Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania

Autorzy: Sławomir Bartnicki
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Słowa kluczowe: uwarunkowania dominacji inkumbentów egzekutywa gminna wybory bezpośrednie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (55-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia strukturalne uwarunkowania dominacji inkumbentów w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce. Wśród tych uwarunkowań wskazać należy na pierwszoplanową rolę wyborców, u których poziom preferencji inkumbentów nieliniowo moderuje liczba ludności gminy. Liczba ludności gminy dookreśla także natężenie mierzalnych zmiennych charakteryzujących gminy, które zwrotnie moderują szanse reelekcji. W tym zakresie również skuteczność intencjonalnych aktywności inkumbentów, zmierzających do podniesienia swoich szans reelekcji, jest określana przez liczbę ludności gminy. Analiza stwierdza, że dominacja inkumbentów jest największa w najludniejszych ośrodkach, w których niwelacji ulega efekt „premii pierwszych” (sophomore surge), a przewaga wyborcza z kadencji na kadencję ulega kumulacji. W pozostałych gminach dominacja inkumbenta jest na ogół najwyższa przy drugim wyborze, a następnie nie wykazuje trendu wzrostowego. Ogólna tendencja odtwarzana w każdych wyborach bezpośrednich do tych stanowisk od 2006 roku nie ulega zmianom, rotacja rządzących w najmniejszym stopniu dotyka największych, a następnie najmniejszych ludnościowo gmin; najbardziej uderza w ośrodki od 20 do 100 tys. ludności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bober, J. i in. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
2.Chmielewski, T., Malinowski, K. (2004). Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców. W: M. Jeziński (red.), W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
3.Fiorina, M.P. (1981). Retrospective Voting in American National Elections. New Haven: Yale University Press.
4.Gelman, A., King, G. (1990). Estimating incumbency advantage without bias. American Journal of Political Science, 34 (4), 1142–1164.
5.Kuković, S., Haček, M. (2013). The Re-Election of Mayros in the Slovenian Local Self-Government. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 11 (2), 87–99.
6.Kushner, J., Siegel, D., Stanwick, H. (1997). Ontario Municipal Elections: Voting Trends and Determinants of Electoral Success in a Canadian Province. Canadian Journal of Political Science, 30 (2), 539–553.
7.Lee, D.S. (2008), Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections. Journal of Econometrics, 142 (2), 675–697.
8.Moore, A.A., McGregor, R.M., Stephenson, L.B. (2017). Paying Attention and the Incumbency Effect: Voting Behavior in the 2014 Toronto Municipal Election. International Political Science Review 38 (1), 85–98.
9.Oliver, J.E., Ha, S.E. (2007). Vote Choice in Suburban Elections. American Political Science Review, 101 (3), 393–408.
10.Oliver, J.E., Ha, S.E., Callen, Z. (2012). Local Elections and the Poliics of Small-Scale Democracy. Princeton: Princeton University Press.
11.Praino, R., Stockemer, D. (2012). Tempus Edax Rerum: Measuring the incumbency advantage in the U.S. House of Representatives. The Social Science Journal, 49, 270–274.
12.Skarżyńska, K. (2005). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Swianiewicz, P. (2010). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy. Samorząd Terytorialny, 4, 5–16.
14.Tarkowski, J. (1994). Patroni i klienci. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
15.Titiunik, R. (2011). Incumbency Advantage in Brazil: Evidence from Municipal Mayor Elections. Pobrane z: http://wwwpersonal.umich.edu/~titiunik/papers/Titiunik_IABrazil.pdf (1.01.2016).
16.Trounstine, J. (2011). Evidence of a Local Incumbency Advantage. Legislative Studies Quarterly, 36 (2), 255–280.
17.Uppal, Y. (2007). The Disadvantaged Incumbents: Estimating Incumbency Effects in Indian State Legislatures. MPRA.
18.Pobrane z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8515/1/MPRA_paper_8515.pdf (1.01.2016).
19.Uppal Y. (2009). The Disadvantaged Incumbents: Estimating Incumbency Effects in Indian State Legislatures. Public Choice, 138 (1–2), 9–27.
20.Veiga F., Veiga L. (2007). Does Opportunism Pay Off? Economics Letters, 2, 177–182.
21.Własiuk, T. (2011). Przejawy klientelizmu w życiu politycznym współczesnej Polski. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Jacka Raciborskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, maszynopis.