Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.50-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2020 (50)
Pedagogika strachu i kary jako narzędzia katynizmu w procesie destrukcji życia społeczno-politycznego

Autorzy: Zbigniew Werra ORCID
Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: katynizm kara pedagogika polityka sterowanie strach wychowanie
Rok wydania:2020
Liczba stron:9 (55-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W całej koncepcji komunistycznej ideologii i funkcjonowania totalitarnego reżimu fundamentalne znaczenie miała biurokratyczna nomenklatura partyjna zajmująca się powoływaniem i odwoływaniem kandydatów na poszczególne stanowiska w strukturach władzy. W tym kontekście sterowniczy wymiar katynizmu wskazuje na cały proces, za pomocą którego dąży się do osiągnięcia zamierzonego celu, przy użyciu odpowiednio dobranych metod. Konsekwencją takich działań jest zorganizowanie struktury życia społecznego i politycznego na bazie przygotowanej w tym celu tzw. pedagogiki strachu i kary. Należy zaznaczyć, że w zasadzie jest ona stosowana w każdej ideologii, nie tylko totalitarnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksiejewa, L. (2013). Ruch obrony praw człowieka w ZSRR. Wolność i Solidarność, 6, 61-96.
2.ASN (Archiwum Sióstr Niepokalanek), sygn. C II/51. Wspomnienia s. Laurety. Syberia-Irak-Palestyna. Baberowski, J. (2009). Czerwony terror. Historia stalinizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Bartnik, C. (2008). Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.
3.Bocheński, A. (2013). Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy. Niezależna Gazeta Polska. Nowe Pań- stwo, 12, 58-64.
4.Brążkiewicz, B. (2005). Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją polityczną w latach 1918–1984. Toruń
5.Łysomice: Europejskie Centrum Edukacyjne.
6.Butler, R. (2007). Instrumenty terroru stalinowskiego: CzK, OGPU, NKWD, KGB od 1917 do 1991 roku. Warszawa:
7.Muza.
8.Chodkiewicz, K. (1931). Technika i taktyka kryminalna. Podręcznik dla organów bezpieczeństwa i sędziów śledczych.
9.Przemyśl: O.K.X.
10.Ciesielczyk, M. (1990). KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej. Toruń: Wydawnictwo Kwadrat. Ciesielski, S., Materski, W., Paczkowski, A. (2002). Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich. Warsza-
11.wa: Ośrodek Karta.
12.Dzwonkowski, R. (1997). Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939. Lublin: Wydawnictwo KUL. Frierson, C., Wileński, S. (2011). Dzieci Gułagu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Jewsiewicki, W. (1959). Na syberyjskim zesłaniu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Jezierski, E. (1927). Prawda o Sowietach. Warszawa: Druk Rola.
13.Józewski, H. (2014). Jak Rosja stworzyła nowych Polaków. Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo, 1, 58-64.
14.Kołakowski, P. (2010). Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-
15.1945. Warszawa: Bellona.
16.Kowalewski, Z. (1943). Śmiertelny wróg chrześcijaństwa. Warszawa: Wydawnictw Glob.
17.Kucharski, D. (2010). Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921–1939). Początek wiel-
18.kiej narodowej tragedii. Krzeszowice: Dom Wydawniczy Ostoja.
19.Lenin, W. (1952). W sprawie haseł. O kompromisach. Jedno z podstawowych zagadnień rewolucji. Warszawa: Państwo- we Wydawnictwo Naukowe.
20.Lewickyj, B. (1990). Terror i rewolucja. Wrocław: Instytut Literacki Stan.
21.Lityński, A. (2013). Ludobójstwo. Operacja polska NKWD (1937-1938). Studia Iuridica Lublinensia, 19, 181-199. Lityński, A. (2013). Rok 1934 w ZSRR. NKWD, „lex kirov” i początek wielkiego terroru. Roczniki Administracji
22.i Prawa, 13, 42-63.
23.Mac Cullagh, F. (1924). Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski. Kraków: Wydawnictwo Księży
24.Jezuitów.
25.Mora, S., Zwierniak, P. (1945). Sprawiedliwość sowiecka. Włochy. Parandowski, J. (1996). Bolszewizm i bolszewicy w Rosji. Londyn: PLUS.
26.Pieńkowski, T. (2000). Droga polskich żołnierzy do Katynia, Miednoje, Piatichotek i...? Warszawa: MAG Agencja
27.Wydawnicza.
28.Pniewski, G. (1935). Dzierżyński – twórca czerezwyczajki. Warszawa: Składnica Główna Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych Ruch.
29.Rayfield, D. (2009). Stalin i jego oprawcy. Tłum. S. Kędzierski, E. Skórska. Warszawa: Amber.
30.Rosiński, A. (1989). Stalin. Demon zbrodni i zła. Wielka czystka 1934–1939. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Pigwin”.
31.Rozanow, W. (1998). Apokalipsa naszych czasów. Białystok: Wydawnictwo Łuk. Sendek-Biliczka, E. (1990). W sowieckim raju. Perth: Kurier Press.
32.Stalin, J. (1949). O rozbieżnościach partyjnych słów kilka. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
33.Szentalinski, W. (1997). Tajemnice Łubianki. Warszawa: Czytelnik.
34.Werra, Z. (2015). Współczesne próby anihilacji chrześcijańskiej tożsamości Polaków na przykładzie zbrodni katyńskiej.
35.Studium historyczno-społeczne. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Witkowicz, A. (2008). Wokół terroru białego i czerwonego 1917–1923. Warszawa: Książka i Prasa. Zamorski, K., Starzewski, S. (1994). Sprawiedliwość sowiecka. Warszawa: ALFA.
36.Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР (1938), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/st_58.php
37.(2.10.2019).