Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999)

Autorzy: Tomasz Sikorski
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: regionalizm, autonomia, III Rzeczpospolita
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (139-152)

Abstrakt

W artykule dokonano analizy promocji regionalizmu w działalności Unii Wielkopolan. Unia Wielkopolan (UW) jest jedną z najstarszych organizacji (stowarzyszeń) w III RP, której zadania i cele koncentrują się na promocji szeroko rozumianego regionalizmu, lokalnej przedsiębiorczości, edukacji i historycznego dziedzictwa regionu. Tekst przedstawia propozycje polityczne zgłaszane przez UW, a także omawia działalność w dziedzinie kulturalnej, gospodarczej (ekonomicznej) i społecznej. Zwrócono także uwagę na najważniejsze inicjatywy stowarzyszenia. Analizę usytuowano w szerszym kontekście, uwzględniającym transformację polityczną, społeczną i ekonomiczną III RP. Działalność UW osadzono na tle aktywności innych organizacji krajowych promujących idee regionalizmu. „Okrętem flagowym” Unii pozostał dobrze prosperujący Wielkopolski Instytut Jakości. Unia Wielkopolan jest jednym z najstarszych, obok Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Ruchu Autonomii Śląska, stowarzyszeń odważnie i bezkompromisowo opowiadających się za regionalnym kształtem III Rzeczypospolitej. Obecnie zakres jej wpływów i oddziaływanie nie są już tak duże, jak na początku lat 90. XX w.

