Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.49-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2020 (49)
Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie gminy Ślesin, w województwie wielkopolskim

Autorzy: Małgorzata Bielecka
Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: wieś obszary wiejskie rozwój lokalny społeczność lokalna Unia Europejska
Rok wydania:2020
Liczba stron:9 (41-49)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie zmian, jakie zachodziły i zachodzą w przestrzeni wiejskiej w Polsce w wyniku wprowadzania regionalnych programów odnowy wsi, na przykładzie gminy Ślesin położonej w województwie wielkopolskim. Pominięte zostały kwestie rolnic- twa, a ukazane zostały zagadnienia dotyczące odnowy wsi z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa. Pobrane z: www.arimr.gov.pl. (08.02.2016).
2.Bański, J. (2004). Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, VI, 21–39.
3.Budzińska, A., Fijałkowska, E., Jakubowska, E., Łakomiak, M., Fijałkowski, J. (2003). Europejska Konwencja Krajobra-
4.zowa. Pobrane z: https://www.nid.pl/upload/iblock/1ec/1ec0f6042b2eee4202dce6da6c6f0bb4.pdf (10.05.2019). Fijałkowski, S. (2003). Ślesin. Naprawdę warto. Przewodnik turystyczny po mieście i gminie Ślesin.
5.Idziak, W., Wilczyński, R. (2013). Odnowa wsi, przestrzeń, ludzie, działania. Pobrane z: http://docplayer.pl (2.12.2015). Jóźwiak, M. Szewczak (red.). Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007–2013. Lublin: Wydawnictwo KUL.
6.Kazimierczak, K. (2003). Od programu PHARE do Europejskiego Funduszu Regionalnego. W: M. Grewiński (red.),
7.Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (s. 42–65). Warszawa: WSP TWP.
8.Klemens, B. (2013). Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem woj. Opolskiego. W: K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Pol- sce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania, ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego (s. 151–160). Warszawa: Wydawnictwo KPZK PAN.
9.Konkurs Europa To My (2013). Pobrane z: https://konin.naszemiasto.pl/tag/konkurs-europa-to-my (26.06.2019).
10.Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Pobrane z: www.kss.org.pl/ Regionalne- programy- Odnowy- Wsi- w- Polsce. (10.12.2015).
11.Kupidura, A., Łuczewski, M., Kupidura, P. (2012). Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich. War- szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Kutkowska, B. (2001). Możliwości aktywizacji rolniczych obszarów problemowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (na przykładzie wsi sudeckich). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Seria Rolnic- two LXXIX, 414, 9–21.
13.Przezbórska, L. (2004). Zróżnicowanie obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego a ich przydatność dla rozwoju tury- styki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 42–57.
14.Szewczak, M. (2009). Regionalne programy informacyjne. W: Z. Bajko, Wielkopolski Operacyjny Program Regionalny na lata 2007–2013 (2007). Pobrane z: www.wrpo.wielkopolskie.pl,29.08.2007 (12.05.2014).
15.Szumski, S. (2007). Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
16.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska odnowa wsi. Pobrane z: www.umww.pl,
17.25.03.2012. (13.05.2014).
18.Wilczyński, R. (2003). Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Poznań: Fundacja Fundusz
19.Współpracy. www.odnowawsi.pl/?dz=11 (4.02.2016).
20.Zarębski, M. (2002). Stopień wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich regionu konińskiego. W: C. Sobków, M.
21.Zarębski (red.), Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską (s. 98–107, 162–171). Toruń: UMK.
22.Zgliński, W. (2004). Współczesne procesy i perspektywy rozwoju w zakresie gospodarki rolnej. Studia Obszarów
23.Wiejskich, VI, 59–89.