Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     DOI: 10.18276/ap.2019.47-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2019 (47)
Agenda Miejska Unii Europejskiej. W poszukiwaniu miejsca dla władz miejskich w europejskiej policy-making

Autorzy: Dariusz Mącarz
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: polityka miejska agenda miejska Unia Europejska governance
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (57-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Agenda Miejska Unii Europejskiej wprowadzona w 2016 roku jest kolejnym krokiem w pogłębianiu wymiaru miejskiego polityk unijnych. Jednym z jej kluczowym elementów jest włączenie przedstawicieli miast do prac nad wypracowywaniem lepszych rozwiązań dotyczących obszarów miejskich na wszystkich poziomach unijnego zarządzania. W artykule przedstawiono zarys ewolucji wymiaru miejskiego UE, mechanizm zarządzania Agendą Miejską i metodę pracy w ramach partnerstw. Wyszczególniono także elementy formuły międzyrządowej i technokratycznej obecnej w Agendzie oraz jej odniesienie do dotychczasowych metod zarządzania publicznego w UE. Dokonano także analizy wyodrębnionych kategorii miast zaangażowanych w pracę partnerstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barber, B. (2013). Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa: Muza.
2.Castells, M. (2010). Społeczeństwo Sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Czapiewski, T. (2013). Pojęcie analizy sieci politycznych wobec rozwoju Multi-level Governance. W: J. Ruszkowski,
4.L. Wojnicz (red.), Multi-level governance w UE (s. 107–121). Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki
5.Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.European Commission (1997). Communication from the Commission. Towards an urban agenda in the European
7.Union. COM(97)197 final.
8.Eurostat (2016). Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/
9.3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf/0abf140c-ccc7-4a7f-b236-682effcde10f (5.12.2018).
10.Glaeser, E. (2011). Triumph of the city: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier.
11.New York: Penguin Press.
12.González Medina, M., Fedeli, V. (2015). Exploring European urban policy: Towards an EU-national urban agenda?
13.Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 14, 7–22. 10.24965/gapp.v0i14.10287.
14.Grosse, T.G. (2008). Europa na rozdrożu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
15.Gruszczak, A. (2006). Otwarta metoda koordynacji w odniesieniu do swobody przepływu osób w Unii Europejskiej.
16.Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
17.Jadach-Sepioło, A. (2014). Ewolucja europejskiego stanowiska wobec polityki miejskiej w latach 1975–2007. Problemy
18.Rozwoju Miast 1–2 (6), 50–57.
19.Karta Lipska (2007). W: T. Majda, I. Mironowicz (red.) (2017). Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego
20.modelu miasta (s. 116–122). Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich.
21.Komisja Europejska (2008). Cities of Tomorrow. Challenges, visions, ways forward. Pobrane z: https://ec.europa.eu/
22.regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf (1.12.2018).
23.Komisja Europejska (2014). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
24.Społecznego i Komitetu Regionów. Miejski wymiar polityki UE – kluczowe elementy agendy miejskiej
25.UE. COM(2014) 490 final.
26.Komisja Europejska (2014). Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Pobrane
27.z: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_pl.pdf (10.12.2018).
28.Komisja Europejska (2017). Raport Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej ws. Agendy Miejskiej dla UE.
29.COM(2017) 657 final.
30.Lackowska, M. (2009). Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji, Zarządzanie Publiczne, 3 (9),
31.53–67.
32.Pakt Amsterdamski. Agenda Miejska Unii Europejskiej (2017). W: T. Majda, I. Mironowicz, Manifesty urbanistyczne
33.w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta (s. 131–140). Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich.
34.Potjer, S., Hajer, M. (2017). Learning with Cities, Learning for Cities. The Golden Opportunity of the Urban Agenda
35.for the UE. Pobrane z: https://www.uu.nl/sites/default/files/essay-urbanfuturesstudio-12juli-web.pdf (30.11.2018).
36.Protokół (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Dz. Urz. 115, 09.05.2008 P. 0206–0209.
37.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej agendy miejskiej i jej przyszłości
38.w polityce spójności (2010/2158(INI).
39.Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do studiów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
40.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47.
41.Traktat o Unii Europejskiej. Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.
42.Working Programme of the Urban Agenda for the EU. Draft version. Pobrane z: https://ec.europa.eu/regional_policy/
43.sources/policy/themes/urban-development/agenda/urban-agenda-working-programme.pdf (20.11.2018).