Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Działalność Bolesława Horodyńskiego w służbie konsulatu amerykańskiego w Warszawie w świetle jego doświadczeń zebranych na emigracji w USA

Autorzy: Jarosław Delida
Słowa kluczowe: Emigracja, działalność konspiracyjna, dyplomacja
Rok wydania:2011
Liczba stron:16 (85-100)

Abstrakt

Postać Bolesława Horodyńskiego jest zazwyczaj przedstawiana jako emigranta politycznego, który po powstaniu styczniowym osiadł w Stanach Zjednoczonych, wśród Indian Omaha w stanie Nebraska. Bliższe zapoznanie się z dostępnymi źródłami powoduje jednak, że bohater niniejszej pracy jawi się raczej jako zaradny przedsiębiorca, momentami aktywny uczestnik życia społecznego kraju, w którym przebywał, niż miłośnik i znawca zwyczajów rdzennych mieszkańców kontynentu północnoamerykańskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych sprawiły, że po powrocie do kraju otrzymał szansę ich wykorzystania, zostając sekretarzem honorowego konsulatu USA w Warszawie, a następnie pełniąc funkcję wicekonsula.

Bibliografia

1.Czubik P., Kowalski M., Konsul honorowy. Studium prawnomiędzynarodowe, Zakamycze 1999.
2.Dudrewicz L., Kilka słów o czerwonoskórcach z pokolenia „Omaha” pod względem antropologicznym, „Wszechświat” 1884, t. 3, nr 23.
3.Hoffman W., Mr. Hoffman to Mr. Frelinghuysen, St. Petersburg 1882.
4.Horodyński B., Wspomnienia z dalekiej przeszłości, Warszawa 1925.
5.Horodyński B., Wrażenia z 16-letniego pobytu w Ameryce, „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 87.
6.Horodyński B., Omahowie, „Kurier Warszawski” 1884, nr 134.
7.Horodyński B., Historja pokolenia Omaha, „Wędrowiec” 1884, nr 24.
8.Horodyński B., The Illustrated Guide trough the City and Vicinity of Warsaw, Warsaw 1900.
9.Ihnatowicz I., Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971.
10.Kalendarz na rok przestępny 1888. Kolęda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów, Warszawa.
11.Kietlicz-Wojnacki W., Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej, Lublin 1980.
12.Konarski S., Rawicz Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław 1987.
13.Kozłowski E., Horodyński Józef Karol, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław 1962.
14.Kuczyński A., Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych, Tom 2. Ameryka i Australia z Oceanią, Wrocław 1997.
15.Pastusiak L., Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII–XIX w.), Warszawa 1978.
16.Pertek J., Polacy na szlakach morskich świata, Gdańsk 1957.
17.Prus B., Kroniki, t. 7, Warszawa 1958.
18.Rawicz J., To the U. S. General Consul, St. Petersburg, Warsaw 1894, w: Abstract of Sanitary Reports, vol. 9, No. 9, Washington 1894.
19.Sienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 2004.
20.Siennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa 1998.
21.Słabczyński W., Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1973.
22.Staszewski W.S., Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. 7.
23.Staszewski W.S., Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w obrocie międzynarodowym, „Przegląd Politologiczny” 2000, nr 3–4.
24.Swastek J., Polish Travelers in Nineteenth Century United States, „Polish American Studies” 1945, Vol. 2, No. 1-2.
25.Zaleski A., Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, Warszawa 1971.