Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Celebrating school remembrance days “rebooted”
(Obchody szkolnych dni pamięci narodowej na nowo)

Autorzy: Ágnes Klein ORCID
University of Pécs, Faculty of Cultural Studies, Teacher Training and Rural Development, Department of Pedagogy and Psychology

Éva Szederkényi ORCID
University of Pécs, Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute for Human Development and Cultural Studies, Department of Adult Education and Human Development
Słowa kluczowe: kultura polityczna szkolne dni pamięci upamiętnianie tło historyczne pedagogika empiryczna
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (75-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dni pamięci narodowej i związane z nimi uroczystości są częścią kultury pamięci i charakteryzują się takimi procesami, jak typowe użycie języka w przemówieniach lub pieśniach (Huszár, Prikler, w druku), a także ewentualnie włączenie narzędzi odzwierciedlających okres historyczny lub charakter pamięci, takich jak wieńce, flagi itp. Uczestnictwo w nich jest również formą socjalizacji, zwłaszcza gdy odbywa się w szkole i jest planowane, organizowane i prowadzone przez nauczycieli wspólnie z dziećmi. W socjalistycznych Węgrzech uroczystości szkolne musiały symbolizować jedność narodu węgierskiego pod przewodnictwem Węgierskiej Partii Socjalistycznej. Temu celowi służyły indywidualne symbole, takie jak czerwony krawat dla pionierów szkolnych i niebieski dla tak zwanych „małych doboszy”. Uroczystości odbywały się według jednolitego scenariusza, pozostawiając niewiele miejsca na kreatywność zarówno w organizacji, jak i w programie.Po zmianie reżimu zmieniły się również święta szkolne. Poniżej autorki stawiają hipotezę, że w związku z nowymi wynikami badań z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej oraz zmianami w dydaktyce przedmiotów, rozpoczął się nowy proces wprowadzania świąt szkolnych jako dni pamięci narodowej. Postawienie pytań badawczych, jak dokładnie wygląda to święto, jak dzieci czują się z tym programem, jak pedagodzy przekazują dzieciom znaczenie tego historycznego wydarzenia, jest empirycznym przypadkiem tego artykułu. W dalszej części artykułu najpierw zostanie przedstawione wprowadzenie na temat dni pamięci narodowej jako części kultury politycznej, za pomocą badania empirycznego, które nie jest reprezentatywne, ale autorki starają się pokazać zmiany, jakie w obchodach dni narodowych dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach. Badania przeprowadzono w szkole podstawowej, a także sprawdzono wiedzę i świadomość uczniów na temat historycznego podłoża danego święta. Autorzy proponują zainicjowanie bardziej empirycznych sposobów uczenia się związanych ze szkolnymi dniami pamięci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barna, G. (2003). Ünnep és ünneplés. Távlatok, 13 (61), 430-439. Retrieved from: http://www.tavlatok.hu/6104zkult. htm (24.10.20).
2.Beke, J. (2003). A néven szólítás ünnepe. Bibliai témák és motívumok. Iskolakultúra, 13 (6-7), 3–17.
3.Benincasa, L. (2006). School and memory. Teachers’ speeches on national day commemorations. Ioannia: University
4.of Ioannina.
5.Burke, P. (1997). Varieties of cultural history. Cambridge: Polity Press.
6.Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies. (2016).
7.Council of Europe. Retrieved from: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccc07 (24.10.20).
8.Einecke, G. (1995). Unterrichtsideen Textanalyse und Grammatik. Vorschläge für den integrierten Grammatikunter- richt. Stuttgart: Klett.
9.Huszár, Z. (2013). A trianoni béke hatása az 1920-as évek magyarországi kulturális és oktatási politikájára gróf Kleb- elsberg Kunó kultuszminisztersége idején. (The impact of the Treaty of Trianon on the cultural and educational policy of Hungary in the 1920s during the Ministry of Culture of Count Kunó Klebelsberg). In: Z. Huszár (ed.), A Duna vonzásában. Válogatott tanulmányok (Attached by the Danube. Selected studies) (pp. 201-216). Pécs.
10.Huszár, Z. (2016). Cikkek, reflexiók Dél-Dunántúlról a Pesti Hírlapban, 1841−1844 (Articles, reflections from South- ern Transdanubia in the Pesti Hírlap, 1841-1844). In: I. Gyánti, Z. Kiss (eds.), Történetek Baranyából. Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből. Stories from Baranya. Papers from the workshop of the Local History Collection of the Csorba Győző Library (pp. 43-65). Pécs.
11.Huszár, Z., H. Prikler, R., (forthcoming). Populista aspektusok a politikai beszédekben – Az „én” és a „mi” személyes névmások használata 20. századi politikusok retorikájában. (Populist aspects in political speeches: The use of personal pronouns “I” and “we” in the rhetoric of the 20th-century politicians). Proceedings of the conference “Gedenktage im Schatten des Populismus” held in Landau /Pfalz from 30 November to 2 December 2018.
12.Szabó, I. (2006). Nemzeti ünnepek az iskolában. (National festivities at school). Új Pedagógiai Szemle, 56 (7-8),
13.96-115. Retrieved from: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Szabo-Nemzeti.html (24.10.20). Tarján, M.T. (n.d.a.). 1947. február 25. Kovács Béla kisgazda pártfőtitkárt a Szovjetunióba hurcolják. (25 February 1947.
14.Béla Kovács, smallholders’ party secretary general, is deported to the Soviet Union). Rubicon. Retrieved from:http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1947_februar_25_kovacs_bela_kisgazda_partfotitkart_a_szovjetunio-ba_hurcoljak/ (24.10.20).
15.Tarján, M.T. (n.d.a.). 1956. október 23. Budapest kitör a forradalom (23 October 1956. The revolution breaks out in
16.Budapest.) Rubicon. Retrieved from: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1956_oktober_23_budapesten_kitor_a_forradalom/ (24.10.20).
17.20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (The 20/2012. VIII. 31. Decree of the Ministry of Human Resources on the operation of educa- tional institutions and the use of names of public educational institutions). Net Jogtár. Retrieved from: https://net. jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm (24.10.20).