Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2014 (28)
Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku

Autorzy: Sławomir Dorocki
Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Paweł Brzegowy
Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, rozwój zrównoważony, SRDE
Rok wydania:2014
Liczba stron:17 (39-55)

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano strategie regionalnego rozwoju społecznego i gospodarczego z uwzględnieniem koncepcji développement durable (rozwoju zrównoważonego)w departamentach Francji zamorskiej: Gujanie Francuskiej, Gwadelupie i Martynice, zlokalizowanych w hemisferze zachodniej. Francuzi zamorscy poczynili starania zmierzające do ograniczenia konsumpcyjnego stylu życia oraz propagowania sposobów gospodarowania chroniących środowisko naturalne i wspierających zachowanierównowagi przyrodniczej. W opracowaniu ukazano potencjał ludnościowy i gospodarczy wskazanych departamentów oraz zważono na instytucje wspierające rozwójregionalnych innowacyjności. Po przeanalizowaniu Schéma Régional de Développement Économique wskazano wybrane przykłady praktycznego zastosowania idei développement durable w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz jej znaczenie w budowie społeczeństwa zrównoważonego.

Bibliografia

1.Aldrich R., Connell J., France’s Overseas Frontier. Départements et Territoires D’Outre-Mer, New York 2006.
2.Artykuł 349. ust. 2 (dawny art. 299 ustęp 2 akapity drugi, trzeci i czwarty TWE) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3.Bębenek P., Gospodarcza koegzystencja środowiska, nauki i biznesu. Raport z badań, Opole 2011.
4.Compétitivité de la filière forêt-bois de Guyane, Préfecture de la région Guyane 2009, www.guyane.pref.gouv.fr/competitivite-de-la-filiere-foret-bois-de-guyane/ (15.12.2013).
5.Dobrzański G., Wyzwania wobec edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym, w: Doskonalenie metod i form kształcenia ekonomiczno-ekologicznego w szkołach wyższych, Białystok 2006.
6.Dorocki S., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Zioło Z., Rachwał T., Warszawa–Kraków 2008.
7.Dubigeon O., Mettre en pratique le développement durable: Quels processus pour l’entreprise responsable?, Paris 2005.
8.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 roku.
9.Echanges régionaux des Départements français d’Amérique: identification des facteurs de frein et des éléments de soutien à l’aide d’un modèle de gravité, IEDOM 2011, www.iedom.fr/IMG/pdf/noteie_echanges_regionaux_dfa_072011.pdf (15.07.2013).
10.Economie du spatial, www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/9759-economie-du-spatial.php (15.12.2013).
11.FIBANDCO: Le bananier, unproduit de luxe, 7 kwietnia 2011 roku, http://technopolemartinique.net/FIBANDCO-Le-bananier-un-produit-de.html (15.12.2013).
12.Horatius-Clovis H., Faible croissance de la population martiniquaise et vieillissement accéléré, INSEE, www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=23&ref_id=17063 (15.08.2013).
13.Initiative Française pour les Récifs Coralliens, www.ifrecor.org/comite-local/guadeloupe/agir (15.12.2013).
14.Jean R., Tableaux Économiques Régionaux Guyane, INSEE 2009–2010, www.insee.fr/fr/insee_regions/guyane/themes/ter/ter2010/ter2010_gy.pdf (15.12.2013).
15.Kina E., Rozwój zrównoważony w społeczeństwie informacyjnym – szanse i zagrożenia, w: Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, red. Grądzki R., Matejun M., Łódź 2009.
16.L’École agit! Pour le développement durable, Bulletin officiel n° 10, 5 marca 2009 roku, www.education.gouv.fr/cid23936/mene0900177n.html (15.12.2013).
17.La filièreforêt – bois en Guyane, L’industrie du bois en Guyane, L’Obséco, CCIG 2008, www.cr-guyane.fr/la-guyane/economie/le-bois (15.12.2013).
18.La Guyane poursuit sa transition démographique, „Antiane”, N° 76 – Guyane – Juin 2013.
19.Le rapport de gestion durable 2010 de l’ONF Martinique, Office national des forêts 2011, www.onf.fr/martinique/++oid++e02/@@display_media.html (15.12.2013).
20.Les enjeux pour l’industrie guadeloupéenne de Demlin, INSEE, http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=26&ref_id=16930&page=etudes_detaillees/drire/drire_37.htm (15.12.2013).
21.Lisocka-Jaegermann B., Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich, Warszawa 2011.
22.Mysiak K., Strategia rozwoju miast francuskich w myśl zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych projektów urbanistycznych realizowanych we Francji, w: Homo naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego, red. Masztalski R., Wrocław 2010.
23.Office National des Forêts – Guadeloupe, www.onf.fr/guadeloupe/@@index.html (15.12.2013).
24.Piątek Z., Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście ludzkich dziejów, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem: monografia naukowa, red. Poskrobko B., Białystok 2007.
25.Planson S., Projections de population aux Antilles-Guyane à l’horizon 2030, INSEE, www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=12113&reg_id=25&page=cahiers/ProjPop/CAG_PP07_03.htm (15.07.2013).
26.Schéma d’Aménagement Régional de la Guadeloupe en 10 questions, 10 réponses, Région Guadeloupe 2008, www.cr-guadeloupe.fr/upload/documents/saren10q10r.pdf (15.12.2013).
27.Schéma Régional de Développement Economique de la Guadeloupe, Région Guadeloupe 2006.
28.Schéma Régional de Développement Économique de la Région Guyane, Région Guyane 2006, www.cr-guyane.fr/ressources/File/rp/srde.pdf (15.12.2013)
29.Schéma Régional de Développement Economique. Contribution de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Martinique, 2006, www.cress-martinique.org/IMG/pdf/SRDE_MARTINIQUE.pdf (15.12.2012).
30.Stratégie Régionale de l’Innovation: une vision durable pour des enterprises compétitives, całość, www.technopolemartinique.org/Strategie-Regionale-de-l.html (15.12.2013).