Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008

Autorzy: Piotr Chrobak
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

Olga Śliwowska
Słowa kluczowe: kampania wyborcza, wybory powszechne, referendum akcesyjne, integracja europejskie
Rok wydania:2010
Liczba stron:16 (173-188)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są postawy mieszkańców Szczecina wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej. Autorzy zauważają, że większośc mieszkańcow miasta biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za integracją ze strukturami UE. Chęć uczestnictwa w jednoczącej się rodzinie krajów Europy legitymizowała wysoka jak na polskie warunki frekwencja. Stąd zaskoczenie, że zaledwie rok później Polacy tak obojętnie i z tak małym zainteresowaniem podeszli do wyborów do PE. Autorzy dostrzegają, że akcesja Polski do UE miała wpływ na jakośc życia mieszkańców Szczecina i jej skutki, chociaż często niezauważalne na pierwszy rzut oka, stopniowo i w dużym zakresie zmieniają standard życia zarówno ogółu szczecinian, jak i pojedynczych obywateli.

Bibliografia

1.Chrobak P., Preferencje wyborcze społeczeństwa zachodniopomorskiego w III RP, praca doktorska, Poznań 2009.
2.Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Raport o rynku pracy za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2008.
3.Raport o stanie miasta Szczecin 2008.
4.Rozporządzenie Rady nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, DzU WE nr OJ L 161 z 1999 r.
5.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Szczecin za rok 2008
6.Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XVI/435/07.
7.Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 46, poz. 499 z 12 kwietnia 2001 r. Obwieszczenie PKW z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r., DzU nr 137, poz. 1460 z 15 czerwca 2004.
8.Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, DzU nr 25, poz. 219 z 23 stycznia 2004.