Bibliografia

1.A.F.T., Unia Wielkopolan. Małe Ojczyzny, „Rzeczpospolita”, nr 298, 19–20 XII 1992.
2.Adamowicz P., Mażewski L., Założenia regionalizacji Polski, „Wspólnota”, nr 24.
3.Długa droga do regionów, „Nasza Wielkopolska”, listopad 1998.
4.Chmaj M., Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1996.
5.Czy Polska zaakceptuje taką Europę. Projekt mgr L. Ratajczaka, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 2000.
6.Deklaracja Ligii Regionów, „Nasza Wielkopolska”, październik 2005.
7.Deklaracja Ruchu Regionalnego Wielkopolan, „Nasza Wielkopolska”, kwiecień 1999.
8.„Dziennik Poznański”, 4 XII 1996.
9.Deklaracja Wielkopolska (dokument przyjęty podczas Zjazdu Regionu Europy w Poznaniu. 27–28 XI 2003), „Nasza Wielkopolska”, kwiecień 2004.
10.Godlewski A., Konstytucja Unii Wielkopolan, „Nasza Wielkopolska”, październik 2000.
11.Godlewski A., Unia Wielkopolan. Fenomen organizacji regionalnej, „Nasza Wielkopol-ska”, październik 2000.
12.Górski P., Nowa partia prawicowa. Koalicja Republikańska, „Rzeczpospolita”, nr 151, 1 VII 1991
13.Górski P., Unia Wielkopolan. Gry personalne, „Rzeczpospolita”, nr 120, 25 V 1993.
14.Grabowska M., Szawiel T., Autonomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomuni-stycznej Polsce 1991–1993, Warszawa 1993.
15.Henzler M., Uśmiech Krzywoustego, „Polityka”, nr 14, 6 IV 1991.
16.Jakiego państwa chce Ruch Regionalny Wielkopolan, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 1998.
17.J.W., Autostrada, „Nasza Wielkopolska”, wrzesień 1998.
18.Kowalski W., Jaki Poznań na przełomie wieków, „Nasza Wielkopolska”, maj 1999.
19.Kulesza M., Reforma regionalna 1991 r., „Nasza Wielkopolska”, styczeń 1999.
20.Kwaśniewski K., Regionalizacja i regionalizmy a podział administracyjny, „Nasza Wielko-polska”, październik 1998.
21.Ludwik Ratajczak działa na wygnaniu, „Gazeta Wyborcza” z 30 XII 1992.
22.M.M.T. (Wolsztyn), List do „Wielkopolanina”, „Dziennik Poznański”, 4 VI 1998.
23.Mażewski L., Autonomia nie tylko dla regionu, „Gazeta Gdańska” 1991, nr 8.
24.Mażewski L., Funkcje społeczne w regionie, „Nowa Europa” 1992, nr 105.
25.Mażewski L., Między Federalizmem a państwem regionalnym, „Biuletyn Zespołu
26.do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa” 1991, nr 3.
27.Mażewski L., Model władzy lokalnej, w: Materiały I Kongresu Liberałów, grudzień 1998.
28.Mażewski L., Nowa filozofia, „Wspólnota”, nr 31.
29.Mażewski L., Przyszłość województwa, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 11.
30.Mażewski L., Reforma struktury państwa – najbliższe zadania, „Biuletyn Informacyjny Poznańskiego Sejmiku Samorządu Terytorialnego” 1992, nr 5/6.
31.Mażewski L., Samorząd w konstytucji. Silny, ale ograniczony rząd, „Wspólnota”, nr 10.
32.Mażewski L., Samorządność lokalna, „Pomerania” 1989, nr 6.
33.Mażewski L., Rzeczpospolita wolnych regionów, „Wspólnota”, nr 2.
34.Mażewski L., Założenia ustrojowe III Rzeczypospolitej, w: Materiały III Konferencji Kra-jowej KLD, Gdańsk 1992.
35.Miller J., Muzeum Wielkopolski – ważny element w budowaniu tożsamości regionalnej, „Nasza Wielkopolska”, październik 1999.
36.Najgorsze mamy za sobą. Rozmowa z Maciejem Musiałem – prezydentem komisarycznym Unii Wielkopolan, „Nasza Wielkopolska”, październik 2000.
37.Niech dojrzewają elity lokalne. Z Lechem Mażewskim posłem KL-D, wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego, rozmawia Lech Winiarski, „Wspólnota”, nr 8, 22 II 1992.
38.Oświadczenie I RRW. Jaka Wielkopolska?, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 1998.
39.Oświadczenie II RRW. Finanse, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 1998.
40.Oświadczenie II RRW. Ile województw?, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 1998.
41.Piromani demokracji. Rozmowa z Wiesławem Blumskim wiceprezydentem Wielkopolskiego Towarzystwa Gospodarczego, członkiem Unii Wielkopolan, „Wprost”, nr 49, 2 XII 1990.
42.Pol-landy. Rozmowa z przewodniczącym gdańskiego oddziału Kongresu Liberalno-Demokratycznego Lechem Mażewskim, „Gazeta Wyborcza” z 5 II 1992.
43.Polityka decentralizacji. Przemówienie Premiera J.K. Bieleckiego z 13 III 1991 r., listopad 1998.
44.Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1991.
45.Ratajczak L., Dlaczego centraliści sprzeciwiają się autonomii, „Nasza Wielkopolska”, paź-dziernik 2000.
46.Ratajczak L., Federalna zjednoczona Europa, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 2000.
47.Ratajczak L., Polska regionalna, „Nasza Wielkopolska”, październik 2000.
48.Ratajczak L., Samorząd w konstytucji, „Nasza Wielkopolska”.
49.Ratajczak L., Wielkopolskie państwo obywatelskie, „Nasza Wielkopolska”, wrzesień 2000.
50.Rola Z., Liberalny kopniak za prawdę, „Trybuna” z 25 VIII 1992.
51.Samorząd gospodarczy, „Nasza Wielkopolska”, październik 1998.
52.Rozmowa z dr. Marianem Królem, przewodniczącym Społecznego Komitetu „Wielkopola-nie Wierni Tradycji”, „Nasza Wielkopolska”, październik 1998.
53.Rozmowa z Michałem Wojtczakiem – przewodniczącym Rady UW, „Wielkopolanin”, kwie-cień 1993.
54.RRW, Czy reformy ustrojowe są konieczne, „Nasza Wielkopolska”, luty 1999.
55.Ruch Regionalny Wielkopolan. Deklaracja Gospodarcza, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 1999.
56.Sobczak W., Reichelta walka z wiatrakami, „Nasza Wielkopolska”, październik 2000.
57.Sobczak W., Unia wielka i wpływowa, „Nasza Wielkopolska”, październik 2000.
58.Wielkopolska daje przykład. Wywiad z inicjatorem RRW Ludwikiem Ratajczakiem, „Nasza Wielkopolska”, lipiec 1998.
59.Wielkopolska nowoczesna, zasobna i twórcza, „Nasza Wielkopolska”, czerwiec 2000.
60.Wierzbicki Z., Dzielnicowość, regionalizm i trzy stolice Polski, „Nasza Wielkopolska”, wrzesień 1998.
61.Wierzbicki Z., Wielkopolska jako region autonomiczny. Refleksje o decentralizacji i regio-nalizacji w Europie, „Nasza Wielkopolska”, sierpień 2000.
62.Wierzbicki Z.T., Zrozumieć Wielkopolskę. Refleksje o regionalizmie wielkopolskim: prze-szłość czy przyszłość?, „Nasza Wielkopolska”, listopad 2000.
63.Wolff- Powęska A., Dekalog pracy organicznej, „Nasza Wielkopolska”, kwiecień 1999.
64.Wróbel J., Krótka historia Koalicji Republikańskiej, „Biuletyn Biura Krajowego Koalicji Republikańskiej”, nr 1, październik 1991.
65.Trzeciakowski L., Rzecz o świadomości Wielkopolan, „Nasza Wielkopolska”, wrzesień 1998.
66.Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Słodkowska. I., Warszawa 2001.
67.Zarząd RRW, Jaka Polska, „Nasza Wielkopolska”, kwiecień 1999.
68.Zmarnowana szansa. Rozmowa z Romualdem Szperlińskim, prezydentem Wielkopolskiego Klubu Kapitału, byłym prezydentem Unii Wielkopolan, „Nasza Wielkopolska”, październik 2000.