Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Znaczenie polsko-litewskiej współpracy elektroenergetycznej dla realizacji Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego

Autorzy: Łukasz Wojcieszak
Politechnika Świętokrzyska, Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
Słowa kluczowe: Polska Litwa Bałtycki Pierścień Energetyczny współpraca
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (21-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia polsko-litewskiego mostu energetycznego jako części Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego. W kontekście wskazanego problemu ukazana została rola połączenia Ełk–Alytus, łączącego Polskę i Litwę. Przedstawiona została specyfika bezpieczeństwa elektroenergetycznego Litwy w kontekście mostu energetycznego. Artykuł przedstawia także sposób zasilania powstałej infrastruktury pierścienia oraz problem budowy elektrowni jądrowej w regionie. Zdaniem autora, dzięki inwestycjom możliwe jest domknięcie Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apanowicz, P., Sofuł, A. (2016). Most energetyczny Polska–Litwa – pierwszy taki w Europie. Pobrano z: http://energetyka.wnp.pl/most-energetyczny-polska-litwa-pierwszy-taki-w-europie,258113_1_0_0.html (6.03.2017).
2.Baltic Energy Market Interconnection Plan. European Commission. Pobrano z: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan (13.03.2017).
3.Chojnacki, I. (2015). Linią LitPol Link popłynął pierwszy prąd. Energetyka.wnp.pl, 20.11.2015. Pobrano z: http://energetyka.wnp.pl/linia-litpol-link-poplynal-pierwszy-prad,261747_1_0_0.html (13.03.2017).
4.Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo. 2012 m. birželio 26 d. Nr. XI–2133. Pobrano z: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429490 (24.04.2017).
5.Eteris, E. (2016). Energy Security in the Baltics: Energy Union’s Integral Part, The Baltic Course, 12.01.2016. Pobrano z: http://www.baltic-course.com/eng/energy/?doc=115321 (13.03.2017).
6.Gryz, J. (2010). Rosyjska polityka energetyczna a bezpieczeństwo Polski. W: P. Mickiewicz, P. Sokołowska (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Jakóbik, W. (2015). Domykać czy nie domykać Pierścień Bałtycki? 15.12.2015. Pobrano z: https://wjakobik.com/2015/12/15/domykac-czy-nie-domykac-pierscien-baltycki (10.03.2017).
8.Korovina, E. (2013). Integration of the Baltic States into the Internal Energy Market of the EU. Pobrano z: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94808/Korovina_gradu_oikea.pdf?sequence=1 (11.03.2017).
9.Martyn-Hemphill, R. (2015). Baltics Plan to Shatter Soviet “Energy Ring”. The Baltic Times, 7 października. Pobrano z: http://www.baltictimes.com/baltics_plan_to_shatter_soviet____energy_ring___ (13.13.2017).
10.Most energetyczny Polska-Litwa otwarty. Teraz Morawiecki stawia na LNG (2015), 14.12.2015. Pobrano z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/most-energetyczny-polska-litwa-otwarty-teraz,228,0,1978596.html
11.(6.03.2017).
12.Nierada, P. (2015). Nierada: Domknijmy bałtycki pierścień energetyczny, Biznesalert.pl, 3.09.2015. Pobrano z: http://
13.biznesalert.pl/nierada-domknijmy-baltycki-pierscien-energetyczny (10.03.2017).
14.Nierada, P. (2015). Rozwój i integracja rynków energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego oraz kształtowanie
15.sieci energetycznych w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. W: Bałtyk dla wszystkich. Warszawa:
16.United Nations Global Compact.
17.Pikšrytė, A., Mažyli, L., Povilaitis, R. (2015). Lithuanian Energy Strategy: European Context. W: J. Maj, P. Kwiatkiewicz,
18.R. Szczerbowski (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. Cz. II.
19.Gospodarka. Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii.
20.Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009
21.roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
22.Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Pobrane z: http://www.pse.pl/index.
23.php?dzid=192&did=1806 (6.03.2017).
24.Soroka, P. (2015). Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką. Warszawa: Elipsa.
25.Szczerbowski, R. (2013). Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność energetyczna. Polityka
26.Energetyczna, 16 (4), 35–47.
27.The Making of the Baltic Rings (2001). ABB Review, 2. Pobrane z: https://library.e.abb.com/public/30641aa1cc265a0dc1256ddd00346da6/
28.44-48%20M673%20.pdf (13.03.2017).
29.Tomala, M. (2008). Bezpieczeństwo energetyczne Litwy, Łotwy i Estonii. W: E. Cziomer (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo
30.energetyczne w XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
31.Zverev, Y. (2013). Electric Energy Cooperation in the Baltic Sea Region and the Role of Russia in it. Baltic Region,
32.2 (16), 66–77.