Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2014 (30)
Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne

Autorzy: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transformacja, tranzycja, trend polityczny, Europa Środkowa i Wschodnia
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (71-80)

Abstrakt

W artykule autorka omawia dwie formy pojęcia definiującego proces przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Wskazuje na podobieństwa i różnice w użyciu tychterminów. Upadek reżimów komunistycznych w poszczególnych krajach bloku wschodniego stworzył możliwość badania i analizy procesów tranzycji i transformacji. Zaistniałewówczas daleko idące różnice w sposobach formowania się odmiennych rozwiązań instytucjonalnych zaowocowały kontrastowo odmiennymi cechami i osiągnięciami.

Bibliografia

1.Bodio T., Wojnicki J., Załęski P., Modele transformacji państw postkomunistycznych, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 2 (7).
2.Demokracja w Europie Środkowej, 1989–1999. Studia historyczne i porównawcze, red. Miklaszewska J., Kraków 2001.
3.Dylematy polskiej demokracji, red. Danel Ł., Kornaś J., Kraków 2012.
4.Encyklopedia Politologii. Teoria Polityki, t. 1, red. Sokół W., Żmigrodzki M., Kraków 1999.
5.Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
6.Kolasa-Nowak A., Polskie studia nad transformacją: kierunki konceptualizacji, „Nauka” 2005, nr 4.
7.Mały słownik języka polskiego. Wydanie nowe, Warszawa 2000.
8.Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich – próba bilansu, red. Sakson A., Poznań 2009.
9.Wojnicki J., Europeizacja czy transformacja – ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2.
10.Wolff-Powęska A., Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 1998.
11.Współczesne transformacje. Kultura, polityka, gospodarka, red. Banaś M., Dziadowiec J., Kraków 2013.
12.Żurek M., Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Determinanty Europapolitik, Szczecin 2012.