Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2012 (25)
Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna

Autorzy: Tomasz Czapiewski
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: samorząd wojewódzki, samorząd regionalny, Traktat Lizboński, Unia Europejska, decentralizacja
Rok wydania:2012
Liczba stron:15 (65-79)

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę opisu ustrojowej pozycji i aktywności polskiego samorządu województwa w ramach struktur państwowych, jak i Unii Europejskiej. W celu właściwego wyjaśnienia skali tego zjawiska wykorzystane jest podejście komparatystyczne, w szczególności powszechnie wykorzystywany ilościowy indeks mierzący poziom decentralizacji – indeks RAI. Podstawową konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że reforma samorządowa z lat 1997–1999 stworzyła województwo jako podmiot istotny w sprawowaniu władzy publicznej i względnie niezależny, także w porównaniu wobec innych państw Unii Europejskiej. Największą słabość polskiego samorządu województwa stanowi dualizm administracji na szczeblu wojewódzkim oraz w szczególności brak realnego wpływu na działania władz państwowych w zakresie realizowania zadań, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na sytuację społeczności regionalnych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na fakt, że polskie województwo stało się w wymiarze ekonomicznym jak i politycznym jednym z najważniejszych beneficjentów procesu integracji europejskiej, co wiąże się głównie z realizacją polityki spójności. Choć Unia Europejska jest nadal bez wątpienia organizacją państw, to traktat lizboński należy uznać za kolejny drobny krok w zwiększaniu roli regionów w systemie politycznym Unii Europejskiej.

Bibliografia

1.Arzaghi M., Henderson J., Why countries are fiscally decentralizing, „Journal of Public Economics” 2005, t. 89, nr 7.
2.Burgess M., Federalism and European Union: Political Ideas, Influences, and Strategies in the European Community 1972–1986, London 2002.
3.Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.
4.Marks G., Hooghe L., Schakel A.H., Measuring Regional Authority, „Regional and Federal Studies” 2008, t. 18, nr 2–3.
5.Molenda R., Marszałek Geblewicz doradcą w UE, http://www.radio.szczecin.pl/index. php?idp=1&idx=77926
6.Program prac Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości na rok 2011 przyjęty przez Prezydium KR-u 4 marca 2011 r.; http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/SiteCollectionocuments/Work%20programme%202011/Subsidiarity%20Annual%20Report%202010_ann1_corr1_cdr57_A3857_11_pl.pdf
7.Protokół 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/207,16.12.2004.
8.Skawiński F., Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
9.Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007.
10.Traktat o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83, 30.03.2010, bookshop.europa.eu/is bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=FXAC10083