Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2014 (30)
Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku XXI wieku

Autorzy: Bartomiej Toszek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, język narodowy, Walia, Kornwalia, dewolucja
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (81-94)

Abstrakt

Zakładając niezmienność dotychczasowych tendencji odśrodkowych, zachodzących w ramach reformy dewolucyjnej i procesów paradewolucyjnych w Walii i Kornwalii,należy sądzić, że sprawy dotyczące ochrony i rozwoju języka narodowego pozostaną w centrum uwagi miejscowych ośrodków decyzyjnych. Opublikowane przez Rząd Walijski i Radę Kornwalii językowe strategie rozwojowe wyraźnie wskazują na zamiar systematycznego zwiększania poziomu rozszerzania zakresu nauczania cymraeg i kernewek, umacnianie bilingwizmu w przestrzeni publicznej oraz dotowanie walijskojęzycznych i kornijskojęzycznych mediów. Odgórna stymulacja dwujęzyczności nie może jednak przynieść spodziewanych rezultatów, gdy większość mieszkańców Walii i Kornwalii nadal porozumiewa się między sobą po angielsku. Co więcej, zmniejszanie się liczbyosób mówiących językiem walijskim oraz powolny przyrost populacji używającej na co dzień języka kornijskiego wskazuje, że oba te języki nie uzyskają w najbliższym czasiewiększego znaczenia praktycznego i nie będą mogły skutecznie konkurować z językiem angielskim. Nie należy zatem przeceniać ich znaczenia w odniesieniu do procesów mobilizacji politycznej, w których to procesach posłużyły jedynie do unaocznienia odrębności kulturowej Walijczyków i Kornwalijczyków. Literalne odczytanie i zaspokojenieprzez rząd brytyjski postulatów dotyczących utworzenia prawnych i instytucjonalnych gwarancji ochrony i rozwoju obu języków spowodowało więc przesunięcie zainteresowania społeczności walijskiej i kornwalijskiej na inne środki służące realizacji zasadniczego celu, tj. rozszerzenia lub implementacji procesów dewolucyjnych.

Bibliografia

1.Awbery G.M., The Term ‘Landsker’ in Pembrokeshire, „Journal of the Pembrokeshire Historical Society” 1990–1991, nr 4.
2.Bodlore-Penalez M., Atlas of Stateless Nations in Europe, Talybont 2011.
3.Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford 2001.
4.Dafydd F., Welsh Icons, Ceredigion 2007.
5.Davies D., Pembroke is Little England after all!, „The Western Mail”, 8.01.2004.
6.Davies N., Wyspy, Kraków 2003.
7.Davies J., A History of Wales, London–New York–Toronto–Dublin–Camberwell–New Delhi–Auckland–Johannesburg 2007.
8.Haywood J., Celtowie. Od epoki brązu do New Age, Warszawa 2008.
9.Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, red. Anusiewicz J., Bartmiński J., Wrocław 1991.
10.Majewicz E., Majewicz A.F., Języki celtyckie na Wyspach Brytyjskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983.
11.Mercator-Education: European Network for Regional or Minority Languages, The Welsh language in education in the UK, Ljouwert/Leeuwarden 2001.
12.Office for National Statistics, Census 2001. Report on the Welsh language, London 2004.
13.Office for National Statistics, 2011 Census: Welsh Language Skills – Unitary Authorities in Wales, London 2012.
14.Parker M., Neighbours from Hell?, Talybont 2007.
15.Pilkington C., Devolution in Britain today, Manchester–New York 2002.
16.Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, Warszawa 1978.
17.Szul R., Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009.
18.Szymanek J., Kaczorowska M., Rothert A., Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.
19.The Dynamics of Devolution. The State and the Nations 2005, red. Trench A., Exeter–Charlottesville 2005.
20.The National Archives, Welsh Language Act 1967, www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/ 66/enacted
21.The National Archive, Welsh Language (Wales) Measure 2011, www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/contents/enacted
22.The Welsh Language Board, About Us, www.webarchive.org.uk/wayback/archive/2012 0330000810/http://www.byig-wlb.org.uk/english/about/Pages/index.aspx
23.The National Archives, Welsh Language Act 1993, www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/38
24.Scotland and Wales: Nations Again?, red. B. Taylor, K. Thomson, Cardiff 1999.
25.Toszek B.H., Kużelewska E., Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii, Warszawa 2011.
26.Welsh Assembly Government, A National Action Plan for a Bilingual Wales, Cardiff 2003.
27.Welsh Assembly Government, Welsh Language Scheme, Cardiff 2007.
28.Welsh Government, Welsh language: Annual report 2010–2011, Cardiff 2011.