Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy

Autorzy: Sławomir Bartnicki
Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: egzekutywa gminna inkumbenci inkumbenci wielokadencyjni
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ujawniono jak czynniki, które można uznawać za istotne, wpływają na przewagę kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy. Analizę pod tym kątem, przy zastosowaniu regresji wielorakiej przeprowadzono w zakresie wyborów w roku: 2006, 2010 i 2014. Wyniki analizy sugerują, m.in., że wśród inkumbentów, najwyższą przewagę uzyskują ubiegający się po raz pierwszy o reelekcję.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, A. (2015). Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej, Warszawa: ISP PAN.
2.Benito, B., Bastiada, F., Vicente, C. (2013). Municipal elections and cultural expenditure. Journal of Cultural Economics, 37 (1).
3.Boas, T.C., Hidalgo, D.F. (2011). Controling the Airwaves: Incumbency Advantage and Community Radio in Brazil. American Journal of Political Science 55 (4).
4.Bober, J. i in. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków.
5.Brambor, T., Ceneiviva, W. R. (2011), Incumbency Advantage in Brazilian Mayoral Elections, APSA 2011, Annual Meeting Paper.
6.Breux, S., Couture, J., Goodman, N. (2015). Rationality of voters in small towns, Conference Paper.
7.Butler D.M. (2009), A regression discontinuity design analysis of the incumbency advantage and tenure in the US House. Electoral Studies, 28 (1), 123-128. DOI: 10.1016/j.electstud.2008.07.010.
8.Castro V., Martins R. (2011), Mayors Reelection Choice and the Economy: Evidence from Portugal, Public Choice, NIPE Working Paper, WP 6/2011.
9.Duraisamy, P., Lemennicier, B., Khouri, M. (2014). Incumbency Effect in the Indian Parliamentary Elections, 2004 and 2009: A Regression Discontinuity Approach. Journal of Quantitative Economics, 12 (1), 12-30.
10.Fiorina, M. P. (1981). Retrospective Voting in American National Elections, New Haven: Yale University Press.
11.Gadowska, K. (2002). Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12.Gelman, A., King, G. (1990). Estimating incumbency advantage without bias. American Journal of Political Science, 4 (34), 1142-1164.
13.Gendźwiłł A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne, 40 (2), 99-120.
14.Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002-2010. Studia Regionalne i Lokalne, 47 (1), 102-121.
15.Hajnal, Z. L., Lewis, P. G., Louch, H. (2002). Municipal Elections in California: Turnout, Timing, and Competition, California: Public Policy Institute of California.
16.Herbut R. (2008), Model demokraci reprezentacyjnej, W: J. Juchonowski, M. S. Wolański (red.), Studia z nauk społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
17.Johnston, M. (2005). Syndroms of Corruption. Wealth, Power, and Democracy, Nowy Jork: Cambridge University Press.
18.Krebs, T.B. (1998). The Determinants of Candidates Vote Share and Advantages of Incumbency in City Council Elections. American Journal of Political Science 42 (3), 921-935.
19.Kushner, J., Siegel, D., Stanwick, H. (1997). Ontario Municipal Elections: Voting Trends and Determinants of Electoral Success in a Canadian Province. Canadian Journal of Political Science 30 (2).
20.Lee, D.S. (2008). Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections. Journal of Econometrics, 142 (2).
21.Levitt, S.D., Wolfram, C.D. (1997). Decomposing the sources of incumbency advantage in the U.S. house. Legislative Studies Quarterly, 22 (1), 45-60.
22.Łukowski, W. (2012). Lokalno-regionalne figuracje polityczne (analiza przypadku z północno-wschodniej Polski), W: M. Dajnowicz (red.). Regionalne elity polityczne II i III Rzeczpospolitej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
23.Macdonald, B. (2014). Estimating Incumbency Advantages in African Politics: Regression discontinuity evidence from Zambian parliamentary and local government elections, Working paper Series 2014, London School of Economics and Political Science.
24.Marcinkiewicz, K., Stegmaier, M. (2015). Ballot Position Effects Under Compulsory and Optional Preferential-List PR Electoral System. Political Behavior 37, 465-486. DOI: 10.1007/s11109-014-9294-0.
25.Marshall, M., Shah, P., Ruhil, A. (2011). The Study of Local Elections. DOI: 1017/S1049096510001940, http://www.leapelections.org/Downloads/Marschall_Shah_Ruhil_2011.pdf
26.Matson, M., Fine, T. S. (2006). Gender, ethnicity, and ballot information: Ballot cues in low information elections. State Politics & Policy Quarterly, 6 (1).
27.Moore, A.A., McGregor, R.M., Stephenson, L.B. (2015). Paying attention and the incumbency effect: Voting behavior in the 2014 Toronto Municipal Election. International Political Science Review, DOI: 10.1177/0192512115616268.
28.Oliver J.E., Ha S.E., Callen Z. (2012). Local Elections and The Politics of Small-Scale Democracy, Princeton University Press.
29.Oliver, J.E., Ha, S. E. (2007). Vote Choice in Suburban Elections. American Political Science Review, 101 (3), 393-408. DOI: 10.1017/S0003055407070323.
30.Sarpietro, S. (2014), Determinants of Reelection in Portuguese Municipal Elections, Work Project presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Economics from the NOVA - School of Business and Economics.
31.Stonecash, J. M. (2008). Reassessing the Incumbency Effect, Cambridge University Press.
32.Taylor, Z., McEleney S. (2015). The advantages of incumbency and the determinants of municipal candidate vote share: The 2014 City of Toronto Election, https://www.assocsrv.ca/cpsa-acsp/2015event/Taylor-McEleney.pdf (1.06.2016).
33.Thistlethwaite, D. L., Campbell, D. T. (1960). Regression-Discontinuity Analysis: An Alter- native to the Ex Post Facto Experiment, Journal of Educational Psychology, 51 (6), 309-317.
34.Titiunik, R. (2011). Incumbency Advantage in Brazil: Evidence from Municipal Mayor Elections, (under revision), University of Michigan.
35.Trounstine, J. (2011). Evidence of a Local Incumbency Advantage. Legislative Studies Quarterly, 36 (2), 255- 280. DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00013.x
36.Trounstine, J. (2016). Information, Turnout, and Incumbency in Local Elections, https://www.princeton.edu/csdp/events/Trounstine020509/Trounstine020509.pdf (1.06.2016).
37.Uppal, Y. (2009). The disadvantaged incumbents: estimating incumbency effects in Indian state legislatures. Public Choice, 138.
38.Viega, L.G., Veiga, F.J. (2007). Political business cycles at the municipal level. Public Choice, 131, 45-64.
39.Własiuk, T. (2011). Przejawy klientelizmu w życiu politycznym współczesnej Polski, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Jacka Raciborskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, maszynopis.