Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (37)
Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast Polski

Autorzy: Agnieszka Ignasiak
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wybory władza lokalna prezydent miasta rada miejska
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel: Przyjęcie ustawy kwotowej, które nastąpiło w wyniku aktywności ruchu obywatelskiego kobiet, wprowadziło do ordynacji wyborczej zapis gwarantujący kandydatkom nie mniejszy niż 35 % udział na listach wyborczych. Zapis ten jednak nie obowiązuje w przypadku okręgów jednomandatowych. Warto więc zastanowić się, jak wglądała aktywność kobiet w wyborach samorządowych 2014 roku, czy zachowane były parytety i czy powierzenie wyborcom możliwości kształtowania składu personalnego organów sprawujących władzę uwarunkowało większy udział kobiet w polityce lokalnej.Metodologia: Artykuł został przygotowany na podstawie badań porównawczych wyników wyborczych prezydentów i rajców w latach 2010-2014. Analiza została ograniczona do miast w przedziale 50-70 tys. mieszkańców.Wnioski: Analiza pokazała, że pomimo wprowadzeniu wyborów większościowych aktywność kobiet zwiększyła się tylko w niektórych miastach, zwiększyła się natomiast dość znacznie liczba uzyskanych przez nie mandatów.Oryginalność: Wartością artykułu są wnioski oparte na analizie porównawczej dokonanej przez autorkę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1998 Nr 162 poz. 1126.
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.
3.Wybory samorządowe 2010. PKW. http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321400.html.
4.Wybory samorządowe 2014. PKW. http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/321401.
5.CBOS. (2013a) Rządzący I rządzone? Postawy kobiet wobec polityki, Komunikat z badań CBOS. BS/ 58/2013. Warszawa. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_058_13.PDF dostęp 21.05.2016
6.CBOS. (2013) Kobiety w życiu publicznym, Komunikat z badań CBOS. BS/ 34/2013.Warszawa. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_034_13.PDF dostęp 21.05.2016
7.Barburska, O. (2002). Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej. Studia Polityczne, nr 2, 69-93.
8.Chybicka, A., Kuźmierczak, M. (red.). (2006), Kobieta w kulturze, kultura w kobiecie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
9.Fuszara, M. (2011). Kobiety w samorządach lokalnych: wybory 2010. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
10.Kluczyńska, U. (2009). Kobiety na „drugiej linii” władzy? Wizerunki kobiet (bez)pośrednio angażujących się w politykę. W: J. Marszałek-Kawa (red.), Kobiety w polityce.(s.60-83). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Kurczewski, J. (2008). Antypolityka jako polityka bez partii. Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN
12.Marszałek-Kawa, J.(red). (2009). Kobiety w polityce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
13.Musiał-Karg, M. (2014). Polacy o aktywności kobiet w polityce. Czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu politycznym? Political Preferences 8/2014, 61-75.
14.Siemieńska, R. (red.). (2005). Płeć, wybory, władza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
15.Stelmach, A. (2013). Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, 7-24.
16.Titkow, A., Duch-Krzysztoszek, D., Budrowska, B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet – mity, realia, perspektywy. Warszawa: PAN.