Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (37)
Polityczne uwarunkowania rozstrzygnięć administracji lokalnej w sprawach zgromadzeń

Autorzy: Bartosz Kołaczkowski
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: zgromadzenia polityka reglamentacja wolności
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (39-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badań zawartych w opracowaniu są polityczne aspekty rozstrzygnięć administracji lokalnej w sprawach zgromadzeń, a jego celem odpowiedź na pytanie, czy organ administracji, który wydaje władcze rozstrzygnięcia w tej dziedzinie – wójt, burmistrz bądź prezydent miasta – gwarantuje wystarczające standardy apolityczności i obiektywizmu. Zawarte w pracy rozważania podzielono na trzy części. W pierwszej części przedmiotem analiz są polityczne aspekty przepisów kształtujących zasady powoływania wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, część druga to badania przepisów szczegółowych kształtujących okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia oraz o rozwiązaniu imprezy i wreszcie część trzecia wskazuje przykłady kontrowersyjnych i mogących być odbierane jako polityczne rozstrzygnięć wójtów, burmistrzów czy też prezydentów miast. Badania źródeł wykazały, że polskie rozwiązania niestety nie gwarantują wymaganej w sposób bezwzględny w państwach demokratycznych apolityczności władczych rozstrzygnięć w sferze reglamentacji wolności zgromadzeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flis, J. (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. Studia Politologiczne, nr 20.
2.Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
3.Habuda, L. (2006). Wójt, burmistrz, prezydent – menedżer i polityczny lider. W: Wolański, M. S., Baluk, W. (red.), Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Wrocław.
4.Kasiński, M. (2015). Kształtowanie roli i demokratyczna odpowiedzialność wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako lokalnego przywódcy (aspekty prawne i polityczne). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, nr 74.
5.Kołaczkowski, B. (2014). Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej. Warszawa.
6.Kołaczkowski, B., Pawłowski, S. (2008). Zgromadzenia – wolność absolutna? W: Buchowska, N., Wiliński, P., Guzik, B. (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności. Poznań.
7.Nowak, T. (2013). Partycypacja partii politycznych w kreowaniu władz samorządowych. Przegląd Politologiczny, nr 4.
8.Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Dz.U. 2007, Nr 63, poz. 425 ze zm.
9.Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2002, Nr 113, poz. 984 ze zm.
10.Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Dz.U. poz. 1485.
11.Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 397 ze zm.
12.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.
13.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 1515 ze zm.
14.Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce. Skarga Nr 1543/06.
15.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. I OSK 2167/11; LEX nr 1149316.
16.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 38/00; LEX nr 48765.
17.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. K 21/05; Dz.U. Nr 17, poz. 141.
18.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015 r. II SA/Bd 242/15; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CF892E68C9; dostęp: 13.03.2016 r.
19.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 maja 2011 r. III SA/Gd 68/11; LEX nr 795731.
20.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 lipca 2011 r. III SA/Gd 233/11; LEX nr 1087141.
21.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2014 r. III SA/Gd 524/14; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/57051048F5; dostęp: 13.03.2016 r.
22.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005 r. IV SA/Po 983/05; Lex nr 174377.