Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2019.47-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2019 (47)
Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne

Autorzy: Jolanta Martuszewska
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Słowa kluczowe: poczucie bezpieczeństwa aspekt aksjologiczny aspekt psychologiczny potrzeby ludności lokalnej akty normatywne
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (69-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Każda jednostka powinna zdobyć umiejętność przewidywania i unikania zagrożeń, a także nauczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych i kryzysowych, m.in. przez ich właściwy osąd oraz ocenę swoich możliwości. Problemem jest dokonanie przełomu w dostrzeganiu zagrożeń, a także odpowiednie edukowanie społeczeństwa i przygotowanie do życia. Konieczna jest zmiana sposobu myślenia na temat potencjalnych zagrożeń zarówno w wymiarze globalnych, jak i w sferze lokalnej. Nie do przecenienia jest właściwa edukacja, wpisująca się w realizację podstawowej potrzeby człowieka - poczucia bezpieczeństwa. Celem artykułu jest próba uporządkowania wiedzy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, uwzględniając jej aksjologiczne i psychologiczne aspekty, jak również kontekst prawny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2019). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Warszawa.
3.Denek, K. (1990). Unowocześnienie procesu kształcenia. Operacjonalizacja celów kształcenia. Kalisz: Centrum Doskonalenia
4.Nauczycieli.
5.Erickson, H. (2018). Rola kryzysu w rozwoju człowieka – szansa czy zagrożenie? Teoria rozwoju psychospołecznego,
6.Rozwój tożsamości wg Ericsona. Pobrane z: Blog o psychologii – animaday https://animaday.wordpress.com/
7.rozwoj-tozsamosci-wg-eriksona/ (24.06.2019).
8.Grabowska-Lepczak, I., Tryboń, M., Kwiatkowski, M. (2011). Transformacja oraz perspektywy rozwoju edukacji dla
9.bezpieczeństwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGSP, 41, 54–56.
10.Harbatski, A., Krysztofik-Gogol, E. (red.) (2016). Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności. Toruń: Wydawnictwo
11.Adam Marszałek.
12.Kaczmarczyk, B., Dobrowolski, P., Dąbrowska, M. (2018). Wybrane aspekty edukacji dla bezpieczeństwa. Toruń:
13.Wydawnictwo Adam Marszałek.
14.Kawczyński, R. (2013). Samoobrona powszechna, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe a edukacja społeczeństwa
15.w zakresie ochrony ludności. W: M. Żubera (red.). Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, zagrożenia i reagowanie
16.kryzysowe (s. 17–22). Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki.
17.Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 4 (19),
18.41–51.
19.Kostecki, W. (2012). Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warszawa: Poltext.
20.Kurzynowski, A. (2003). Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/
21.index.php/Polityka_społeczna (24.06.2019).
22.Kwasowski, Z. (2011). Bezpieczeństwo w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Ossowska, M. (1985). Normy moralne – próba systematyzacji. Warszawa: PWN.
24.Ossowski, S. (1999). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Pieczywok, A. (2011). Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania.
26.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Pieczywok, A. (2018). Aksjologiczne – teleologiczne oraz procesualne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży
28.szkolnej. Studia Dydaktyczne, 26, 311–327. Pobrane z: http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/
29.2015/07/24_Pieczywok_Andrzej_korekta.pdf http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/07/24_
30.Pieczywok_Andrzej_korekta.pdf (24.06.2019).
31.Półturzycki, J. (1997). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
32.Roguska, A. (2010). Edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście mediów w skali mikro i makro. W: J. Gmitruk,
33.A. Krawczyk, T. Zacharuk (red.), Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa prof.
34.Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin (s. 430). Warszawa–Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
35.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
36.programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
37.w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
38.kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
39.do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. 2018, poz. 1679.
40.Rysz-Kowalczyk, B. (red.) (2002). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
41.Siek, S., Grochowska, A. (2001). Wybrane metody badania osobowości. T. 2. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana
42.Wyszyńskiego (s. 150–154). Pobrane z: https://azdoc.pl/siek-s-wybrane-metody-badania-osobowoci-tom-2.html
43.(29.06.2019).
44.Staszczak M. (2004). Edukacja dla bezpieczeństwa – inwestycją w przyszłość. W: R. Rosa (red.), Bezpieczeństwo
45.i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji
46.(s. 87–88). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
47.Stępień, R. (1999). Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
48.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/ftp/
49.SBN%20RP.pdf (31.01.2019).
50.Sun, T., Pin, S. (2007). Sztuka wojny. Gliwice: Helion.