and Memory in Central and Eastern Europe (s. 51–61). Budapest–New York: Central European University Press.
13.Skórzyńska, I., Wachowiak, A. (2015). Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na ZZiP Polski wobec historii pamięci niemieckiej. Jaka przeszłość dla przyszłości? Edukacja Humanistyczna, 1 (32), 19–34.
14.Skórzyńska, I., Wachowiak, A. (2016). Uobywatelnienie historii pamięci niemieckiej w wymiarze regionalnym na ZZiP Polski. Jaka przeszłość dla przyszłości. W: G. Schiller (red.), Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (s. 9–13). Gliwice–Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
15.Szpociński, A. (2006). Różnorodność odniesień do przeszłości lokalnej. W: A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski (red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu (s. 153–173). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
16.Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
17.Topolski, J. (1996). Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
18.Wolff-Powęska, A. (2007). Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna. Przegląd Zachodni, 1 (63), 3–44.
19.Wolff-Powęska, A. (2011). Pojednanie przez wysłuchanie. Polityka, 23 (2810) (dodatek: Polska–Niemcy. 20 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy), 4–6.
20.Zubrzycki, G. (2011). History and the National Sensorium. Making Sense of Polish Mythology. Qualitative Sociology, 1 (34), 21–57.