Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery

Autorzy: Janusz Mieczkowski
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: mniejszości narodowe i etniczne, Polska, mobilizacja
Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (179-189)

Abstrakt

W artykule omawia się polityczną sytuację mniejszości etnicznych w Polsce. Na podstawie badań środowiska politycznego i etnicznego należy stwierdzić, iż losy partii etnicznych są wyjaśniane przez czynniki instytucjonalne i społeczno-ekonomiczne. Mają one znaczący wpływ na możliwości zaistnienia mniejszości etnicznych na politycznej arenie.

Bibliografia

1.Antoszewski A., Ewolucja polskiego systemu partyjnego, w: Demokratyzacja w III Rze-czypospolitej, red. Antoszewski A., Wrocław 2002.
2.Babiński G., Metodologiczne problemy badań etnicznych, Kraków 1998.
3.Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonaliza-cja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa 2003.
4.Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, War-szawa 2000.
5.De Winter L., Conclusion. A comparative analysis of the electoral, office and policy suc-cess of ethnoregionalist parties, w: Regionalist Parties in Western Europe, red. De Winter L., Türsan H., London 1998.
6.De Winter L., Ethnoregionalist Parties and European Integration at the 1999 European Elections, w: Europe at the Polls: The European Elections of 1999, red. Perrineau P., Grunberg G., Ysmal C., New York, Basingstoke 2002.
7.Fiala P., Strmiska M., Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority příspěvek k polito-logické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích, „Středoevropské politické studie – Central European Political Studies Review”, 2002, part 4, vol. IV.
8.Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
9.Horowitz D.L., Ethnic Groups in Conflict, Berkeley 1985.
10.Ishiyama J.T., Brauning M., Ethnopolitics in the New Europe, Boulder CO, 1998.
11.Konarski W., Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Warszawa 2007.
12.Michowicz W., Problemy mniejszości narodowych, w: Polska odrodzona 1918–1939. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982.
13.Mieczkowski J., Partie polityczne działające w środowisku żydowskim w Polsce lat 1944–1950, „Studia Nauk Politycznych” 1990, nr 4/6.
14.Mieczkowska M., Czy w Polsce jest miejsce na partię regionalną? Studium przypadku ka-szubskiego, w: Opisy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. Drzonek M., Mieczkowski J., Szczecin 2007.
15.Müller-Rommel F., Ethnoregionalist Parties in Western Europe. Theoretical considerations and framework of analysis, w: Regionalist Parties in Western Europe, red. De Winter L., Türsan H., London 1998.
16.Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbo-licznym, Warszawa 2006.
17.Obracht-Prondzyński C., Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002.
18.Steiner J., Demokracje europejskie, Rzeszów 1993.
19.Strmiska M., A Study on Conceptualization of (Ethno-)Regional Parties, „Středoevropské politické studie” 2002, part 1, vol. IV, http://www.iips.cz/seps.html.
20.Tomasiewicz J., Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie Zachodniej, „Sprawy Na-rodowościowe” 1997, nr 2.
21.Türsan H., Introduction. Ethnoregionalist parties as ethnic entrepreneurs, w: Regionalist Parties in Western Europe, red. De Winter L., Türsan H., London 1998.
22.Ustawa o partiach politycznych, wprowadzenie: M. Chmaj, Kraków 1999.