Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.33-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (33)
Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin

Autorzy: Sławomir Bartnicki
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: skutki wielokadencyjności lokalnej egzekutywy reelekcja samorząd gminny
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (58-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skupiono się przede wszystkim na przeprowadzeniu weryfikacji wpływu liczby kadencji nieprzerwanego piastowania stanowiska lokalnej egzekutywy przez tą samą osobę (od 2002 r.), na procentowy przyrost dochodów gmin ogółem per capita w 2013 roku względem roku 2003 oraz na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy w 2013 roku. Uzyskane wyniki sugerują m.in., że gminy, w których władza wykonawcza sprawowana jest przez trzy i cztery kadencje (2002 r.) przez tę samą osobę, charakteryzują się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ansolabehere Stephen, Snyder James M., The Incumbency Advantage in U.S. Elections:
2.An Analysis of State and Federal Offices, 1942–2000, MIT 2001.
3.Arvate Paulo Roberto, Mendes Marcos, Rocha Alexandre, Are Voters Fiscal
4.Conservatives? Evidence from Brazilian Municipal Elections, „EST.ECON” 2010,
5.nr 40/1.
6.Arvind Jain K., Economics of Corruption, Boston 1998.
7.Balaguer-Coll Maria Teresa, Brun-Martos Maria Isabel, Forte Anabel, Tortosa-Ausina Emili, Local governments re-election and its determinants: New evidence based on Bayesian approach, „European Journal of Political Economy” 2015, nr 39.
8.Bartkowski Jerzy, Tradycja zaborów a współczesne zachowania społeczne w Polsce, w: Oblicza l okalności: t radycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006.
9.Benito Bernardino, Bastiada Francisco, Vicente Cristina, Municipal elections and cultural expenditure, „Journal of Cultural Economics” 2012, nr 37/1.
10.Bober Jarosław et al., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
11.Botero Jaramillo Felipe, Ambitious Career-Seekers: An Analysis of Career Decisions And Duration In Latin America, Tuscon, University of Arizona, 2008 (dysertacja doktorska), s. 25, za: Charles Finocchiaro Finocchiaro, Tse-min Lin, The Hazards
12.of Incumbency: An Event History Analysis of Congressional Tenure, Paper presented at the 58th annual meeting of the Midwest Political Science Association.
13.CBOS, Polacy o wyborach władz gminnych, 152/2014, Warszawa listopad 2014.
14.Drzonek Maciej, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013.
15.Dąmbska Agata, Duże gminy zamiast powiatów, „Portal Samorządowy”, 20.03.2015, www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/duze-gminy-zamiast-powiatow,68698.html (1.07.2015).
16.Gendźwiłł Adam, Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast, w: Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2008.
17.Halamska Maria, Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990–1998, Warszawa 2001.
18.Herbut Ryszard, Model demokracji reprezentacyjnej, w: Jerzy Juchnowski, Marian S. Wolański, Studia z nauk społecznych i humanistycznych, Wrocław 2008.
19.Kjær Ulrik, The Mayor`s Political Career, w: The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, red. Henry Back, Hubert Heinelt, Annick Magnier, Wiesbaden 2006.
20.Krzysztofowicz Dominik, Nie będzie ograniczenia liczby kadencji wójtów, „Wspólnota” 11.02.2013, www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/nie-bedzie-ograniczenia-liczby-kadencji-wojtow/ (20.04.2015).
21.Kukovič Simona, Haček Miro, The Re-Election of Mayors in the Slovenian Local Self-Government, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2013, nr 11/2.
22.Kulesza Michał, Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Warszawa 2008.
23.Magnier Annick, Strong Mayors? On Direct Election and Political Entrepreneurship, w: The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, red. Henry Back, Hubert Heinelt, Annick Magnier, Wiesbaden 2006.
24.Nowakowski Cezary, Ptak Arkadiusz, Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych, „Samorząd Terytorialny” 2012.
25.Ptak Arkadiusz, Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin, Poznań 2011.
26.Regulski Jerzy, Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
27.Sobczak Eugeniusz, Rozwój zrównoważony w gminach, Warszawa 2010.
28.Sobczak Eugeniusz, Rankingowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jego przydatność w analizie i ocenie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego, www.ans.pw.edu.pl/download/jst/dokumentacja/03._rankingowanie_jst.pdf
29.(1.07.2015).
30.Samorząd 3.0, www.jawnosc.pl/wp-content/uploads/2013/11/Forum_Od-nowa_Raport_Samorzad_3-0.pdf (20.04.2015).
31.Tarkowski Jacek, Patroni i klienci, Warszawa 1994.
32.Widera Agnieszka, Trzeba nam silniejszych powiatów i regionów. Dlaczego?, „Portal Samorządowy” 15.10.2014, www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/trzeba-nam-silniejszych-powiatow-i-regionow-dlaczego,63865.html (1.07.2015).
33.Wraca temat bezpośrednich wyborów starostów i marszałków. Ma szanse na powodzenie?, „Portal Samorządowy” 23.03.2015, www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/wraca-temat-bezposrednich-wyborow-starostow-i-marszalkow-ma-szanse-na-powodzenie,68955.h
34.Żurek Robert, Recepta na „długowieczność” wójta. Analiza czynników prowadzących do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przykładach, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012.