Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Polityka oświatowa wobec migrantów – uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole

Autorzy: Marek Syrnyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: imigranci Ukraina uczniowie
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (53-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W latach 2013–2014 wzrost liczby imigrantów z Ukrainy w Polsce był wyraźnie widoczny. Głównie jest to imigracja ekonomiczna, spowodowana pogarszającą się sytuacją gospodarczą Ukrainy i niestabilnością polityczną (konflikt wojskowy związany z rosyjską agresją). Obok dorosłych obywateli Ukrainy, coraz liczniejsza grupa to dzieci i młodzież, którzy, mieszkając w Polsce, zobowiązani są do uczestniczenia w systemie edukacji. Chociaż sytuacja, na przykład, studentów z Ukrainy (ich liczby, ośrodków, w których studiują, kierunków kształcenia) wydaje się znana, to rozpoznanie skali samego zjawiska – pobytu uczniów z Ukrainy w Polsce oraz ich obecność w polskich szkołach – jeszcze nie zostało gruntownie przeprowadzone. Zagadnienie to zostało opisane w niniejszym artykule. Omówiono w nim kwestie prawne, finansowe i terytorialne (podział na rodzaje szkół i placówek oświatowych) oraz liczbę studentów (traktowane jedynie jako uzupełnienie informacji). Podjęto także kwestie dotyczące zagadnień związanych z nauczaniem języka ojczystego dla tych uczniów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankieta dla dyrektora szkoły: Анкета – діти/учні з України у школі (2016).
2.Ankieta dla dyrektora szkoły: Анкета – діти/учні з України у школі (2017).
3.Błeszyńska, K.M. (2010). Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań. Warszawa: ORE.
4.Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J. (2017). Nowa fala migracji obywateli Ukrainy do Polski. Pobrane z: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/nowa-fala-migracji-obywateli-ukrainy-do--polski/ (3.10.2017).
5.Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki. Warszawa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki (3.10.2017).
6.Falkowska, E., Telusiewicz-Pacak, A. (red) (2013). Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. Warszawa: Unicef.
7.Geral, O. (2016). Ukrainci u szkoli Vetterów. Ukrainci u Vetterów. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie, 5–7, 9.
8.Informacja MEN z 15 grudnia 2016 (2016). Archiwum autora.
9.Informacja Ministra Edukacji Narodowej dla Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych VIII kadencji Sejmu RP na temat sytuacji i problemów edukacyjnych mniejszości ukraińskiej w Polsce (2016). Archiwum autora,
10.Informacja Urzędu Miasta Poznania z 20 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
11.Informacja Urzędu Miasta Poznania z 31 stycznia 2017 roku (2017). Archiwum autora.
12.Informacja Urzędu Miasta Szczecin z 12 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
13.Informacja Urzędu Miasta Katowice z 14 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
14.Informacja Urzędu Miejskiego w Gdańsku z 12 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
15.Łoza, P. (2016). Nowy rok szkolny w nowej szkole. Pobrane z: http://pl.naszwybir.pl/4326-2/ (3.10.2017).
16.Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów (2011). Wspólna agenda na rzecz integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej, Bruksela.
17.Kulczycka, A. (2016). Uczniowie z Ukrainy ratują podkarpackie szkoły. Gazeta Wyborcza Rzeszów, 24 maja 2016.
18.Pobrane z: http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,20125980,uczniowie-z-ukrainy-ratuja-podkarpackieszkoly.html (3.10.2017).
19.Pismo Kuratorium Oświaty w Katowicach z 5 grudnia 2016 roku (2016). Archiwum autora.
20.Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do minister Anny Zalewskiej z 11 lutego 2016 roku (2016). Archiwum autora.
21.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. 2016, poz. 1453.
22.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
23.społeczności posługującej się językiem regionalnym. Dz.U. 2007, nr 214, poz. 1579.
24.Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów (2016). Eurostat Statistics Explained. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl (3.10.2017).
25.Syrnyk, M. (2016). Ukrainci obyrajut’ Wrocław ale ne ukrainstwo. Nasze Słowo, 51. Pobrane z: https://www.nasze-slowo.pl/komentar-ukrainci-obirajut-vroclav-a/ (3.10.2017).
26.Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki oraz Gimnazjum nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Dz.U. z 30.12.2013, poz. 1650.
27.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
28.W szkole nr 84 będzie klasa z j. ukraińskim – trwa rekrutacja (2016). Pobrane z: http://www.wroclaw.pl/w-szkole-podstawowej-nr-84-tworza-klase-z-jezykiem-ukrainskim-trwa-rekrutacja (13.06.2016).